Služba za poslove općinskog vijeća

od admin

RAD KABINETA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Sekretar Općinskog vijeća

tel. 291-125; fax. 291-271; soba 239
e-mail: sekretarov@novigradsarajevo.ba
 
POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI GRAD SARAJEVO

NACRT STATUTA ONGSA 2022

Odluka o komunalnim taksama Općine Novi Grad Sarajevo


 OPĆINSKO VIJEĆE NOVI GRAD SARAJEVO

Općinsko vijeće je organ odlučivanja u Općini koji svoju funkciju vrši u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom Općine Novi Grad Sarajevo.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i Općine.
Općinsko vijeće sastoji se od 31 vijećnika.
Izbor vijećnika Općinskog vijeća i trajanje njihovog mandata vrši se i utvrđuje na način i po postupku utvrđenom ustavom i zakonom.


 NADLEŽNOST OPĆINSKOG VIJEĆA

Vijeće je nadležno za sljedeće poslove:
•    priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut Općine;
•    usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta Općine;
•    donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
•    donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom;
•    donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
•    donosi odluke o zaduživanju;
•    donosi programe uređenja građevinskog zemljišta;
•    donosi plan korištenja javnih površina;
•    donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta;
•    donosi odluke o udruživanju Općine u savez i druge oblike organiziranja;
•    donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
•    donosi odluke o nagradama i priznanjima Općine;
•    bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća,
•    donosi odluke o raspisivanju referenduma;
•    razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike Općine i aktivnostima Općinskog načelnika;
•    osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za Općinu;
•    donosi poslovnik o svom radu;
•    obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Općine.
Članovi Vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje Vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Općinsko vijeće može odlučiti da određena pitanja, izuzetno, razmatra bez prisustva javnosti.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja izabranih vijećnika, na način koji je regulisan Statutom Općine i Poslovnikom Općinskog vijeća.


 PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Vrši sljedeće poslove:
•    predstavlja Općinsko vijeće,
•    učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Općinskog vijeća,
•    učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegija Općinskog vijeća,
•    prilikom sačinjavanja dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća, Kolegija Općinskog vijeća i radnih tijela inicira pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća,
•    brine se o poštivanju načela i odredbi ovog poslovnika, kao i poslovnika radnih tijela Općinskog vijeća i Kolegija Općinskog vijeća,
•    brine se o realizovanju prava i dužnosti klubova vijećnika tokom pripreme i održavanja sjednica Općinskog vijeća i Kolegija Općinskog vijeća,
•    brine se o realizovanju prava i dužnosti vijećnika u pripremi sjednica Općinskog vijeća i Kolegija Općinskog vijeća, kao i tokom sjednica,
•    vodi sjednice u duhu prakse demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog poslovnika,
•    osigurava saradnju Općinskog vijeća i općinskih organa izvršne vlasti, te prati realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća,
•    radi na ostvarivanju saradnje sa općinskim vijećima drugih općina, te drugim organima i organizacijama,
•    potpisuje akta usvojena od Općinskog vijeća,
•    vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.
    ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA


Općinsko vijeće ima četiri zamjenika predsjedavajućeg Vijeća koji svoju funkciju obavljaju volonterski. Zamjenici predsjedavajućeg Vijeća zamjenjuju predsjedavajućeg u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, pomažu mu u radu i po njegovom ovlašćenju obavljaju određene poslove iz djelokruga predsjedavajućeg Općinskog vijeća.
 

SEKRETAR OPĆINSKOG VIJEĆA

Sekretar Općinskog vijeća pomaže predsjedavajućem Vijeća u pripremanju sjednica i organizovanju rada Vijeća i njegovih radnih tijela i u vezi sa tim vrši sljedeće poslove:
•    stara o ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova vijećnika,
•    prima inicijative i prijedloge upućene Općinskom vijeću i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
•    odgovoran je za pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Općinskog vijeća,
•    odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijelo Općinsko vijeće i za dostavljanje zaključaka i vijećničkih pitanja i inicijativa nadležnim organima i službama,
•    vrši i druge poslove utvrđene Statutom, Poslovnikom i Odlukom o organizaciji i djelokrugu Službe za poslove Općinskog vijeća kojom neposredno rukovodi.
 

KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA

•    Komisija za statut
•    Komisija za budžet
•    Komisija za zaštitu ljudskih prava
•    Komisija za predstavke i prijedloge
•    Komisija za izbor i imenovanje
•    Komisija za odlikovanja, nagrade i druga priznanja
•    Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoline
•    Komisija za sport, kulturu i tjelesni odgoj
•    Komisija za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama
•    Komisija za boračka pitanja
•    Komisija za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti
•    Komisija za ravnopravnost spolova
•    Komisija za pitanja mladih
•    Komisija za saradnju sa lokanim zajednicama u BiH i inostranstvu
•    Komisija za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina
•    Komisije razmatraju i pripremaju prijedloge odluka, drugih akata, prate i proučavaju i druga pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća.
•    Komisije, kao radna tijela, daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Općinsko vijeće o određenim pitanjima iz svog djelokruga i nadležnosti, utvrđenih u aktu o njihovom formiranju.
 

OPĆINSKI VIJEĆNIK

 
Vijećnik je predstavnik građana u Općinskom vijeću, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i dužnostima utvrđenim u ustavu, zakonu i Statutu.
 
U ostvarivanju svojih prava i dužnosti, vijećnika naročito:
•    prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća, radnih tijela čiji je član, i sudjeluje u njihovom radu i odlučivanju,
•    može podnositi nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, kao i inicijative za donošenje i izmjene općinskih propisa i općih akata,
•    pokreće raspravu o provođenju utvrđene politike Općinskog vijeća i daje inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća, te za unapređenje rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
•    postavlja vijećnička pitanja i podnosi inicijative koje se odnose na rad Općinskog načelnika i službi za upravu u izvršavanju zakona, drugih propisa i općih akata Općinskog vijeća, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlaštenja,
•    predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela, Općinskog načelnika i službi za upravu, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlaštenja,
•    sudjeluje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Općinskom vijeću putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koje ga uputi Općinsko vijeće,
•    u svom radu koristi uslugu od Službe za poslove Općinskog vijeća,
•    koristi pomoć od Službe za poslove Općinskog vijeća u obavljanju njegove dužnosti,
•    izvršava i druge zadatke koje mu, u okviru svog djelokruga, povjeri Općinsko vijeće ili radno tijelo čiji je član.

Sekretar Općinskog vijeća

tel. 291-125; fax. 291-271; soba 239
e-mail: sekretarov@novigradsarajevo.ba

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design