Služba kabineta općinskog načelnika

od admin

RAD KABINETA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Općinski načelnik u okviru svoje nadležnosti:

 • predstavlja i zastupa Općinu,
 • izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog budžeta, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, urbanističke projekte i ostale planske dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanjem zemljištem, uključujući prijedloge zona gradskog građevinskog zemljišta i korištenja javnog zemljišta,
 • donosi akte iz svoje nadležnosti,
 • predlaže odluke i druge opće akte vijeću,
 • provodi politiku Općine u skladu sa odlukama vijeća, izvršava budžet i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća,
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave,
 • utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi u Općini,
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi jedinice lokalne samouprave,
 • donosi rješenja o postavljenju savjetnika općinskog načelnika, rukovodećih državnih službenika, državnih službenika i namještenika u skladu sa Zakonom,
 • realizira saradnju općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima vijeća i njegovih radnih tijela,
 • podnosi izvještaj vijeću o ostvarivanju politike općine i svojim aktivnostima.
 • Općinski načelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže općinskom vijeću.

Radi izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti općinski načelnik osniva Savjet općinskog načelnika. Odlukom o  osnivanju kojom se utvrđuje broj članova Savjeta kao i njegova kvalifikaciona struktura. Savjet općinskog načelnika vrši savjetodavne poslove za potrebe općinskog načelnika u svrhu efikasnog i stručnog rukovođenja jedinstvenim općinskim organom uprave i stručnom službom načelnika Općine Novi Grad, u obavljanju stručnih, tehničkih i drugih poslova u pripremanju, donošenju i izvršavanju zaključaka i drugih akata iz njegove nadležnosti, te vrši druge poslove utvrđene Statutom, odlukama i drugim propisima.

Djelokrug rada stručne službe načelnika općine Novi Grad Sarajevo:

Služba kabineta općinskog načelnika vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • normativno-pravne, stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta akata iz nadležnosti općinskog načelnika, te poslove pripreme sjednica kabineta načelnika i praćenje realizacije njegovih odluka i zaključaka,
 • obavlja zajedničke poslove za potrebe Općinskog vijeća, općinskog načelnika, općinskih službi za upravu i posebnih službi i općinskog Pravobranilaštva,
 • vrši najsloženije poslove kabineta općinskog načelnika,
 • vrši kabinetske protokolarne, operativno-tehničke i druge poslove za potrebe općinskog načelnika,
 • vrši personalne poslove te poslove koji se odnose na ljudske resurse,
 • vrši poslove informisanja i stvaranja uslova za razvoj i slobodno djelovanje lokalnih informativnih medija,
 • vrši poslove javnih nabavki za potrebe Općine,
 • vrši poslove analize, nadogadnje i održavanja sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2000,
 • vrši poslove planiranja, održavanja i nesmetanog funkcionisanja informacionog sistema Općine,
 • vrši poslove u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama,
 • daktilografski poslovi,
 • prepis i umnožavanje materijala,
 • pružanje usluga prijevoza i održavanje voznog parka;
 • opsluživanje telefonske centrale,
 • fizičko obezbjeđenje zgrade,
 • tekuće i tehničko održavanje objekta,
 • održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama,
 • ugostiteljske usluge,
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je obrazovana.
NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Opći zahtjev PAsluzba-kabineta-opcinskog-nacelnika
Zahtjev za prijem kod općinskog načelnika PAsluzba-kabineta-opcinskog-nacelnika

Ševala Dokara, Rukovodioc

E-mail: ngsa@bih.net.ba
Telefon: 033/291–330 / Lokal 330
Soba: 115

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design