Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Služba civilne zaštite

od admin

Stručno operativni poslovi na terenu su vezani za usku saradnju sa svim subjketima /BH MAC-om, Vojskom FBiH, PU Novi grad, EUFOR-om, PVB-om, VD A.most, te JK preduzećima, EKO policijom, Službama redovne djelatnosti i drugim Kantonalnim instutucijama čije se težište u preventivnom smislu odnosi na poboljšanje zivotnih uslova i stvaranje sigurnije okruzenja, to jeste zaštite ljudi ,materijalnih dobara i operativnom djelovanju u slučaju prirodne i druge nesrece.

Općinska Služba civilne zaštite, vrši sljedeće poslove:

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, te zaštitu od požara i vatrogastva na području općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje općine, priprema programe zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • predlaže Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja,
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine, u skladu sa ovim Zakonom, propisima kantona i općine, odnosno grada,
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje, te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite,
 • definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine, a što se vrši u saradnji sa ostalim službama za upravu općine, odnosno grada,
 • izrađuje plan zaštite od požara Općine i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu Opčine,
 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva,
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna
 • vatrogasna jedinica radi osposobljavanja, te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara,
 • ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području općine, odnosno grada,
 • ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo,
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su regulisani Zakonom o zaštiti požara i vatrogastvu, kao i Zakonom Kantona i odlukama Općinskog, odnosno Gradskog vijeća stavljeni u nadležnost Službe civilne zaštite Općine, odnosno Grada,
 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite i određuje
 • povjerenike civilne zaštite, te osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira i izvodi realizaciju njihove obuke,
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti zaštite i spašavanja te zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Općine,
 • vodi propisane evidencije,
 • vrši i druge poslove iz oblasti za koje je obrazovana.

Rad Službe civilne zaštite Općine Novi grad se odvija prema Programskim i Planskim dokumentima proisteklim iz zakonske regulative, te Programa rada Općinskog načelnika, Programa rada Federalne Uprave civilne zaštite i Kantonalnog štaba CZ .

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Zahtjev za prijavu stete od prirodne i druge nesrecesluzba-civilne-zastite
Zahtjev za izdavanje uvjerenja pripadnosti strukturama CZ PAsluzba-civilne-zastite
Zahtjev opci PAsluzba-civilne-zastite

Nezir Hadžić, Rukovodioc

E-mail: cz@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/778-982 / Lokal /
Soba: /

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

OPERATIVNI CENTAR

E-mail: ooccz@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033 778 980 / Lokal /
Soba: /

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design