Služba civilne zaštite

od admin

Stručno operativni poslovi na terenu su vezani za usku saradnju sa svim subjketima /BH MAC-om, Vojskom FBiH, PU Novi grad, EUFOR-om, PVB-om, VD A.most, te JK preduzećima, EKO policijom, Službama redovne djelatnosti i drugim Kantonalnim instutucijama čije se težište u preventivnom smislu odnosi na poboljšanje zivotnih uslova i stvaranje sigurnije okruzenja, to jeste zaštite ljudi ,materijalnih dobara i operativnom djelovanju u slučaju prirodne i druge nesrece.

Općinska Služba civilne zaštite, vrši sljedeće poslove:

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, te zaštitu od požara i vatrogastva na području općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje općine, priprema programe zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • predlaže Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja,
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine, u skladu sa ovim Zakonom, propisima kantona i općine, odnosno grada,
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje, te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite,
 • definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine, a što se vrši u saradnji sa ostalim službama za upravu općine, odnosno grada,
 • izrađuje plan zaštite od požara Općine i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu Opčine,
 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva,
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna
 • vatrogasna jedinica radi osposobljavanja, te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara,
 • ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području općine, odnosno grada,
 • ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo,
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su regulisani Zakonom o zaštiti požara i vatrogastvu, kao i Zakonom Kantona i odlukama Općinskog, odnosno Gradskog vijeća stavljeni u nadležnost Službe civilne zaštite Općine, odnosno Grada,
 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite i određuje
 • povjerenike civilne zaštite, te osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira i izvodi realizaciju njihove obuke,
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti zaštite i spašavanja te zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Općine,
 • vodi propisane evidencije,
 • vrši i druge poslove iz oblasti za koje je obrazovana.

Rad Službe civilne zaštite Općine Novi grad se odvija prema Programskim i Planskim dokumentima proisteklim iz zakonske regulative, te Programa rada Općinskog načelnika, Programa rada Federalne Uprave civilne zaštite i Kantonalnog štaba CZ .

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Zahtjev za prijavu stete od prirodne i druge nesrecesluzba-civilne-zastite
Zahtjev za izdavanje uvjerenja pripadnosti strukturama CZ PAsluzba-civilne-zastite
Zahtjev opci PAsluzba-civilne-zastite

Nezir Hadžić, Rukovodioc

E-mail: cz@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/778-982 / Lokal /
Soba: /

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

OPERATIVNI CENTAR

E-mail: ooccz@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033 778 980 / Lokal /
Soba: /

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design