Služba za investicije i komunalne poslove

od admin

Općinska Služba za investicije i komunalne poslove, vrši sljedeće poslove:

 1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana,
 2. provodi utvrđena politiku u oblastima za koje je osnovana,
 3. obavlja poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju budžeta,
 4. inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu,
 5. obavlja poslove planiranja, realizacije, praćenja i izvještavanja o realizaciji kapitalnih projekata u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu,
 6. vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih komunalnih projekata od strane Općine, Kantona i dr. subjekata,
 7. priprema investiciono-tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine,
 8. vrši poslove održavanja lokalnih cesta od interesa za Općinu i nekategorisanih puteva,
 9. organizuje vođenje evidencija javnih i nekategorisanih cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa,
 10. obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo, Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata,
 11. priprema i vršenje koordinacije pri realizaciji projekata sanacije zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja,
 12. organizuje poslove obilježavanja ulica, trgova i zgrada na području Općine, kao i poslove prenumeracije kućnih brojeva,
 13. priprema i vršenje koordinacije pri realizaciji projekata sanacije klizišta i izgradnje javne rasvjete,
 14. organizuje i prati vršenje komunalnih poslova povjerenih javnim preduzećima i ustanovama kojima je osnivač Općina,
 15. vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i održavanje komunalne infrastructure,
 16. organizuje praćenje stanja održavanja zelenih javnih površina na području Općine, parkova, dječijih i sportskih igrališta, te u saradnji sa nadležnim javnim kantonalnim preduzećima i ministarstvima predlaže potrebne mjere za unapređenje stanja istih,
 17. priprema i organizira projekte iz domena energetske efikasnosti i zaštite okoliša u saradnji sa drugim relevantnim službama,
 18. obezbjeđuje izvršavanje propisa u oblasti ekologije i zaštite okoliša iz nadležnosti općine,
 19. podnosi konačan izvještaj i obračun o završenim projektima i investicijama,
 20. obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je obrazovana.

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Dopuna dokumentacije PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Izjava pod punom moralnom materijalnomsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev opci investicije PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje (stanovi privatizovanih preduzeća) PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje rjesenja o dodjeli kucnog broja UPsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o uvodjenju u evidenciju kucnih brojeva PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje uvjerenje o kucnom broju PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za pracenje realizacije ugovora PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za rjesavanje energetske efikasnosti PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za utvrdjivanje kvara na kom. infrastrukturi PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTIsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje VODNE DOZVOLEsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje VODNE SAGLASNOSTIsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove

Hikmet Kazić, Rukovodilac

E-mail: investicijeikomunalno@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–388 / Lokal 388
Soba: C-I/104

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design