Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj

od admin

Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj, djeluje putem dva odsjeka:

 1. Odsjek za privredu, poljoprivredu i poslovne prostore
 2. Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

U nadležnosti Službe su sljedeći poslovi: 

 • vrši upravno – pravne poslove i provodi utvrđenu politiku iz oblasti privrede,
 • vodi registar o izdatim odobrenjima za rad, predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti organizovanja i upravljanja poslovnim prostorima kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine,
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa za unapređenje stanja u ovoj oblasti,
 • sprovodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena lokalnog ekonomskog razvoja,
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira razradu projektnih prijedloga iz oblasti privrede i ekonomskog razvoja,
 • vrši analizu potreba privrednog sektora na teritoriji općine sa profilom radne snage i oblika podsticaja privrede i poduzetništva,
 • prati trendove i mogućnosti ponuda institucija za stručnu dokvalifikaciju odraslih u skladu sa stvarnim potrebama tržišta, odnosno realnog sektora,
 • analizira i planira mjere za podsticaj privredi, planira i realizira promociju općinskih mejra podsticaja privredi,
 • prikuplja programe i izvještaje o stepenu ralizacije sektorskih strategija i izvještava,
 • prikuplja akcione planove i programe rada službi i objedinjuje ih za potrebe općinskog načelnika,
 • organizuje i koordinira rad Centra za razvoj biznisa,
 • organizuje izradu cjelokupnih promotivnih materijala općine iz domena privrede, poduzetništva, lokalnog ekonomskog razvoja,
 • obezbjeđuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga Općine,
 • prati program uređenja građevinskog zemljišta, koordinira sa Službom za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina kod izdavanja odobrenja za građenje za privredne objekte,
 • priprema prezentacija i promocija projekata i općine potencijalnim inverstitorima i svim drugim zainteresovanim stranama,
 • prati javne pozive iz domena privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomnskog razvoja i drugih domena usko vezanih za navedene,
 • planira i provodi projekte sa eksternim partnerima i organizacijama iz domena privrede i lokalnog ekonomskog razvoja u interesu lokalne zajednice,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti privrede i lokalnog ekonomskog razvoja

Izdvojene aktivnosti Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj 

 • Razvijanje male privrede kroz izdavanje saglasnosti za rad, utvrđivanje namjene djelatnosti i provođenje politike poslovnih prostora u vlasništvu Općine
 • Aktivna politika podrške poljoprivredi, naročito proizvodnji hrane kroz agrobiznise i mjere podsticaja
 • Posebni edukativni programi i praktična nastava za postojeće i potencijalne poljoprivrednike
 • Podrška provedbi specifičnih projekata razvoja – Bosanska tržnica, saradnja sa dijasporom, razvijenje turističkih resursa i projekti od regionalnog značaja
 • Strateški pristup upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem (LER)
 • Nove strategije komunikacije sa poslovnom zajednicom
 • Promocija i provedba mjera podsticaja LER-u (Aktivna politika zapošljavanja, podrška malim i srednjim preduzećimakroz povoljne kreditne linije, podrška Start up biznisima, podrška u zapošljavanju pripravnika, organizacija poslovnih događaja i sl.)
 • Razvoj partnerstava u provedbi projekata LER-a
 • Certificiranje općinskih usluga po SEE BFC standardu
 • Podrška radu Privrednog/Poslovnog savjeta
   

Centar za razvoj biznisa 

 • Specifičan ured podrške poslovnom sektoru i nezaposlenim osobama
 • Kontinuirano informisanje poslovnog sektora i građana u oblasti poduzetništva
 • E-komunikacija sa privrednicima
 • Distribucija informativno promotivnih materijala
 • Savjetodavne i mentorske usluge

***************

Department for economy and local economic development operates through two sections:

     1. Department for economy, agriculture and business premises,
     2. Department for Local Economic Development.

In competence of the Department there are the following activities:

 • performing administrative – legal affairs and implementing the established policy of economy,
 • keeping the register of issued permits for work, proposing and implementing the defined policy in the field of organization and management of business premises as well as control the rational use of space, which are owned by the Municipality,
 • taking care of natural and agricultural resources of the Municipality and the development of programs for improvement of the situation in this area,
 • implementing Municipal policy established by Development strategy of the Municipality in the field of local economic development,
 • providing continuous monitoring of the implementation of strategic planning documents, updating and initiating development of project proposals in the field of economy and economic development,
 • analyzing the needs of the economic sector on the Municipal territory with the profile of the workforce and forms of incentives of the economy and entrepreneurship,
 • following the trends and possibilities of professional institutions to offer additional training of adults in accordance with the actual needs of the market and the real sector,
 • analyzing and planning measures for stimulating the economy, planning and executing the promotion of Municipal measures of economy incentives,
 • collecting programs and reports on the degree of generalization of sectoral strategies and reports,
 • collecting action plans and work programs of departments and unifies them for the purposes of the Municipal Mayor,
 • organizing and coordinating the work of the Business Development Center,
 • organizing the preparation of the overall promotional municipal materials in the field of economy, entrepreneurship, local economic development,
 • providing creation of applications by standard procedures for financing Municipal proposals,
 • following the program of construction land, coordinating with the Department of Urban Planning, Proprietary Rights, Geodetic Affairs and Real Estate Cadastre in issuing building permits for businesses,
 • preparing presentation and promotion of projects to potential investors and all other interested parties,
 • monitoring public calls in the field of economy, entrepreneurship and local economic development and other domains closely related to the above,
 • planning and carrying out projects with external partners and organizations in the field of economy and local economic development in the interest of the local community,
 • performing other tasks within the competence of the economy and local economic development.

Featured activities of the Department for Economy and Local Economic Development

 • developing a small business through the issuance of work approvals, determining purpose of activities and implementation of the policy of the business premises owned by the Municipality,
 • an active support policy for agriculture, especially in the field of food production through agribusiness and incentive measures,
 • special educational programs and practical training for actual and potential agricultural producers,
 • supporting the implementation of specific development projects – Bosnian market, cooperation with Diaspora, the development of tourism resources and projects of regional importance,
 • strategic approach to local economic development (LED),
 • new strategies of communication with the business community,
 • promotion and implementation of incentive measures in LED (Active employment policy, support for SMEs through favorable credits, support for start-up businesses, support for the employment of trainees, the organization of business events etc.),
 • development of partnerships in the implementation of LED projects,
 • certifying municipal services by BFC SEE Standard,
 • supporting the work of the Commercial / Business Council

Business Development Center

 • a specific office support for the business sector and for the unemployed,
 • continuous informing of businesses and citizens in the field of entrepreneurship,
 • E-communication with entrepreneurs,
 • Distribution of informational promo materials,
 • Counseling and mentoring services.

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Opci zahtjev PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za dostavu podataka PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije fizicko lice UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije mjenjacnica UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije pravno lice UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije Turisticka agencija UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izmjenu rjesenja UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za namjensku saglasnost PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za nastavak rada privremena obustava obavljanja djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje javnog prijevoza lica-tereta UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje prijevoza za vlastite potrebeosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje trgovine na malo ličnim radom – trgovac pojedinacosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje turisticke djelatnosti turisticki vodic UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za odobravanje smjestaja pokretnog pcelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za osnivanje trgovacke radnje UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za osnivanje ugostiteljske radnje UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za ovjeru cjenovnika normativa PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za pokretanje upravnog postupka po sl duznosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poslovne prostore dodjela PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poslovne prostore produzenje ugovora PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za povrat novcanih sredstava TAKSE UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za privremenu obustavu obavljanja obrt djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za privremenu obustavu obavljanja obrtničke djelatnostiosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za promjenu poslovnog sjedista obrt djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za promjenu poslovnog sjedista UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za promjenu rjesenja zbog promjene vozila UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za stalni prestanak obavljanja djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za stalni prestanak obavljanja djelatnostiosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za mjerenje udaljenosti poslovnog prostora kladioniceosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za osnivanje obrta/srodne djelatnostiosnivanje-obrta osnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnostiizjava osnivanje-obrta osnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnika – početnika u biznisu, pa-zahtjevi sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za brisanje iz Registra poljoprivrednog gazdinstva i Registra klijenataosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za brisanje iz Registra pčelara i pčelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u Registar pčelara i pčelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje potvrde o površini i lokaciji prostora za držanje i uzgoj životinjaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenataosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjomosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za odobravanje za smještaj pokretnog pčelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis promjena u Registaru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenataosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis promjena u Registru pčelara i pčelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis u Registar pčelara i pčelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenataosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Prijavni obrazac za Mjeru 1 – Sufinansiranje zapošljavanja, obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba i pripravnikasluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj

Emir Dedović, Rukovodioc

E-mail: privredaler@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291-111 / Lokal 111
Soba: 115

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design