Služba za inspekcijske poslove

od admin

          Služba za inspekcijske poslove  Općine Novi Grad Sarajevo djeluje u sklopu Jedinstvenog općinskog organa uprave, čiji poslovi su definisani Odlukom o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”  br.6/17).

          Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo, Služba se sastoji od dva odsjeka i to:

 • Odsjek za urbanističko građevinsku inspekciju i
 • Odsjek za komunalnu inspekciju.

Odsjek za urbanističko građevinsku inspekciju

          U oblast građenja nadzor vrši urbanističko-građevinski inspektor shodno nadležnostima propisanih Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/05), Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj 2/98 i 48/99), Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj 2/17) i propisa donesenih na osnovu zakona.

Urbanističko-građevinski inspektor u okviru svoje nadležnosti:

 1. vrši kontrolu donesenih rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenju za građenje, upotrebnoj dozvoli i drugih upravnih akata koje je donijela nadležna općinska služba prema odredbama Zakona,
 2. dužan je zatražiti oglašavanje ništavim rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenju za građenje, upotrebnoj dozvoli kao i drugih upravnih akata, ako utvrdi da je nadležna općinska služba iste donijela suprotno odredbama ovog Zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona,
 3. vrši nadzor i poduzima mjere, odnosno donosi rješenja kojim može naložiti: otklanjanje nepravilnosti, obustavu građenja, uklanjanje građevine,
 4. vrši nadzor i naređuje uklanjanje svih bespravno izvedenih građevina ili njenih dijelova ili drugih bespravno izvedenih radova na području općine,
 5. vrši uviđaj na terenu i ako utvrdi da je, usljed dotrajalosti ili većih oštećenja, neposredno ugrožena stabilnost građevine ili njenog dijela, te ako ista predstavlja opasnost za život ljudi i susjedne građevine, općinski urbanističko-građevinski inspektor zapisnikom naređuje vlasniku poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka, odnosno podnosi zahtjev nadležnoj općinskoj službi za uklanjanje građevine ili dijela građevine te ujedno naređuje i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga (npr. podupiranje konstrukcije, sklanjanje ljudi i sl.).
 6. vrši uviđaj na terenu i provjerava da li je došlo do oštećenja građevina i infrastrukture na područjima gdje je opasnost od posljedica prirodnih ili ljudskim putem izazvanih nepogoda i katastrofa posebno izražena (seizmičke karakteristike terena, poremećaji stabilnosti tla -klizišta, erozija tla, plavna područja, područja izložena mogućem uticaju tehničkih katastrofa iprekomjernom zagađenju zbog havarije u pogonima i sl.), sačinjava zapisnik i isti dostavlja općinskom načelniku. 
 7. poduzima i druge mjere i radnje propisane odredbama Zakona (sankcioniranje prekršitelja odredbi Zakona i dr.)  

Odsjek za komunalnu inspekciju

          U oblasti komunalne djelatnosti nadzor vrši komunalni inspektor shodno nadležnostima propisanim Zakonom o komunalnim djelatnostima („Sl. novine Kantona Sarajevo“,broj 14/16), Zakonom o komunalnoj čistoći („Sl. novine Kantona Sarajevo“,broj 14/16), Zakona o upravnom postupku («Službene novine FBiH», broj 2/98 i 48/99), Zakonom o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“,broj 20/04, 26/12), Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj 2/17), Odluku o privremnom korištenju javnih površina na području Općine Novi Grad Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“,broj 25/16)  i drugim propisima donesenih na osnovu tog zakona.

          Komunalni inspektor u okviru svoje nadležnosti vrši nadzor i provodi zakonom propisane mjerei i radnje u odnosu na slijedeća pitanja:

 1. privremeno korištenje javne površine, a što se odnosi na postavljanje tezgi, pokretnih stolova, šatri, žardinjera, ljetnih bašta i sl, odnosno da li je zauzeta javna površina u skladu sa rješenjem izdatim od nadležne općinske službe.
 2. snabdijevanje pitkom vodom iz vodovoda lokalnog značaja,
 3. odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda kanalizacijom lokalnog značaja,
 4. snabdijevanje toplotnom energijom van centralnog daljinskog sistema zagrijavanja,
 5. održavanje grobalja lokalnog značaja,
 6. prokopavanje javnih površina, posebno saobraćajnica lokalnog značaja. Ukoliko prokopane površine nisu dovedene u prvobitno stanje, predlaže nadležnoj službi aktiviranje bjanko narudžbenice za sanaciju iste
 7. poduzima i druge mjere i radnje propisane odredbama Zakona, a koje su date općinskom nivou vlasti

Inspekcijski nadzor vrši se po:

– službenoj dužnosti

– po prijavama građana

          Prijave i zahtjevi za izlazak urbanističko – građevinske inspekcije i komunalnog inspektora na lice mjesta  podnose se na protokolu (za što postoji obrazac na Info-punktu), ili putem pošte, e-maila.

Prilikom uviđaja na terenu, ukoliko se ustanovi da se radovi izvode bez odobrenja inspektor donosi upravna akta:

 • Rješenje o rušenju i

Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja.

          Bespravno započet ili izgrađen objekat, odnosno sadržaj postavljen na javnoj površini bez odobrenja, mora se ukloniti o čemu inspektori donosi upravni akt, a eventualno izjavljena žalba ne odlaže izvršenje ove naredbe.

          Investitor je dužan sam porušiti bespravno izgrađen objekat, odnosno ukloniti sadržaj postavljen na javnoj površini bez odobrenja i dovesti teren u prvobitno stanje, u protivnom pristupa se prinudnom izvršenju na teret investitora.

           Upozoravaju se investitori i izvođači radova na izgradnji objekta da prije početka gradnje pribave urbanističku saglasnost, odobrenje za građenje i da prijave početak radova građevinskoj inspekciji, u suprotnom protiv istih pokrenuće se upravni postupak za uklanjanje građevine, a protiv bespravnih investitora podnijeće se krivične prijave kao i zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.

            Javne površine se ne mogu koristiti bez pribavljenog odobrenja Službe za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastra nekretnina, a u svrhu postavljanja sadržaja (tezga, pokretnih stolova, šatri, žardinjera, ljetnih bašta i sl),

Telefoni :

 291-294;  291-153;  291-165;  291-132;  291-147;  291-273;  291-131

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Zahtjev za inspekcijskim nadzorom PAsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za otvaranje inspekcijski nadzor UP komsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za otvaranje inspekcijski nadzor UP saobsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za otvaranje inspekcijski nadzor UP urbsluzba-za-inspekcijske-poslove

Ferid Nakić, Glavni inspektor

E-mail: inspekcija@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291-294 / Lokal 294
Soba: 306

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

Kancelarija službe za lokalnu samoupravu

E-mail: mz@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033 291 299 (fax); 033 291 348 / Lokal 299; 348
Soba: 414

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design