Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Služba za lokalnu samoupravu

od admin

Služba za lokalnu samoupravu, vrši slijedeće poslove:

– izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata,

– sprovodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonskim rješenjima,

– vrši stručne, administrativne i druge poslove obezbjeđenja neposrednog učešća građana u odlučivanju o lokalnim poslovima iz djelokruga organa mjesnih zajednica,

– vrši stručne, administrativno-tehničke poslove za potrebe građana, savjeta mjesnih zajednica, komisija i drugih stručnih tijela mjesnih zajednica,

– vodi evidenciju o bitnim pokazateljima stanja u mjesnim zajednicama i aktivnostima koje se poduzimaju,

– vrši prenesene poslove iz nadležnosti službi za upravu što će se definisati posebnom odlukom,

– prati stanje komunalne infrastrukture i infrastrukturnih objekata, te predlaže resornoj službi poduzimanje mjera sanacije, rekonstrukcije i unapređenja stanja istih,

– koordinira sa Službom za investicije i komunalne poslove kod izrade prijedloga godišnjeg programa sanacije, rekonstrukcije i održavanja komunalne infrastrukture,

– prati realizaciju programa redovnog investicionog ljetnog i zimskog održavanja cesta i ostale infrastrukture,

– prati realizaciju operativnih planova nadležnih komunalnih preduzeća o održavanju higijene na području Općine putem mjesnih zajednica, ostvarujući saradnju sa nadležnim službama i pravnim subjektima,

– obavještava inspekcijske organe o nelegalnoj gradnji i bespravnom zauzimanju javnih površina,

– vodi evidenciju o strukturi stanovništva (penzioneri, školski uzrast, zaposlenost, šehidske porodice, boračka populacija i dr.)

– ostvaruje saradnju sa vjerskim zajednicama i udruženjima na lokalitetu mjesne zajednice,

– vrši izdavanje uvjerenja iz službene evidencije,

– priprema planove i programe rada u skladu sa nadležnostima i strateškim ciljevima,

– izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta Budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe,

– pokreće procedure za relizaciju sredstava utvrđenih bužetom Općine za projekte iz nadležnosti službe,

– izrađuje akcioni plan u skladu sa planom i programom rada i budžetom,

– izrađuje prijedlog godišnjeg plana javnih nabavki službe, prati dinamiku realizacije, te po ukazanim potrebama podnosi zahtjev za izmjene i dopune istog,

– pokreće procedure javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom plana javnih nabavki,

– izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe,usluge odnosno radovi koji su predmet nabavke,

– prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama, te poduzime potrebne radnje u cilju urednog izvršenja istih,

– izvještava o programskim aktivnostima u skladu sa zakonom i internim aktima,

– podnosi izjavu o fiskalnoj odgovornosti za zakonito provođenje procedura i namjensko trošenje budžetskih sredstava za projekte i poslove iz nadležnosti službe,

– učestvuje u izradi godišnjeg plana javnih nabavki, pokreće procedure za javne nabavke u skladu sa utvrđenom dinamikom te prate realizaciju istog, saradnji sa resornom službom učestvuje u izradi tenderske dokumentacije javnih oglasa /tj. izrada tehničkih specifikacija, definisanje uslova kvaliteta i drugih specifičnih uslova koje mora ispunjavati ponuđač, roba, usluge ili

radovi,

– u saradnji sa resornom službom prati dinamiku realizacije ugovora o javnim nabavkama te se stara o urednom izvršenju istih,

– vrše i normativno-pravne i studijsko-analitičke poslove u domenu rada Službe,

– vrši i druge poslove iz oblasti za koje je obrazovana.

Službom za lokalnu samopravu rukovodi Pomoćnik Općinskog načelnika koji je odgovoran za zakonito, kvalitetno i blagovremeno izvršavanje povjerenih poslova i zadataka, kao i za zakonitost akata koje predlaže ili donosi iz nadležnosti službe.

ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI  U MZ

            Mjesnu zajednicu, kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa građana, osniva Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom općine.

Mjesna zajednica osniva se za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u pogledu prava i obaveza utvrđenih Statutom općine i zakonom.

Mjesnu zajednicu predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta Mjesne zajednice. Ako je predsjednik Savjeta odsutan ili spriječen, Mjesnu zajednicu predstavlja i zastupa zamjenik predsjednika Savjeta Mjesne zajednice.

Stručne administrativno tehničke poslove za potrebe mjesnih zajednica i njihovih organa obavlja Služba za lokalnu samoupravu u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo.

Stručne i administrativno- tehničke i druge poslove za potrebe organa mjesne zajednice u sjedištu mjesne zajednice obavlja  izvršilac na poslovima i zadacima  sekretar mjesne zajednice u sklopu Službe za lokalnu samoupravu, koji obavlja navedene poslove profesionalno i za svoj rad je odgovoran Pomoćniku Općinskog načelnika.

DJELOKRUG POSLOVA MJESNE ZAJEDNICE

Mjesna zajednica je nadležna za obavljanje poslova i pokretanje inicijativa koje neposredno utiču na svakodnevne potrebe i život i rad građana u skladu sa Zakonom, a koje se odnose na:

 1. Izgradnju i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda i drugih komunalnih potreba,
 2. uređenje naselja, izgradnja i održavanje parkova, nasada, dječijih igrališta, sportskih objekata
 3. izgradnja i održavanje grobalja,
 4. čišćenje javnih zelenih površina, zaštite i unapređenje životne sredine
 5. organizovanje zdravstveno-preventivnih akcija
 6. razvijanje socijalnih i vaspitnih djelatnosti
 7. razvijanje humanih odnosa
 8. obavlja i druge poslove od interesa za život i rad građana u mjestu stanovanja, u skladu sa Statutom

Građani u mjesnoj zajednici putem organa mjesne zajednice odlučuju u poslovima značajnim za život i rad na području mjesne zajednice, a naročito:

– pokreću i učestvuju u javnoj raspravi kod pripreme i donošenja urbanističkih planova na području mjesne zajednice, pokreću inicijative, daju mišljenje i učestvuju u izgradnji komunalnih objekata i objekata u općoj upotrebi

– pokreću i učestvuju u raspravama o inicijativama i aktivnostima za razvoj privrede i društvenih djelatnosti

– brinu o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć i u tu svrhu pokreću saradnju sa stručnim organima u oblasti socijalne zaštite

– staraju se o razvoju kulture i sporta i stvaraju uvjete za dostupnost ustanova i objekata kulture i sporta svim građanima, a pogotovo mladima

– stvaraju uvjete i preduzimaju mjere za očuvanje i zaštitu prirodnih i radom ostvarenih vrijednosti čovjekove sredine

– drugim poslovima utvrđenim Statutom vodeći računa o vrsti i obimu potreba, raspoloživim sredstvima, kao i interesima građana u cjelini.

Odlukom Općinskog vijeća može se svim ili pojedinim mjesnim zajednicama povjeriti obavljanje određenih poslova iz izvornog djelokruga Općine uz osiguranje za to potrebnih sredstava. Građani u mjesnoj zajednici mogu neposredno da učestvuju u odlučivanju o lokalnim poslovima: referendumom, putem Zbora građana i građanskom inicijativom u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

ORGANI MJESNE ZAJEDNICE

Organe mjesne zajednice čine savjet mjesne zajednice i zbor građana.

Zbor građana mjesne zajednice čine svi građani nastanjeni na području mjesne zajednice. Zborom građana predsjedava predsjednik, izabran na prijedlog Savjeta mjesne zajednice. Zbor građana usvaja Statut mjesne zajednice, pokreće postupak o prestanku rada mjesne zajednice, utvrđuje godišnji plan aktivnosti savjeta mjesne zajednice, odlučuje o raspolaganju imovinom mjesne zajednice, usvaja izvještaj o radu savjeta mjesne zajednice i o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa mjesne zajednice.

Savjet mjesne zajednice je izvršno tijelo mjesne zajednice. Broj članova savjeta mjesne zajednice utvrđuje se Statutom mjesne zajednice i ne može biti manji od 5 (pet), niti veći od 7 (sedam). Mjesna zajednica koja ima do 3.000 stanovnika bira 5 (pet) članova savjeta, a mjesna zajednica koja ima preko 3.000 stanovnika bira 7 (sedam) članova savjeta mjesne zajednice.

U svih 28 mjesnih zajednica na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo uspostavljeni su organi mjesnih zajednica koji rade i sastaju se jednom mjesečno ili po potrebi, o čemu se Služba za lokalnu samoupravu blagovremeno informiše putem sekretara mjesnih zajednica.

Mjesna zajednica u izvršavanju svojih zadataka sarađuje sa Općinom, Općinskim vijećem, Općinskim načelnikom i jedinstvenim općinskim organom uprave. Saradnja se ogleda naročito u: zajedničkom utvrđivanju programa i planova razvoja i njihovom usklađivanju, rješavanju i obezbjeđivanju uslova za rad mjesne zajednice, udruživanju sredstava za ostvarivanje zajedničkih ciljeva, učestvovanje u provođenju zajedničkih akcija i mjera, donošenju akata kojima se regulišu pitanja od značaja za položaj i rad mjesne zajednice i građana u njoj.

Mjesna zajednica ima pravo da od jedinstvenog općinskog organa zatraži informaciju i druga obavještenja o pitanjima od interesa za mjesnu zajednicu.

Mjesna zajednica pred Općinskim vijećem i drugim organima pokreće inicijative za razmatranje pojedinih pitanja od interesa za rad i život građana, daje primjedbe, mišljena i prijedloge, i tako se uključuje u proces donošenja odluka.

NADLEŽNOSTI SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA

Savjet mjesne zajednice u okviru samoupravnog djelokruga, naročito:

 • donosi odluke u poslovima od neposrednog interesa građana za koje je Statutom Općine i Statutom mjesne zajednice utvrđeno da se ostvaruju kroz organe mjesne zajednice
 • donosi opća akta. odluke, zaključke, mišljenja i preporuke iz svoje nadležnosti
 • odlučuje u poslovima koji se finasiraju iz sredstava koja se neposredno prikupljaju od građana ili se pribavljaju na drugi način od strane mjesne zajednice
 • odlučuje o prijedlogu raspisivanja referenduma u mjesnoj zajednici u skladu sa Zakonom
 • pokreće postupak za donošenje odluke o zavođenju samodoprinosa u mjesnoj zajednici
 • saziva Zbor građana jedinstveno za mjesnu zajednicu ili po mjesnim područjima
 • donosi program i plan rada mjesne zajednice
 • daje mišljenja i zauzima stavove na traženje Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u postupku

konsultacija utvrđenih Statutom

 • izrađuje godišnji izvještaj o radu koji podnosi Zboru građana i Općinskom vijeću
 • razvija odnose saradnje sa udruženjima, grupama dobrovoljaca i nosiocima ostalih aktivnosti kulturnog, rekreativnog i sportskog karaktera u mjesnoj zajednici, kao i aktivnostima sa humanitarnim i društvenim ciljevima
 • inicira sazivanje susreta i savjetovanja građana i drugih korisnika usluga općinskih službi da bi se došlo do saznanja o potrebama i problemima, ili da bi se građani konsultovali vezano za projekte i planove općinskih organa ili da bi se formulisali prijedlozi organa mjesne zajednice koji će se predočiti Općinskom vijeću i Općinskom načelniku.
 • odlučuje o dodjeljivanju nagrada, pohvala i priznanja pojedincima i organizacijama za izuzetne zasluge i postignute rezultate na izvršavanju poslova i zadataka u mjesnoj zajednici
 • obrazuje sva radna tijela (komisije, odbore i dr.)
 • vrši i druge poslove koji se shodno odredbama zakona, Statuta i drugih akata Općinskog vijeća ostvaruju u mjesnoj zajednici.

Savjet mjesne zajednice donosi Poslovnik o radu, kojim se bliže uređuje organizacija i način rada Savjeta i njegovih radnih tijela, komisija, odbora, ostvarivanje prava i dužnosti članova Savjeta, kao i druga pitanja od značaja za rad Savjeta.Na području općine Novi Grad Sarajevo funkcioniše 28 mjesnih zajednica u 23 sjedišta. Mjesne zajednice konstituisane su u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Statutom Općine i statutima mjesnih zajednica.   Službeni kontakt podaci mjesnih zajednica Općine Novi Grad Sarajevo: 

R/B Naziv mjesne zajednice Adresa sjedišta mjesne zajednice Sekretar MZ Broj telefona Email
1. MZ “Staro Hrasno” Antuna Branka Šimića 6 Jusupović Sanela 710-030 mzstarohrasno@novigradsarajevo.ba
2. MZ “Čengić Vila” Gradačačka 22 Zorlak Jasna 652-215 mzcengicvila@novigradsarajevo.ba
3. MZ “Otoka” Brčanska 14 Pozder Fatima 717-540 mzotoka@novigradsarajevo.ba
4.5. MZ “Švrakino Selo I”MZ “Švrakino Selo III” Safeta Hadžića 177 Hastor Senada 768-700768-701 mzsvrakinoselo1@novigradsarajevo.bamzsvrakinoselo3@novigradsarajevo.ba
6. MZ “Švrakino Selo II” Safeta Hadžića do 110 Mujezin Mujo 717-930 mzsvrakinoselo2@novigradsarajevo.ba
7. MZ “Aneks” Prijedorska 14A Granulo Senada 710-040 mzaneks@novigradsarajevo.ba
8.9. MZ “Alipašino Polje A I”MZ “Alipašino Polje A II” Trg solidarnosti 21 Granulo Senada 768-720 mzalipasinoA1@novigradsarajevo.bamzalipašinoA2@novigradsarajevo.ba
10.11. MZ “Alipašino Polje B I”MZ “Alipašino Polje B II” Trg ZavnoBiH-a 15 Fukarić Ajla 768-761 mzalipasinoB1@novigradsarajevo.bamzsalipasinoB2@novigradsarajevo.ba
12.13. MZ “Alipašino Polje C I”MZ “Alipašino Polje C II” Trg nezavisnosti 17 Bostandžić Senada 768-750 mzalipasinoC1@novigradsarajevo.bamzalipasinoC2@novigradsarajevo.ba
14. MZ “Saraj Polje” Teheranski trg 11 Pandur Naida 768-770 mzsarajpolje@novigradsarajevo.ba
15. MZ “Olimpijsko Selo” Olimpijska broj 34 Balić Zarifa 768-740 mzolimpijsko@novigradsarajevo.ba
16. MZ “Dobrinja A” Branislava Nušića 162 Jašarević Međida 782-820 mzdobrinjaA@novigradsarajevo.ba
17. MZ “Dobrinja B” Branka Mikulića 1 Đuderija Emir 426-370 mzdobrinjaB@novigradsarajevo.ba
18. MZ “Dobrinja C” Esada Pašalića 3 Topčić Enisa 766-290 mzdobrinjaC@novigradsarajevo.ba
19. MZ “Dobrinja D” Dobrinjske bolnice 15 Đuderija Emir 766-280 mzdobrinjaD@novigradsarajevo.ba
20.21. MZ ”Dolac”MZ “Buča Potok” Adema Buće 112 Efendić Alen 710-080 mzdolac@novigradsarajevo.bamzbucapotok@novigradsarajevo.ba
22. MZ “Alipašin Most II” Kasima Hadžića  6 Milavić Sabina 710-140 mzamost2@novigradsarajevo.ba
23. MZ “Alipašin Most I” Smaje Šikala 2  Mušanović Almir 766-270 mzamost1@novigradsarajevo.ba
24. MZ “Briješće” Viteška 8 Trnka Mirza 780-055 mzbrijesce@novigradsarajevo.ba
25. MZ “Naselje H.Sokolje” Numan Paše Ćupirlića 21 Hurem Hanka 765-500 mznhsokolje@novigradsarajevo.ba
26. MZ “Dobroševići” Ahatovićka 49 Bukva Bersida 501-825 mzdobrosevici@novigradsarajevo.ba
27. MZ “Reljevo” Reljevska 13 Hodžić Emil 590-931 mzreljevo@novigradsarajevo.ba
28. MZ „Zabrđe“ Avde Palića 64 Muzur Edin 688-604 mzzabrdje@novigradsarajevo.ba

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Uputstvo i zahtjev o korištenju sale za sastanke u prostorijama MZsluzba-za-lokalnu-samoupravu
Zahtjev općisluzba-za-lokalnu-samoupravu
Zahtjev za prijavu na evidenciju stanovništva Mjesne zajednicesluzba-za-lokalnu-samoupravu

Džemaludin Kahrović, Rukovodioc

E-mail: lokalnas@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291-292 / Lokal 292
Soba: 114

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Pošalji
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

 

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

Kancelarija službe za lokalnu samoupravu

E-mail: mz@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033 291 299 (fax); 033 291 348 / Lokal 299; 348
Soba: 414

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design