Search
Generic filters
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Pravobranilaštvo Općine Novi Grad Sarajevo

od admin

Pravobranilaštvo Općine Novi Grad Sarajevo je državno tijelo koje preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Novi Grad Sarajevo.

Ovlaštenja i nadležnosti Pravobranilaštva Općine Novi Grad Sarajevo su određena Zakonom o Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo (˝Službene novine Kantona Sarajevo˝, broj: 33/08 i 7/12) i Odlukom o osnivanju Pravobranilaštva Općine Novi Grad Sarajevo (˝Službene novine Kantona Sarajevo˝, broj: 27/01, 26/02 i 17/11).

Pravobranilaštvo se često poistovjećuje sa državnom advokaturom, međutim pravobranilaštvo u postupcima zastupa državu i njene organe kao zakonski zastupnik, za razliku od advokata koji stranku zastupa kao punomoćnik i isti je vezan nalozima svoje stranke kao vlastodavca, dok Pravobranilaštvo  svoja ovlaštenja crpi na osnovu zakona i pred sudovima i drugim nadležnim organima, prilikom poduzimanja pravnih radnji na koje je zakonom ovlašteno, ima položaj i prava stranke u postupku.

Također, Općinsko pravobranilaštvo daje stručnu pravnu pomoć Općini Novi Grad Sarajevo i njenim organima u skladu sa svojim nadležnostima koja su utvrđena Zakonom i Odlukom o osnivanju.

Poslove iz djelokruga Pravobranilaštva vrši Općinski pravobranilac i Zamjenik općinskog pravobranioca, koje imenuje Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika.

Za Općinskog pravobranioca i Zamjenika općinskog pravobranioca može biti imenovan državljanin Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, koji je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u trajanju najmanje tri godine i posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe.

Zakonska je obaveza Općinskog pravobranilaštva da svake kalendarske godine daje Izvještaj o radu Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, radi upoznavanja Općinskog vijeća sa radom Pravobranilaštva i usvajanja Izvještaja.

Pravobranilaštvo Općine Novi Grad Sarajevo svoje poslove obavlja profesionalno i u skladu sa pravilima struke i u najvećoj mogućoj mjeri štiti imovinu i imovinske interese Općine Novi Grad Sarajevo u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisima i općim aktima. 

NazivKategorijeLinkdoc_categories_hfilter

Adnan Kečo, Rukovodioc

E-mail: pravobranilastvo@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291-340
Soba: 105

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

Kancelarija službe za lokalnu samoupravu

E-mail: mz@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033 291 299 (fax); 033 291 348 / Lokal 299; 348
Soba: 414

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design

X