Pravobranilaštvo Općine Novi Grad Sarajevo

od admin

WEB STRANICA OPĆINE – PRAVOBRANILAŠTVO

Pravobranilaštvo Općine Novi Grad Sarajevo je državno tijelo koje preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Novi Grad Sarajevo.

Ovlaštenja i nadležnosti Pravobranilaštva Općine Novi Grad Sarajevo su određena Zakonom o Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo (˝Službene novine Kantona Sarajevo˝, broj 33/08, 7/12, 44/16 i 45/21) i Odlukom o pravobranilaštvu Općine Novi Grad Sarajevo (˝Službene novine Kantona Sarajevo˝, broj 31/17).

Pravobranilaštvo se često poistovjećuje sa državnom advokaturom, međutim pravobranilaštvo u postupcima zastupa državu i njene organe kao zakonski zastupnik, za razliku od advokata koji stranku zastupa kao punomoćnik i isti je vezan nalozima svoje stranke kao vlastodavca, dok Pravobranilaštvo  svoja ovlaštenja crpi na osnovu zakona i pred sudovima i drugim nadležnim organima, prilikom poduzimanja pravnih radnji na koje je zakonom ovlašteno, ima položaj i prava stranke u postupku.

Također, Općinsko pravobranilaštvo daje stručnu pravnu pomoć Općini Novi Grad Sarajevo i njenim organima u skladu sa svojim nadležnostima koja su utvrđena Zakonom i Odlukom.

Poslove iz djelokruga Pravobranilaštva vrši Općinski pravobranilac i Zamjenik općinskog pravobranioca, koje imenuje Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika.

Za Općinskog pravobranioca i Zamjenika općinskog pravobranioca može biti imenovan državljanin Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, koji je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u trajanju najmanje tri godine nakon položenog pravosudnog ispita i posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe.

Zakonska je obaveza Općinskog pravobranilaštva da svake kalendarske godine daje Izvještaj o radu Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, radi upoznavanja Općinskog vijeća sa radom Pravobranilaštva i usvajanja Izvještaja.

Pravobranilaštvo Općine Novi Grad Sarajevo svoje poslove obavlja profesionalno i u skladu sa pravilima struke i u najvećoj mogućoj mjeri štiti imovinu i imovinske interese Općine Novi Grad Sarajevo u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisima i općim aktima. 

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter

Adnan Kečo, Rukovodioc

E-mail: pravobranilastvo@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291-340
Soba: 105

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

Kancelarija službe za lokalnu samoupravu

E-mail: mz@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033 291 299 (fax); 033 291 348 / Lokal 299; 348
Soba: 414

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design