Služba za zajedničke poslove

od admin

Služba za zajedničke poslove, vrši slijedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa, i općih akata,
 • vrši poslove planiranja, održavanja i nesmetanog funkcionisanja i razvoja informacionog sistema Općine,
 • vrši poslove planiranja i održavanja tehničke opreme i sredstava (Hardware-a) neophodnih za funkcionalno obavljanje djelatnosti općinskih službi iz domena informacionog sistema Općine,
 • vrši dodjelu prava korištenja operativnih i softverskih sistema korisnicima, e-mail adresa i ostalih pristupa informacionom sistemu općine,
 • vrši poslove uspostave i monitoringa pravilnog korištenja i upotrebe informacionih sistema u cilju ispravnog i uspješnog obavljanja radnih zadataka općinskih službi i uposlenika,
 • vrši ažuriranje i objavu podataka koji se prezentuju preko općinske WEB stranice u saradnji i na zahtjev službi za upravu,
 • vrši poslove planiranja i relizacije nabavke opreme, potrošnog materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova i usluga odražavanja za potrebe jedinstvenog općinskog organa,
 • vodi evidenciju i pokreće porcedure o obaveznim kontrolnim pregledima, servisima opreme i sredstava koji se vrše u skladu sa zakonom i drugim podzakonskim aktima kao i garantnim uslovima i rokovima za opremu vozila i izvedene radove,
 • vrši poslove održavanja i popravke sitnih kvarova i oštećenja na objektima i sredstavima rada,
 • vrši poslove kopiranja i umnožavanje materijala za potrebe jedinstvenog općinskog oragana,
 • vrši poslove održavanja voznog parka,
 • vrši poslove opsluživanja telefonske centrale,
 • vrši fizičko obezbjeđenje centralne zgrade i objekata u vlasništvu općine,
 • vrši tekuće i tehničko održavanje centralne zgrade i objekata u vlasništvu općine,
 • vrši održavanje čistoće centralne zgrade i objekata u vlasništvu Općine,
 • održava pristupne staze i površine u neposrednom vlasništvu općinskih objekata,
 • vrši poslove usluživanja toplih napitaka,
 • organizira i obezbjeđuje tekuće održavanje i čišćenje objekata u vlasništvu Općine koji ugovorom nisu prenesene na neku drugo pravno ili fizičko lice,
 • upravlja, organizira i koordinira sadržajima općinskog Centra za edukaciju, sport i rekreaciju,
 • organizuje obezbjeđenje, održavanje i čišćenje prostora, opreme i sadržaja općinskog Centra za edukaciju, sport i rekreaciju,
 • planira, koordinira i izvršava poslove u saradnji sa javnim preduzećima u vlasništvu Općine kao i drugim javnim komunalnim preduzećima i ustanovama,
 • održava i opslužuje audio-tehničku i video-tehničku opremu u vlasništvu Općine,
 • obezbjeđuje materijalno tehnička sredstva za manifestacije u organizaciji Općine,
 • izrađuje pijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta Budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe,
 • pokreće procedure za relizaciju sredstava utvrđenih bužetom Općine za projekte iz nadležnosti službe,
 • izrađuje akcioni plan u skladu sa planom i programom rada službe i budžetom,
 • vrši poslove vezane za provođenje procedura javnih nabavki iz nadležnosti i za potrebe Općine,
 • izrađuje prijedlog okvirnog plana javnih nabavki na osnovu prijedloga službi, prati dinamiku relizacije, te po dostavljenim zahtjevima službi izrađuje prijedlog za izmjena i dopuna istog,
 • pokreće procedure javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom te priprema prijedloge akata  za provođenje postupaka javnih nabavki,
 • pruža stručne upute službama  na specificiranju zahtjeva kvaliteta i drugih zahtjeva koje moraju ispunjavati ponuđači ili roba, usluge i radovi a sve u zavisnosti od predmeta javne nabavke,
 • izrađuje tendersku dokumentaciju javnih oglasa u skladu sa zakonskim propisima a na zahtjev resornih službi,
 • daje pojašnjenja tenderske dokumentacije učesnicima u postupku javne nabavke
 • obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Komisija za javne nabavke roba, usluga i radova iz nadležnosti službe,
 • priprema i izrađuje ugovore, okvirne sporazume o nabavci radova, roba i usluga po provedenim procedurama javnih nabavki,
 • prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama u saradnji sa resornim službama, te poduzime potrebne radnje u cilju urednog izvršenja istih,
 • izrađuje mjesečne izvještaje o realizaciji Plana javnih nabavki  i obavještava resorne službe o eventulanim kašnjenjima u pokretanju planiranih postupaka javnih nabavki
 • prati propise iz obasti javnih nabavki
 • podnosi izjavu o fiskalnoj odgovornosti za zakonito provođenje procedura i namjensko trošenje budžetskih sredstava za projekte i poslove iz nadležnosti službe,
 • izrađuje prijedloge normativnih akata iz nadležnosti službe,
 • vrši normativno-pravne, stručne i administrativne poslove u domenu rada Službe
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je obrazovana.

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Opci zahtjev PAsluzba-za-zajednicke-poslove

Šaćira Konak, Rukovodilac

E-mail: sacira@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291-107 Lokal 107
Soba: 113

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design