Search
Generic filters
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Služba za zajedničke poslove

od admin

Služba za zajedničke poslove, vrši slijedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa, i općih akata,
 • vrši poslove planiranja, održavanja i nesmetanog funkcionisanja i razvoja informacionog sistema Općine,
 • vrši poslove planiranja i održavanja tehničke opreme i sredstava (Hardware-a) neophodnih za funkcionalno obavljanje djelatnosti općinskih službi iz domena informacionog sistema Općine,
 • vrši dodjelu prava korištenja operativnih i softverskih sistema korisnicima, e-mail adresa i ostalih pristupa informacionom sistemu općine,
 • vrši poslove uspostave i monitoringa pravilnog korištenja i upotrebe informacionih sistema u cilju ispravnog i uspješnog obavljanja radnih zadataka općinskih službi i uposlenika,
 • vrši ažuriranje i objavu podataka koji se prezentuju preko općinske WEB stranice u saradnji i na zahtjev službi za upravu,
 • vrši poslove planiranja i relizacije nabavke opreme, potrošnog materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova i usluga odražavanja za potrebe jedinstvenog općinskog organa,
 • vodi evidenciju i pokreće porcedure o obaveznim kontrolnim pregledima, servisima opreme i sredstava koji se vrše u skladu sa zakonom i drugim podzakonskim aktima kao i garantnim uslovima i rokovima za opremu vozila i izvedene radove,
 • vrši poslove održavanja i popravke sitnih kvarova i oštećenja na objektima i sredstavima rada,
 • vrši poslove kopiranja i umnožavanje materijala za potrebe jedinstvenog općinskog oragana,
 • vrši poslove održavanja voznog parka,
 • vrši poslove opsluživanja telefonske centrale,
 • vrši fizičko obezbjeđenje centralne zgrade i objekata u vlasništvu općine,
 • vrši tekuće i tehničko održavanje centralne zgrade i objekata u vlasništvu općine,
 • vrši održavanje čistoće centralne zgrade i objekata u vlasništvu Općine,
 • održava pristupne staze i površine u neposrednom vlasništvu općinskih objekata,
 • vrši poslove usluživanja toplih napitaka,
 • organizira i obezbjeđuje tekuće održavanje i čišćenje objekata u vlasništvu Općine koji ugovorom nisu prenesene na neku drugo pravno ili fizičko lice,
 • upravlja, organizira i koordinira sadržajima općinskog Centra za edukaciju, sport i rekreaciju,
 • organizuje obezbjeđenje, održavanje i čišćenje prostora, opreme i sadržaja općinskog Centra za edukaciju, sport i rekreaciju,
 • planira, koordinira i izvršava poslove u saradnji sa javnim preduzećima u vlasništvu Općine kao i drugim javnim komunalnim preduzećima i ustanovama,
 • održava i opslužuje audio-tehničku i video-tehničku opremu u vlasništvu Općine,
 • obezbjeđuje materijalno tehnička sredstva za manifestacije u organizaciji Općine,
 • izrađuje pijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta Budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe,
 • pokreće procedure za relizaciju sredstava utvrđenih bužetom Općine za projekte iz nadležnosti službe,
 • izrađuje akcioni plan u skladu sa planom i programom rada službe i budžetom,
 • vrši poslove vezane za provođenje procedura javnih nabavki iz nadležnosti i za potrebe Općine,
 • izrađuje prijedlog okvirnog plana javnih nabavki na osnovu prijedloga službi, prati dinamiku relizacije, te po dostavljenim zahtjevima službi izrađuje prijedlog za izmjena i dopuna istog,
 • pokreće procedure javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom te priprema prijedloge akata  za provođenje postupaka javnih nabavki,
 • pruža stručne upute službama  na specificiranju zahtjeva kvaliteta i drugih zahtjeva koje moraju ispunjavati ponuđači ili roba, usluge i radovi a sve u zavisnosti od predmeta javne nabavke,
 • izrađuje tendersku dokumentaciju javnih oglasa u skladu sa zakonskim propisima a na zahtjev resornih službi,
 • daje pojašnjenja tenderske dokumentacije učesnicima u postupku javne nabavke
 • obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Komisija za javne nabavke roba, usluga i radova iz nadležnosti službe,
 • priprema i izrađuje ugovore, okvirne sporazume o nabavci radova, roba i usluga po provedenim procedurama javnih nabavki,
 • prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama u saradnji sa resornim službama, te poduzime potrebne radnje u cilju urednog izvršenja istih,
 • izrađuje mjesečne izvještaje o realizaciji Plana javnih nabavki  i obavještava resorne službe o eventulanim kašnjenjima u pokretanju planiranih postupaka javnih nabavki
 • prati propise iz obasti javnih nabavki
 • podnosi izjavu o fiskalnoj odgovornosti za zakonito provođenje procedura i namjensko trošenje budžetskih sredstava za projekte i poslove iz nadležnosti službe,
 • izrađuje prijedloge normativnih akata iz nadležnosti službe,
 • vrši normativno-pravne, stručne i administrativne poslove u domenu rada Službe
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je obrazovana.

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Opci zahtjev PAsluzba-za-zajednicke-poslove

Šaćira Mrnđić, Rukovodioc

E-mail: sacira@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291-107 Lokal 107
Soba: 113

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design

X