Socijalna davanja

od admin

ODSJEK ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA I ZDRAVSTVO

 

U okviru Odsjeka za rad, socijalna pitanja i zdravstvo, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o pravimaraseljenih lica-prognanika i izbjeglih lica-povratnika, obavljaju se sljedeći poslovi:

 

1.PRIZNAVANJE PRAVA NA DJEČIJI DODATAK U OSNOVNOM IZNOSU ( 33,00 KM)

    -Za priznavanje prava na dječiji dodatak u iznosu od 33,00 KM potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.     Potvrda o  visini primanja iz prethodne godine   za roditelje  i sve odrasle  članove domaćinstva,

2.     Potvrda sa BIRO-a za roditelje  i sve odrasle članove domaćinstva koji nisu bili zaposleni u prethodnoj godini,

3.     Uvjerenje PIO BiH za one koji nemaju dokaz o primanjima ,

4.     Izvod iz matične knjige rođenih za dijete/djecu;

5.     Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina,

6.     Za članove domaćinstva koji primaju penziju (starosnu, porodičnu) priložiti ček penzije iz prethodne godine,

7.     Izjava za sve odrasle članove domaćinstva da nemaju u posjedu motorno vozilo ukoliko nisu vlasnici motornog vozila;-izjava -obrazac br.7,

8.     Ovjerena kopija  cips prijave o mjestu prebivališta/ boravišta  i kopija lične  karte  za roditelje,

9.     Presuda suda za rastavljene roditelje ili tužba za razvod braka,

10. Uvjerenje MUP-a o vlasništvu-posjedovanju motornog vozila za sve članove domaćinstva,

11. Uvjerenje uprave prihoda(poresko uvjerenje), za sve članove domaćinstva o vlasništvu preduzeća,samostalne radnje ili obavljanja dopunske djelatnosti-šalter sala ,

12. Potvrda mjesne zajednice   ili ovjerena  kućna lista o broju članova domaćinstva .

 

 

2.OSTVARIVANJE PRAVA NA UVEĆANI DJEČIJI DODATAK (49,00 KM)

     -Za priznavanje prava na uvećani dječiji dodatak potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.     Izvod iz matične knjige rođenih za dijete/djecu.

2.     Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15. godina;

3.     Kopije lične karte i prijava mjesta boravka za oba roditelja;

4.     Rješenje o invalidnosti; za roditelje invalide 90 i 100% utvrđene invalidnosti.

5.     Nalaz i mišljenje ustanove o bolesti djeteta(šećerna bolest;karcinom;leukemija;TBC;celijakija);

6.     Rješenj o utvrđenoj preostaloj sposobnosti za djecu ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju.

7.     Rješenje o starateljstvu;

8.     Rješenje o stalnoj novčanoj pomoći;

9.     Izvod iz Matične knjige umrlih za roditelje;

10. Izjava za sve odrasle članove domaćinstva da nemaju u posjedu motorno vozilo ukoliko nisu vlasnici motornog vozila-izjava-obrazac br:7;

11. Ukoliko posjeduje motorno vozilo uvjerenje da motorno vozilo služi kao ortopedsko ili drugo pomagalo;

12. Potvrdu mjesne zajednice ili ovjerenu kućnu listu;

13. Uvjerenje MUP-a o vlasništvu-posjedovanju motornog vozila za sve članove domaćinstva i

14. Uvjerenje uprave prihoda(poresko uvjerenje) za sve punoljetne članove domaćinstva o vlasništvu preduzeća,samostalne radnje ili obavljanja dopunske djelatnosti-šalter sala.

 

3.PRIZNAVANJE STATUSA CIVILNE ŽRTVE RATA

-Za priznavanje prava na:

·          Ličnu invalidninu

·          Ortopedski dodatak

·          Pravo na njegu i pomoć od strane druge osobe(zaokružiti)

po osnovu ranjavanja ili nekog drugog oblika torture u vezi sa ratnim zbivanjima , nakon 30. maja 1990. godine, te molim da se uputim na ljekarsku komisiju radi utvrđivanja stepena oštećenja organizma. Do ranjavanja ili nekog drugog oblika torture je došlo:

1.     Mučenjem, nehumanim i ponižavajućim postupanjem,nezakonitim kažnjavanjem,protupravnim lišavanjem slobode,usljed boravka u zatvoru, koncentracionom logoru,internaciji,prinudnim radom u toku ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti;

2.     U vezi sa ratnim događanjima-bombardiranja, ulične borbe, ekslozije ratnog materijala, zalutali metak i sl

3.     Od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata

4.     U vezi sa diverzantskim, terorističkim akcijama kojima se ugrožava sigurnost i ustavni poredak Federacije (zaokružiti)

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.     Potvrdu o mjestu boravka-prijavnica MUP-a podnosioca zahtjeva(ne starija od 3. mjeseca);

2.     Ovjerena fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva;

3.     Medicinsku dokumentaciju o liječenju neposredno nakon ranjavanja kao i medicinsku dokumentaciju ne stariju od 6 mjeseci ;

4.     Povrdu o boravku u logoru „Udruženja logoraša“ i Potvrde Udruženja žena žrtava rata;

5.     Uvjerenje Centra za socijalni rad za podnosioca zahtjeva.

NAPOMENA:SVA DOKUMENTACIJA MORA BITI OVJERENA I NE SMIJE BITI STARIJA OD 6 MJESECI.

 

4.PRIZNAVANJE STATUSA ČLANA PORODICE CIVILNE ŽRTVE RATA I PRAVA NA PORODIČNU INVALIDNINU

-Za priznavanje prava potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.     Potvrdu o smrti,

2.     Medicinska dokumentacija(Otpusno pismo iz bolnice,nalaz ljekara),

3.     Ček penzije(starosne,porodične i invalidske)iz prethodne godine ili Uvjerenje PIO da nije ostvareno pravo na penziju ili Uvjerenje PIO da se ne vodi u evidenciji aktivnih korisnika PIO za podnosioce zahtjeva,

4.     Potvrdu o visini primanja iz radnog odnosa za prethodnu godinu za podnosioce zahtjeva,

5.     Izvod iz matične knjige umrlih,

6.     Izvod iz matične knjige rođenih,

7.     Izvod iz matične knjige vjenčanih, ( ne stari od 1 mjeseca)

8.     Ovjerenu fotokopiju kartice matične banke

9.     Uvjerenje o redovnom školovanju (za korisnike od 15. do 25 godina starosti),

10. Ovjerenu izjavu da ne živi u vanbračnoj zajednici za podnosioce zahtjeva udovce i udovice,

11. Ovjerene fotokopije lične karte i prijavnice prebivališta podnosioce zahtjeva (ne starije od 3.mjeseca),

12. Poresko uvjerenje za prethodnu godinu za podnosioce zahtjeva,

13. Uvjerenje Centra za socijalni rad za prethodnu godinu za podnosioce zahtjeva.

NAPOMENA:SVA DOKUMENTACIJA MORA BITI OVJERENA I NE SMIJE BITI STARIJA OD 6 MJESECI.

Pored naprijed navedenog građanima se izdaju uvjerenja iz službene evidencije da nisu korisnici naprijed navedenih prava, a koja su im potrebna za prilagođavanje uz zahtjev za ostvarivanje određenih prava kod državnih organa i institucija. Oni koji koriste naprijed pomenuta prava, takođe mogu dobiti uvjerenje o visini primanja za ostvareno pravo. Uvjerenja se mogu dobiti odmah na zahtjev stranke, bez podnošenja zahtjeva.

 

5. OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ŽENI-MAJCI KOJA JE U RADNOM ODNOSU:

-Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

1.     Izvod iz matične knjige rođenih za djete

2.     Uputnica specijaliste o otvorenom porodiljskom  odsustvu

3.     Ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa .

4.     prijava na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa obrazac JS3100- prijava osiguranja.

5.     Kopija lične karte i prijavu mjesta prebivališta/boravišta za podnosioca zahtjeva   (Uvjerenje o kretanju MUP-a ukoliko se iz lične karte ne može utvrditi prebivalište-boravište u trajanju od jedne godine dana i rješenje o priznatom statusu raseljenog lica  za podnosioca zahtjeva koji  imaju prijavljen boravak)

6.     potvrda poslodavca da li žena- majka porodilja prima naknadu plaće od poslodavca.

Za ostvarivanje prava na novčanu naknadu ženi- majci koja je u radnom odnosu , zahtjev se podnosi u roku od 60 dana od dana poroda. Ukoliko je zahtjev podnešen po  isteku  ovog roka, pravo teče od prvog  dana u mjesecu u kojem je zahtjev podnešen.

 

6. OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ŽENI-MAJCI KOJA NIJE U RADNOM ODNOSU,

-Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

1.     Izvod iz matične knjige rođenih za djete

2.     Kopija lične karte i prijavu mjesta prebivališta/boravišta za podnosioca zahtjeva   (Uvjerenje o kretanju MUP-a ukoliko se iz lične karte ne može utvrditi prebivalište-boravište u trajanju od jedne godine dana i rješenje o priznatom statusu raseljenog lica  za podnosioca zahtjeva koji  imaju prijavljen boravak)

3.     Uvjerenje BIOR-a za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje/ uvjerenje PIO da lice nije registrovano kao aktivni osiguranik/ uvjerenje visokoškolske ustanove o pohađanju redovnog studija.

 Za ostvarivanje prava na novčanu naknadu ženi- majci koja ni je u radnom odnosu , zahtjev se podnosi u roku od 60 dana od dana poroda. Ukoliko je zahtjev podnešen po  isteku  ovog roka, pravo teče od prvog  dana u mjesecu u kojem je zahtjev podnešen.

 

7. OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA:

-Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

1.     Izvod  iz matične  knjige rođenih za djete / djecu

2.     Kopija lične karte i prijava mjesta prebivališta za oba roditelja

3.     Uvjerenje  mjesne zajednice ili kućna lista,

4.     Uvjerenje o visini plaće iz predhodnog mjeseca za oba roditelja, uz naznaku da li su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme

5.     čekovi starosne/ porodične penzije

6.     Rješenje o invalidnosti djeteta-ce

7.     Rješenje o invalidnosti za roditelje preko 70% tjelesnog oštećenja

8.     Nalaz nadležne zdravstvene ustanove,

9.     rješenje o starateljstvu za djete-cu

10. uvjerenje o redovnom pohađanju studija za oba roditelja

11. ugovor sa predškolskom ustanovom za tekuću godinu,

12. ovjerena izjava sa naznakom da li podnosilac zahtjeva ili neko od članova zajedničkog domaćinstva ima u posjedu motorno vozilo i da li vozi na punomoć.

Sljedeća   potrebna dokumentacija pribavlja se po službenoj dužnosti ;

13. uvjernje uprave prihoda  ostavrenim po osnovu imovinskog prava ( da li je registrovano vlasništvo preduzeća ili samostalne radnje ili ima registrovanu dopunsku djelatnost)

14. uvjerenje MUP-a za sve odrasle članove domaćinstva o vlasništvu motornog vozila,

15. uvjerenje o posjedovanju imovine od Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

16. uvjerenje da je podnosilac zahtjeva korisnik naknade za pomoć i njegu od strane druge  osobe.

17. uvjerenje da je podnosilac zahtjeva korisnik prava na stalnu novčanu pomoć.

Pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja subvencije obdaništa za djecu ostvaruju;

·         djeca bez oba roditelja,

·         djeca čiji je jedan od roditelja sa invaliditetom preko 70% ili osobe koje imaju binauralni gubitak sluha od 95-100% po Fowler-Sabine,

·         djeca korisnika naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe,

·         djeca korisnika prava na stalnu novčanu pomoć,

·         djeca sa invaliditetom,

·         djeca u čijem domaćinstvu ima jedno ili više mentalno retardiranih ili psihički oboljelih lica,

·         djeca čija su oba roditelja redovni studenti,

·         djeca sa jednim zaposlenim roditeljem ukoliko je drugi roditelj umro ili nije djetetu priznato očinstvo.

Pravo na djelimično oslobađanje od plaćanja subvencije obdaništa   ostvaruju;

Pravo na subvecioniranje troškova  u iznosu od 50% od cijene troškova boravka djece ostvaruju: djeca bez jednog roditelja kojima je priznato očinstvo ili čiji je jedan od roditelja zaposlen, a drugi redovan student, čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelazi 35%, prosječne plaće, te pravo na oslobađanje  u iznosu od 30%, od cijene troškova boravka po djetetu ostvaruju zaposleni roditelji, bez obzira na ukupne prihode domaćinstva, ako dvoje ili više djece boravi u predškolskoj ustanovi.

 

9. OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA I POMOĆ U PREHRANI DO 6 MJESECI I DODATNA ISHRANA ZA MAJKU-DOJILJU:

-Potrebna dokumentacija za ostvarivaje prava  za opremu novorođenog djeteta i pomoć u prehrani do šest mjeseci i dodatnu ishranu za majku-dojilju:

1.     Izvod iz matične knjige rođenih za djete

2.     potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o načinu hranjenja dijeteta

3.     kopija  lične karte i prijava mjesta prebivališta za podnosioca zahtjeva

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta  ostvaruje se u iznosu  35% od prosječne plaće.
Navedeno pravo se ostvaruje ukoliko su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.
Pravo na pomoć u prehrani do šest mjeseci i dodatana ishrana za majku-dojilju ostvaruju majke-dojilje ukoliko ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.
Navedeno pravo ostvaruje se u vidu mjesečnog naturalnog davanja koje utvrđuje Kantonalno ministarstvo, ne može biti manje od 8% od prosječne plaće.

 

10. OSTVARIVANJE PPRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZA LICA STARIJA OD 65 GODINA:

-Potrebna dokumentacija:

1.     ovjerena kopija lične karte  podnosioca zahtjeva i  prijava mjesta prebivališta,

2.     dokaz  o radnoj angažovanosti za sebe i članove domaćinstva( radni odnos, penzija, BIRO, redovan učenik i student)

3.     uvjerenje službe socijalne zaštite o primanjima po Zakonu o socijalnoj zaštiti za sve članove domaćinstva,

4.     nepopunjena zdravstvena knjižica

5.     uvjerenje Mjesne  Zajednice o broju članova domaćinstva,

6.     uvjerenje Uprave prihoda da nije poreski obveznik ( za sve punoljetne članove   domaćinstva.

7.     uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da ne ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu za sebe i članove domaćinstva.

8.     uvjerenje katastra o neposjedovanju u vlasništvu imovine za sve članove domaćinstva.

 

11. OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZA LICA KOJA SE NALAZE U STATUSU SOCIJALNE POTREBE:

-Potrebna dokumentacija:

1.     ovjerena kopija lične karte i podnosioca zahtjeva i  prijava mjesta prebivališta,na Kontonu Sarajevo ne starija od 6 mjeseci

2.     uvjerenje  Zemljišno knjižnog ureda i Knjige položenih Ugovora da podnosilac zahtjeva i svi punoljetni članovi zajedničkog domaćinstva nisu vlasnici stana i nekretnina,

3.     nepopunjena zdravstvena knjižica

4.     uvjerenje Mjesne  Zajednice  ili kućna lista

5.     uvjerenje Uprave prihoda da nije poreski obveznik ( za sve punoljetne članove   domaćinstva.

6.     uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da ne ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu  ni po kom  drugom osnovu u skladu sa zakonskim propisima,

7.     uvjerenje Općinske službe katastra o posjedovanju/ neposjedovanju nekretnine i stana za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne članove domaćinstva.

 

12. OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PO OSNOVU PRIZNATOG PRAVA NA DODATAK ZA DJECU DO 15 GODINA STAROSTI:

-Potrebna dokumentacije

1.     uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da ne ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu za sve  članove domaćinstva,

2.     dokaz o radnoj angažiranosti roditelja ili staratelja,

3.     uvjerenje Uprave prihoda da nije poreski obveznik( za sve punoljetne članove domaćinstva)

4.     nepopunjena zdravstvena knjižica,

5.     Izvod iz matične knjige rođenih, za djete

6.     ovjerena fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva i prijava mjesta porebivališta.

7.     uvjerenje mjesne zajednice o broju članova domaćinstva

 

13. OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZA DIJETE-DJECU OD ROĐENJA DO 18 GODINA STAROSTI:

-Potrebna dokumentacija:

1.     ovjerena fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva i prijavnica mjesta prebivališta,

2.     izvod iz matične knjige rođenih i prijavnica mjesta prebivališta za djete,

3.     uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da ne ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu za sve članove domaćinstva.

4.     dokaz o radnoj angažiranosti roditelja ili staratelja,

5.     uvjerenje Uprave prihoda  da nije poreski obveznik( za sve punoljetne članove domaćinstva)

6.     nepopunjena zdravstvena knjižica,

7.     uvjerenje mjesne zajednice o broju članova domaćinstva ili kućna lista

 

14. OSTVARIVANJE PRAVA  NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU  PO OSNOVU STATUSA CIVILNIH ŽRTAVA RATA/ČLANA PORODICE CIVILNE ŽRTVE RATA:

-Potrebna dokumentacija:

1.     uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da ne ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu za sve članove domaćinstva.

2.     dokaz o radnom statusu (PIO, BIRO, uvjerenje o školovanju)

3.     dokaz o radnoj angažiranosti za sve punoljetne članove domaćinstva (uvjerenje sa  BIRO-a, iz PIO, o redovnom školovanju i dr.)

4.     uvjerenje Uprave prihoda  da nije poreski obveznik( za sve punoljetne članove domaćinstva)

5.     nepopunjena zdravstvena knjižica,                                                

6.     ovjerena fotokopija lične karte i prijava mjesta  prebivališta/boravišt

7.     uvjerenje mjesne zajednice o broju članova domaćinstva sa datumom prijave

 

15. PRIZNAVANJE STATUSA RASELJENE OSOBE:

-Potrebna dokumentacija:

1.     kopija lične karte i prijava mjesta prebivališta punoljetnih članova domaćinstva

2.     kopija rodnih listova za maloljetnu djecu

3.     uvjerenje o kretanju MUP-a

4.     dokaz o visini primanja(potvrda BIRO-aza zapošljavanje ili potvrda PIO-a)

5.     čekovi za penziju( starosna, invalidska ili porodična)

6.     uvjerenje zavoda za zdravstveno osiguranje

7.     rješenje da je korisnik stalne socijalne pomoći

8.     kopija ugovora odnosno rješenja o korištenju stana/kuće

9.     potvrda o primanjima po propisima boračko invalidske zaštite

10. potvrda Mjesne zajednice ili izjava kod koga je nastanjen

11. dokaz o vlasništvu prijeranog stanbenog objekta (CRCP odluka ili rješenje o povratu imovine,)

12. poresko uvjerenje

13. prijava za dobrovoljni povratak na prijeratno prebivalište

14. uvjerenje o uslovnosti  prijeratnog stanbenog objekta,

15. potvrda od Općinske službe za boračka pitanja, rad,socijalna pitanja i zdravstvo ( dječiji dodatak i CŽR)

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design