Proces izdavanja građevinskih dozvola

od admin
 
 

1 Korak

Investitor želi izvršiti radove:

·     Izgradnje objekta;

·     Rekonstrukcije objekta;

·     Nadogradnju objekata (dodavanje sprata na vrhu postojećeg objekta);

·     Druge naknadne radove na postojećem objektu;

·     Promjenu namjene objekta (npr. promjena namjene iz stambenog u poslovni objekt);

·     Izgradnju prometne, komunalne i energetske infrastrukture odnosno njihovog dijela.

2 Korak

Pribavljanje 3 rješenja bi se omogućilo njihovo korištenje:

·       I- Urbanistička suglasnost

·      II- Građevinska dozvola

·     III- Upotrebna dozvola

3 Korak

Zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti

Zahtjev

4 Korak

 

Zahtjev se podnosi Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar. Zahtjev sadrži slijedeće dokumente:

·     Podaci o parceli:

·     Kopiju katastarskog plana (ne stariju od 6 mjeseci, u originalu ili ovjerenoj kopiji)

Zahtjev

·     Zemljišno-knjižni izvadak, kao dokaz o pravu vlasništva na zemljištu na ime podnosioca zahtjeva (ne starije od 6 mjeseci, u originalu ili ovjerenoj kopiji) i /ili u slučajevima kada u zemljišno-knjižnom izvatku nije upisano pravo vlasništva nad zemljištem u korist podnosioca zahtjeva,

·     Ugovor ili predugovor, kao dokaz o pravu vlasništva nad predmetnim zemljištem/objektom, ovjerena suglasnost upisanog vlasnika odnosno posjednika ili drugi dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima (original ili ovjerena fotokopija),

·     Idejni projekt koji se sastoji od: tehničkih specifikacija, svih tlocrta objekta, presjeka i fasada,

·     Okolišna dozvola (ako je propisana Zakonom o zaštiti okoliša),

·     Prethodna vodna suglasnost (ako je propisana Zakonom o vodama),

·     Administrativnu taksu u iznosu od 30,00 KM na osnovu tarifnog broja 21. Zakona o administrativnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02,10/05,26/08,23/16), ili dokaz o oslobađanju plaćanja od administrativne takse u skladu sa članom 8. i 9. Zakona o administrativnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/01,22/02,10/05,26/08,23/16).

5 Korak

 

Nakon što investitor pribavi pravosnažnu urbanističku suglasnost, potrebno je da istom općinskom organu podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje (građevinsku dozvolu).

Zahtjev

6 Korak

 

Uz zahtjev za donošenje odobrenja za građenje prilaže se:

·     Pravosnažna urbanistička suglasnost,

·     Dokaz o pravu građenja,

·     Projektna dokumentacija radi ovjere i provjere da li ista odgovara izdanim urbanističko – tehničkim uvjetima (u dva primjerka),

·     Ažuran katastar podzemnih instalacija sa ucrtanom lokacijom objekta,

·     Suglasnosti KJKP-a,

·     Zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci, u originalu ili ovjerenoj kopiji),

·     Kopiju katastarskog plana (ne stariju od 6 mjeseci, u originalu ili ovjerenoj kopiji),

·     Dokaz o reguliranom pitanju uređenja građevinskog zemljišta,

·     Dokaz o reguliranom pitanju naknade za pogodnost lokacije,

·     Dokaz o reguliranom pitanju skloništa,

·     Ostalu dokumentaciju navedenu u rješenju urbanističke suglasnosti,

·     Administrativna taksu u iznosu od 8,00 KM, a konačan iznos administrativne takse će se obračunati u postupku izdavanja odobrenja za građenje kada će se utvrditi građevinska vrijednost objekta, a najviše 150,00 KM na osnovu tarifnog broja 24. Zakona o administrativnim taksama.

7 Korak

 

Pored zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje, koji je dužan podnijeti u roku od jedne (1) godine od dana pravosnažnosti urbanističke suglasnosti, investitor je dužan da Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina podnese sljedeće zahtjeve:

·      Zahtjev za obračun naknade za pogodnost lokacije – rentu 

Zahtjev

Zahtjev

·      Zahtjev za reguliranje pitanja skloništa – zaklona, koji se može se regulirati na dva načina:

–      Zahtjevom za oslobađanje od izgradnje skloništa – zaklona sa utvrđenim plaćanjem naknade ili

–      Zahtjevom za oslobađanje od plaćanja naknade za oslobađanje od izgradnje skloništa-zaklona.

Zahtjev

8 korak

 

UPOTREBNA DOZVOLA je rješenje koje se izdaje na osnovu građevinske dozvole, a koje omogućava upis vlasništva nad objektom u zemljišno-knjižnom registru:

·      Pravosnažnu urbanističku suglasnost (fotokopija),

·      Pravosnažno odobrenje za građenje (fotokopija),

·      Kopiju katastarskog plana (ne stariju od 6 mjeseci u originalu ili ovjerenoj kopiji),

·      Zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci u originalu ili ovjerenoj kopiji),

·      Ostalu dokumentaciju koja se u toku upravnog postupka utvrdi kao neophodna.

 

Zahtjev za donošenje odobrenja za građenje podnosi se:

  • Općinskom načelniku za građevine koje se grade na području općine
  • Gradonačelniku za građevine koje se grade na području dvije općine u sastavu Grada ili je građevina od intresa za Grad,
  • Ministarstvu za prostorno uređenje za građevine koje su od interesa za Kanton, ili koje se grade na području dvije općine koje nisu u sastavu Grada ili na podrućju općine koja nije u sastavu Grada i Kantona, ili koja ima više od 5.000 m korisne površine, ili koja može štetno uticati na okoliš kantona.

 

 

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design