Informacije o uslovima javnih preduzeća koji su potrebni za izdavanje građevinskih dozvola

od admin

U postupku izdavanja odobrenja za građenje potrebno je dostaviti saglasnosti KJKP I JP na lokaciju i projektnu dokumentaciju. Uz zahtjev za izdavanje navedenih saglasnosti potrebno je priložiti urbanističku saglasnost, kopiju kat.plana i izvod iz katastra pozemnih instalacija, tako da cijene navedenih saglasnosti i potrebnih priloga iznose:                                                                  

Cijene usluga koje se obavljaju u Tehničkoj službi Pogona Vodovod-izdavanje Saglasnosti korisniku ili organizaciji za priključenje na vodovodnu mrežu, kao i sve radnje za projektovanje, građevinski objekat i lokaciju građevinskog objekta i to:

 

-izdavanje načelne saglasnosti za objekte do 100m2…………………………………………………….35,10KM

-izdavanje načelne saglasnosti za objekte preko 100m2…..……………………………………….58,50KM

-pregled,ovjera i izdavanje saglasnosti na glavni projekat za objekte do 100m2……………52,65KM

-pregled,ovjera i izdavanje saglasnosti na glavni projekat za objekte preko 100m2……..81,90KM

-terenski uviđaj i obrada zahtjeva za priključenje na vodovodnu mrežu………………….…….52,65KM

-terenski uviđaj i obrada zahtjeva za registraciju sporednih mjerila i vodomjera…………..23,40KM

Cijene su sa PDV-om     

 

 1. KJKP“ViK“,Pogon Kanalizacija

             Jaroslava Černija 8, Sarajevo

             tel.centrala  +387 33 203-059

             http://www.viksa.ba/

 

Cijene usluga koje se obavljaju u Tehničkoj službi Pogona Kanalizacija-izdavanje Saglasnosti korisniku ili organizaciji za priključenje na kanalizacionu mrežu, kao i sve radnje za projektovanje, građevinski objekat i lokaciju građevinskog objekta i to:

       

-izdavanje načelne saglasnosti za objekte do 100m2……………………………………………………….35,10KM

-izdavanje načelne saglasnosti za objekte preko 100m2…..………………………………………….58,50KM

-pregled,ovjera i izdavanje saglasnosti na glavni projekat za objekte do 100m2……………..52,65KM

-pregled,ovjera i izdavanje saglasnosti na glavni projekat za objekte preko 100m2……….81,90KM

-terenski uviđaj i obrada zahtjeva za priključenje na kanalizacionu  mrežu…..…………….…..52,65KM

Cijene su sa PDV-om

Napomena:

Cijene priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu u nadležnosti KJKP”Vodovod i Kanalizacija”d.o.o.Sarajevo zavisi od sljedećih elemenata za izradu ponude:

-profil potrebnog priključka

-profil cjevovoda na koji je planirano priključenje

-količine neophodnih zemljanih radova

Tek nakon utvrđivanja gore navedenih elemenata, koji su uglavnom različiti za svaki objekat, moguće je izraditi odgovarajuću ponudu za izradu priključaka na vodovodnu I kanalizacionu mrežu mrežu

 

 1. KJKP ”Toplane” Sarajevo

          Semira Frašte 22

          Tel.+387 33 450-030, 450-047

           http://toplane-sa.co.ba/

 

1.Naknada troškova za pregled projekata i izdavanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju

 

1.1.za stambene objekte u svojini građana po objektu…………………………………………90,00KM

1.2.za poslovne prostorije zavisno od kvardature

<100m2…………………………………………………………………………...……....…….100,00KM

101-500m2…………………………………………………………………………….……….200,00KM

501-2000m2 …………………………………………………………………………….….…500,00KM

>2001m2 ……………………………………………………………………………………….800,00KM

1.3.za stambene objekte sa više stanova ………………….90,00KM(jednokratno)+10,00KM po stanu

1.3.toplotne podstanice……………………………………………………………..…….150,00KM

1.4.Kotlovnice do 1MW……………………………………………………………………. 450,00KM

1.5.Kotlovnice od 1-5MW …………………………………………………………….…..800,00KM

1.6.Kotlovnice preko 5MW………………………………………………………………..1 800,00KM

1.7.toplovodi-vrelovoda po 1m………………….100,00KM(jednokratno)+1,00KM po dužnom metru

 

2.Naknada torškova za izradu projektnih programa i izdavanje saglasnosti na projektne programe

 

2.1.za pojedinačne stanove  …………………………………………………………………..…30,00KM

2.2.za stambene objekte u svojini građana po objektu……………………………60,00KM

2.3.za poslovne prostorijepo 1m2……………………………………………………………… 0,50KM

2.4.toplotne podstanice…………………………………………………………………………..…30,00KM

2.5.Kotlovnice do 1MW………………………………………………………………..………..…150,00KM

2.6.Kotlovnice od 1-5MW…………………………………………………………………………350,00KM

2.7.Kotlovnice preko 5MW…………………………………………………………………….….600,00KM

2.8.toplovodi-vrelovoda po 1m    …………………………………………………………………0,50KM

 

3.Izdavanje energetske saglasnosti za priključak

3.1.Saglasnost na priključak po objektu…………………………………………………………..……60,00KM

4.Naknada za priključenje na sistem centralnog grijanja

4.1.Za 1KW instalisane snage gdje postoji raspoloživa snaga………………………………..10,00KM

4.2.Za slučaj da ne postoji raspoloživa snaga naknada če se računati prema stvarnim troškovima

5.Izdavanje saglasnosti na lokaciju komunalne infrastrukturne mreže i objekata

5.1.Cijena za saglasnost na infrastrukturnu mrežu ili objekat…………………………………. 60,00KM

 

Napomena:cijene su bez PDV-a

 

 1. KJKP “Sarajevogas”d.o.o.Sarajevo                                 

             Muhameda ef. Pandže br.4

             Tel.centrala  +387 33 445-120, 225-251

             http://www.sarajevogas.ba/

 

Cjenovnik usluga za saglasnosti, informacije, projektovanje, puštanje gasa

 

 1. Izdavanje saglasnosti na lokaciju

 

1.1. Individualni stambeni objekat – domaćinstvo………………………………………… 25KM/kom

1.2. Objekat kolektivnog stanovanja……………………………………………….…………….50 KM/kom

1.3. Poslovni objekat ……………………………………………………………………………..…….50 KM/kom

 

 1. Izdavanje saglasnosti na trasu infrastrukturnog objekta

 

 • Sa ucrtavanjem gasne mreže do A3 50 kom Svaka dodatna karta formata A3…… 25 KM/kom

 

 1. Izdavanje informacije o mogućnosti priključenja

 

3.1. Individulani stambeni objekat – domaćinstvo…………………………………………30 KM/kom

3.2. Postojeći objekat kolektivnog stanovanja (po ulazu) ………….……….………80 KM/kom

3.3. Poslovni objekat …………………………………………………………………………..……….90 KM/kom

 

 1. Izrada projektnog rješenja nemernog dijela UGI

 

4.1. Za objekat kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu)……………………… 650 KM/kom

 

 1. Izrada idejnog projekta DGM kom

 

5.1. Za dužinu gasovoda do 200 m ……………………………………………………….500 KM/kom

5.2. Za dužinu gasovoda od 200 m do 1000 m 1000 kom Svaki dodatni m’………………… 0,5KM/m

 

 1. Izrada glavnog projekta DGM

 

6.1. Za dužinu gasovoda do 200 m ……………………………………………………….……….…..1050 KM/kom

6.2. Za dužinu gasovoda od 200 m do 1000 m 2100 kom Svaki dodatni m’ ……………….0,5KM/m

 

 1. Pregled projekta DGM

 

7.1. Saglasnost na projekat sa stanovišta Distributera………………………….……………….340 KM/kom

 

 1. Izrada glavnog projekta priključnog gasnog voda (PGV) za potrebe kupca

 

8.1. Novi priključni gasovod (glavni projekat besplatno, dok investitor vlastitim sredstvima

pribavlja saglasnosti)  …………………………………………………………….0KM/ kom

8.2. Izmještanje priključnog gasovoda (glavni projekat besplatno, dok investitor vlastitim

sredstvima pribavlja saglasnosti) ………………………………………………….0KM/ kom

8.3. Izmještanje gasovoda i izrada priključnog gasnog voda (PGV) 700 KM/kom

 

 1. Pregled projekta unutrašnjih gasnih instalacija

 

9.1. Individualni stambeni objekat – domaćinstvo……………………………………………………20 KM/kom

9.2. Objekat kolektivnog stanovanja ………………………………………………………………………50 KM/kom

9.3. Poslovni objekat 50 9.3. Pregled složenih projekata – kotlovnica………………….. 200 KM/kom

 

 1. Izdavanje energetske saglasnosti

 

10.1. Stambeni objekat – domaćinstvo, Q ≤ 100 KW ……………………………………..20 KM/kom

10.2. Poslovni objekat, Q ≤ 100 KW …………………………………………………………….…50 KM/kom

10.3. Za Q > 100 KW obračun se vrši po KW 1 KW

 

 1. Izgradnja priključka na gasnu mrežu, vertikala i gasovoda

 

11.1.Izgradnja ili sanacija priključka ǿ 32mm i ǿ 63mm – priključak dužine do 20m………50KM/kom

11.2.priključak dužine od 20m /svaki dodatni met./ obračunava se……………………………….…5KM/kom

Napomena: utrošeni materijal obračunava se po prosječnim cijenama, a građevinski radovi na izradi priključka prema stvarnim troškovima

11.3.Izgradnja ili sanacija usponskog voda (vertikala) i izgradnja ili sanacija gasovoda Utrošeni materijal obračunava se po prosječnim cijenama a troškovi montaže prema cijeni rada radnika ili prema stvarnim troškovima izvođača radova angažovanog od strane Sarajevogasa

                                             

 1. JP “ELEKTROPRIVREDA BiH” 

             Ul. Zmaja od Bosne 49, Sarajevo

             Tel. centrala +387 33 751-000

              http://www.elektroprivreda.ba/

 

Cjenovnik usluga

 1. Uslovi priključenja na elektrodistributivnu mrežu i povećanje odobrene priključne snage

1.1.Izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti…………………………….………..…..30KM

1.2.Izdavanje stručnog mišljenja o trasi/lokaciji objekta koji se ne priključuje na distributivnu mrežu        

      po jednoj karti razmjere 1:2500………………………………………………………..50 KM/karti

1.3.Izdavanje elektroenergetske saglasnosti na 0,4 kV………………………………………….50 KM

1.4. Izdavanje elektroenergetske saglasnosti na SN………………………………………………80KM

1.5.Izdavanje elektroenergetske saglasnosti radi promjene naziva kupca, na istoj lokaciji i sa istom    

      odobrenom priključnom snagom kupca (samo za kupoprodajni ugovor)……………………20 KM

1.6. Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja izrade priključka kupca na SN mrežu……600 KM

1.7. Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja izrade priključka proizvođača na SN             

       mrežu………………………………………………………………………………….…1 000 KM

1.8. Izdavanje potvrde bez izlaska na teren………………………………………………………10KM

 

Napomena:cijene su bez PDV-a                            

 1.  “ELEKTROPRIJENOS BiH”

                Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

                 tel. +387 33 728 100

                 http://www.elprenos.ba/

 

“Elektroprenos BiH” nema status komunalnog javnog preduzeća, niti je registrovano za pružanje komunalnih usluga

 

 1. “BH Telecom” d.d. Sarajevo

               Zmaja od Bosne 88, Sarajevo

               Tel. +387 33 664-813

                https://www.bhtelecom.ba/

 

Cjenovnik usluga može se preuzeti na stranici https://www.bhtelecom.ba/usluge_bht.html

 

 1. KJKP“Rad“d.o.o. Sarajevo

          Paromlinska 57

          tel. +387 33 658-038 lok.115

          http://www.rad.com.ba/

 

Komunalni priključci za odvoz otpada u KJKP”RAD” se ne naplaćuju. Izdaje se saglasnost za odvoz komunalnog otpada na zahtjev stranke (fizičko i pravno lice) u skladu sa članom 22. i 26.Zakona o komunalnoj ćistoći (“Sl.novine KS”broj11/97) bez naknade

 

 1.  Općinski sud u Sarajevu

           Šenoina br. 1, Sarajevo

           Tel.Šalter sala Zk odjeljenja 033/567-680, lok. 3007              

            http://www.oss.ba/

           

1.1.Izdavanje zemljišno knjižnog izvadka………………………………………….………………10KM

1.2.Izdavanje potvrde………………………………………………………………………………………………….…..5KM

1.3.izdavanje izvatka sa istorijatom…………………………………………………….…………………………5KM/stranici  

1.4.uknjižba vlasništva………………………………………………………………………………………..…………..50KM

1.5.uspostava posebnog z.k.uloška po osnovu elaborate o etažiranju……………………………..10KM

 

 1. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

        Kaptol br.3,Sarajevo

        Tel. +387 33 254-900

http://zik.ks.gov.ba/

 

1.Cijena izdavanja izvoda za kat. podzemnih instalacija

 

1.1.format A4………………………………………………………………………………………20KM

1.2.format A3………………………………………………………………………………………40KM

1.3.format A0…………………………………………………………………………………….120KM        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design