od admin
NG O 4.2.0.185
Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina - 04

Napomena za podnosioca zahtjeva: Uplatnicu popunjenu prema instrukciji koja se nalazi u prilogu ovog maila je potrebno priložiti prilikom preuzimanja prepisa posjedovnog lista. Rok za izdavanje prepisa posjedovnog lista je 3 (tri) dana od dana prijema zahtjeva.  Naknada za izdavanje prepisa posjedovnog lista iznosi 8 KM za sve katastarske općine, osim za katastarsku općinu Bojnik gdje je naknada 10 KM