od admin
NG O 4.2.0.87
Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da je postupak u toku

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da je postupak u toku - 04

Napomena za taksu: Prilikom preuzimanja uvjerenja da je postupak u toku potrebno je priložiti administrativnu taksu u iznosu od 4,00 KM na osnovu tarifnog broja 4. Zakona o administrativnim taksama ( "Službene novine Kantona Sarajevo" broj 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16) ili dokaz o oslobađanju plaćanja administrativne takse u skladu sa članom 8. i 9. Zakona o administrativnim taksama ( "Službene novine Kantona Sarajevo" broj 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16)