od admin
NG O 4.2.0.113
Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Zahtjev za izdavanje prepisa posjedovnog lista

Zahtjev za izdavanje prepisa posjedovnog lista - 04

Napomena za taksu: Oslobođeno je plaćanja takse, a naknada za korištenje podataka premjera se obračunava u skladu sa Odlukom o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra (Sl.novine FBiH, br. 30/22)

Napomena za podnosioca zahtjeva: Uplatnicu popunjenu prema instrukciji koja se nalazi u prilogu ovog maila je potrebno priložiti prilikom preuzimanja prepisa posjedovnog lista. Rok za izdavanje prepisa posjedovnog lista je 3 (tri) dana od dana prijema zahtjeva.  Naknada za izdavanje prepisa posjedovnog lista iznosi 8 KM za sve katastarske općine, osim za katastarsku općinu Bojnik gdje je naknada 10 KM