od admin
NG O 4.2.0.97
Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Zahtjev za izdavanje potvrde/uvjerenja/ostalo

Zahtjev za izdavanje potvrde/uvjerenja/ostalo - 04

Napomena za taksu: Prilikom preuzimanja uvjerenja da je postupak u toku potrebno je priložiti administrativnu taksu u iznosu od 4,00 KM na osnovu tarifnog broja 4. Zakona o administrativnim taksama ( "Službene novine Kantona Sarajevo" broj 30/01) ili dokaz o oslobađanju plaćanja administrativne takse u skladu sa članom 8. i 9. Zakona o administrativnim taksama ( "Službene novine Kantona Sarajevo" broj 30/01)