od admin
NG O 4.2.0.25
Služba za opću upravu

Zahtjev za izdavanje uvjerenje o podnesenim zahtjevima Općine (iz službene evidencije)

Zahtjev za izdavanje uvjerenje o podnesenim zahtjevima Općine (iz službene evidencije - 05

Napomena za taksu: Prilikom preuzimanja uvjerenja priložiti administrativnu taksu u iznosu od 4,00 KM shodno odredbi člana 19. tarifni broj 4. Zakona o administrativnim taksama ili dokaz o oslobađanju plaćanja administrativne takse shodno odredbi člana 8. i 9. Zakona o administrativnim taksama. („Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01, 22/02 ,10/05 i 26/08)