od admin
Služba za opću upravu

Zahtjev za izdavanje izvoda/uvjerenja iz matičnih knjiga

Zahtjev za izdavanje izvoda/uvjerenja iz matičnih knjiga - 05

Napomena za podnosioca zahtjeva: Izvode/uvjerenja iz matičnih knjiga mogu preuzeti lica navedena u članu 64. Zakona o matičnim knjigama (Službene novine FBiH 37/12 i 80/14) i tački 151. Uputstva o načinu vođenja matičnih knjiga (Službene novine FBiH 51/13,82/13,55/13 i 6/15) ili punomoćnici navedenih lica a plaćanje administrativne takse u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama KS (Službene novine KS 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16) će se vršiti na licu mjesta.