od admin
NG O 4.2.0.243
Služba za investicije i komunalne poslove

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o uvođenju u evidenciju kućnih brojeva

Napomena za taksu: Prilikom preuzimanja uvjerenja priložiti administrativnu taksu u iznosu od 4,00 KM na osnovu tarifnog broja 4. Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01)

X