od admin
NG O 4.2.0.43
Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo

Zahtjev za izdavanje uvjerenja - Odsjek za rad, socijalna pitanja i zdravstvo

Zahtjev za izdavanje uvjerenja - Odsjek za rad, socijalna pitanja i zdravstvo - 07

Napomena za taksu: Shodno odredbi člana 8. i 9. Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona" broj 30/01- prečišćen tekst, 22/02, 10/05 i 26/08 i 23/16) podnosilac zahtjeva je oslobođen plaćanja administrativne takse.