od admin
NG O 4.2.0.42
Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo

Zahtjev za izdavanje uvjerenja - Odsjek za boračka pitanja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja - Odsjek za boračka pitanja - 07

Napomena: Prilikom preuzimanja uvjerenja, obavezno je priložiti prijavu mjesta prebivališta ne stariju od šest (6) mjeseci.
Napomena za taksu: Shodno odredbi člana 8. i 9. Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona" broj 30/01- prečišćen tekst, 22/02, 10/05 i 26/08) podnosilac zahtjeva je oslobođen plaćanja administrativne
takse.