Poziv vlasnicima ruševnog objekta „Pijaca” u ulici Safeta Hadžića bb, Sarajevo

Služba za inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo obratila se Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za uklanjanje legalne građevine „Pijaca“ u ulici Safeta Hadžića bb, koja se nalazi na zemljištu označenom kao k.č.broj 1254/2, 1254/3, 1255/2, dio 1255/1, dio 1258, dio 1257, 3294/6, dio 3294/3 i dio 1374/1 K.O. Novo Sarajevo III, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara k.č broj 519/98, 519/99, 519/91, dio 519/25, dio 519/26, 519/28, 518/123, 444/5, dio 518/47 i 518/48 K.O. Dolac.

 Uz zahtjev dostavljen je zapisnik urbanističko-građevinskog inspektora o izvršenom inspekcijskom nadzoru na predmetnoj lokaciji, shodno članu 159. stav 1. tačka 5. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine KS“, broj 7/05), a kojim je utvrđeno da poslovni objekat „Pijaca“ u ulici Safeta Hadžića bb, predstavlja opasnost po život i zdravlje ljudi i uslijed dotrajalosti, ugrožene stabilnosti i zapuštenosti ne može služiti svojoj namjeni, te da takav objekat predstavlja izvor zaraze i ruglo u centralnom dijelu Općine.  Objekat nije duži niz godina u funkciji i neodržavan je.

 Kako ne raspolažemo podacima o svim sadašnjim vlasnicima poslovnih prostora i njihovim trenutnim adresama, to ih ovim putem obaviještavamo da će Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo na temelju  zapisnika urbanističko-građevinskog inspektora, a po zahtjevu Službe za inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo, rješenjem odobriti uklanjanje legalnog objekta „Stara pijaca”, u ulici Safeta Hadžića bb, a u skladu sa članom 145. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/05). Organizacija uklanjanja objekta i pripadajućih troškova obaveza je vlasnika poslovnih prostora u okviru legalne građevine „Pijaca“ u ulici Safeta Hadžića bb, a ukoliko vlasnici ne izvrši navedene radove u ostavljenom roku definisanom rješenjem o uklanjanju objekta, Općina će preuzeti obavezu uklanjanja, na teret vlasnika. U tom slučaju vlasnići će moći preuzeti materijal porušenog objekta, u protivnom će sve biti odvezeno na određenu deponiju.

 Ujedno pozivamo iste vlasnike da se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva jave u Službu za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, kod voditelja postupka, kancelarija 218/II, tel: 033/291-205, a radi izjašnjenja o svim činjenicama i okolnostima od značaja u predmetnoj upravnoj stvari.