JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu košnica pčelarima

Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana  12. Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/15 i 27/15), člana 2. stav 1. tačka 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 14/2015 i 2/2016) i  člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu košnica i pčelarske opreme pčelarima koji imaju tradiciju bavljenja pčelarstvom i pčelarima početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/03-24-2549/2017. godine od 09.02.2017. godine Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu košnica pčelarima koji imaju tradiciju bavljenja pčelarstvom i pčelarima početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo za proširenje broja pčelinjih društava

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je dodjela košnica pčelarima koji imaju tradiciju bavljenja pčelarstvom  i pčelarima početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo u cilju afirmisanja i podrške razvoju pčelarske proizvodnje.

 

 II PRAVO UČEŠĆA :

 

Pravo podnošenja prijava za dodjelu košnica imaju svi zainteresovani građani (fizička lica) koji imaju  prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana.

 

III USLOVI ZA DODJELU KOŠNICA

 

Pravo na dodjelu košnica  mogu ostvariti svi zainteresovani građani- fizička lica koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana i koji ispunjavaju opće uslove kako slijedi:

 

 1. da je zakonski korisnik zemljišta na području Općine Novi Grad Sarajevo, Kantona Sarajevo a i šire na

    području BiH na kojem će postaviti dodjeljene košnice,

 1. da je član registrovanog Udruženja pčelara ( uslov za dodjele košnica za podnosioce zahtjeva koji posjeduju

    košnice i  bave se  pčelarstvom),

 1. da će se baviti pčelarstvom u periodu od najmanje 3 godine, prisustvovati edukaciji iz oblasti pčelarstva a na

    osnovu Općinskog plana- kalendara održavanja edukacija iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, postaviti

    dodjeljene košnice na području na kojem je, u skladu važećim zakonskim propisima, dozvoljeno držanje

    pčelinjih društava, ukoliko nije upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  izvršiti upis

    u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli košnica kao i učlaniti se u registrovano Udruženje

    pčelara( uslov za dodjelu košnica pčelarima početnicima).

 

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz Zahtjev za dodjelu košnica  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju  uslova iz Javnog poziva kao i druge dokaze  i to originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:

 

 1. a) obavezna dokumentacija:

 

 1. dokaz da je zakonski korisnik zemljišta: Zemljišno-knjižni izvadak ( ili posjedovni list) na ime podnosioca

    zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva,  Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu,Ugovor o zakupu (

    korištenju) zemljišta sa regulisanim  poreskim obavezama, rješenje nadležnog organa ili sudska presuda i

   drugi dokazi da je zakonski korisnik – posjednik zemljišta,

 1. kućna lista,
 2. uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva,
 3. potvrda da je član registrovanog Udruženja pčelara (nisu obavezni dostaviti potvrdu pčelari početnici),
 4. ovjerena Izjava da će se baviti pčelarstvom u periodu od najmanje 3 godine, prisustvovati edukaciji iz oblasti

    pčelarstva a na osnovu Općinskog plana- kalendara održavanja edukacija iz oblasti poljoprivredne

    proizvodnje, postaviti  dodjeljene košnice na području na kojem je, u skladu važećim zakonskim propisima,   

    dozvoljeno držanje pčelinjih društava, ukoliko nije upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar

    klijenata  izvršiti upis  u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli košnica kao i učlaniti se u

    Registrovano Udruženje pčelara. (Izjavu su obavezni dostaviti samo  pčelari  početnici).

    Obrazac Izjave se  preuzima na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo uz Zahtjev za dodjelu košnica.

 

 1. neobavezna dokumentacija

 

Ukoliko podnosioc zahtjeva i članovi  porodičnog domaćinstva sa kućne liste posjeduju jedan (ili više) od dole navedenih dokaza potrebno je da isti priloži uz zahtjev:

 

 1. uvjerenje od Općinskog odjeljenja sektora za vojne evidencije Federalnog ministarstva za boračka pitanja o

    boračkom statusu,

 1. rješenje nadležne općinske službe o invalidnosti (RVI),
 2. rješenje nadležne općinske službe o pripadnosti porodici šehida ili porodici poginulih, umrlih ili nestalih

    boraca,

 1. potvrda od Udruženja logoraša,
 2. potvrda nadležne Službe o statusu civilne žrtve rata ili statusu neratnog invalida,

6.ček od penzije ukoliko je penzioner sa minimalnom penzijom,

 1. potvrda da se nalazi na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” - biro Općine Novi Grad

   Sarajevo,

8.certifikat o završenom kursu- edukaciji iz oblasti pčelarstva.

 

Napomene:

 

Ukoliko nadležna služba provjerama koje čini po službenoj dužnosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke, zahtjev istog će biti odbijen.

 

V BODOVANJE PODNESENIH ZAHTJEVA

 

 

 1. bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

 

 • podnosioc zahtjeva nezaposlen( nalazi se na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”-biro Općine Novi Grad Sarajevo..................................................................................................10 bodova

    - za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva..............................................   3 boda

 • borački status podnosioca zahtjeva (nezaposlen demobilisani borac,

demobilisni borac sa neriješenim radnim statusom)...................................................................   7  bodova

    - dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva...................................................................    2 boda

 • porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih boraca.................................................    5 bodova
 • podnosioc zahtjeva ima priznat status RVI.................................................................................    5 bodova

-dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva.........................................................................   1 boda 

 • podnosioc zahtjeva ima status civilne žrtve rata, neratnih invalida

i u stanju je socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite,

zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom......................................................................3 boda

-dodatni  status člana porodičnog domaćinstva kao civilne žrtve rata, neratnih invalida

i lica u stanju  socijalne potrebe.........................................................................................................   1 bod 

 • podnosioc zahtjeva ima priznat status logoraša…………………………………………....…..    3 boda

-dodatni  logoraški status člana porodičnog domaćinstva..................................................................   1 bod 

 • podnosilac zahtjeva penzioner sa utvrđenom minimalnom penzijom u FBiH....................................2 boda

-dodatni status člana porodičnog domaćinstva - penzioner sa utvrđenom minimalnom

 penzijom u FBiH..................................................................................................................................1 bod

 

 1. podnosioc zahtjeva ili član porodičnog domaćinstva posjeduje certifikat o završenom kursu- edukaciji iz oblasti pčelarstva.................................................................................................................5 bodova

 

 

Ako prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, Komisija zadržava pravo da iste pozove da naknadno dostave dokumentaciju o visini primanja za sve punoljetne članove domaćinstva sa kućne liste. Prednost će imati onaj kandidat čiji je porodični standard niži.

 

VI PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DOKUMENATA

 

Obrasci Zahtjeva za dodjelu košnica mogu se podići na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo i na web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba.

Zahtjevi za dodjelu košnica  sa pratećom dokumentacijom predaju se putem pošte ili na protokolu  Općine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97 Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj  Općine Novi Grad Sarajevo, soba 234, kontakt osoba: Katana Amna , tel. 033/291-184, e-mail poljoprivreda@novigradsarajevo.ba
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

VII PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA 

 

- Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste za pčelare koji imaju tradiciju bavljenja pčelarstvom  i za

  pčelare početnike  izvršiće Komisija za dodjelu  košnica, a na osnovu Pravilnika o  utvrđivanju uslova, kriterija  

  i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu   košnica i pčelarske opreme pčelarima koji imaju tradiciju

  bavljenja pčelarstvom  i pčelarima početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo za   proširenje broja

  pčelinjih društava broj: 02/03-24- 2549/17  od 09.02.2017. godine.

- O rezultatima Javnog poziva  kandidati će biti obaviješteni  putem oglasne ploče Općine Novi Grad Sarajevo i

  web stranice.

- Kandidati koji nisu ostvarili pravo  na dodjelu košnica na osnovu ovog   Javnog poziva imaju pravo prigovora u

  roku od 7  dana od dana objavljivanja rezultata Javnog poziva.

- Izabrani kandidat potpisuje Ugovor o dodjeli košnica sa Općinskim načelnikom kojim će biti regulisana sva

  dalja međusobna prava i obaveze.

- Broj košnica koji će se dodijeliti pojedinačno po kandidatu Komisija će utvrditi u zavisnosti od broja prispjelih  

  zahtjeva, odnosno broja kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu košnica kao i da li je podnosioc zahtjeva

  pčelar početnik ili je pčelar koji se već bavi pčelarskom proizvodnjom.

 

VIII NAPOMENA:

 

- obavezno predavati fotokopije dokumenata ne starijih od 6 mjeseci koje moraju biti ovjerene (original

   predati dokumenti neće biti vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva,

- nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.