Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje – direktna podrška za tekuću poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Novi Grad Sarajevo

Na osnovu stava 1. člana 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/2015 i 02/2016 ), člana 37. i 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst - Novi prečišćen tekst) i člana 17. Pravilnika o posebnim uslovima i načinu  ostvarivanje prava na novčane podsticaje  u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje – direktna podrška za tekuću poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/03-24-10435 od 19.04.2016. godine, Općinski načelnik objavljuje:

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje  u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje – direktna podrška za tekuću poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Novi Grad Sarajevo

I PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje novčanih podsticaja u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje - direktna podrška za tekuću poljoprivrednu proizvodnju za 2016. godinu. Program podsticaja obuhvata slijedeće oblasti poljoprivredne proizvodnje:

  1. animalnu proizvodnju,
  2. biljnu proizvodnju,
  3. gljivarsku proizvodnju,
  4. invenstiranje u poljoprivredna gazdinstva: nabavka mehanizacije i novih plastenika,
  5. ostale vrste novčanih podsticaja.

II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo na apliciranje za ostvarivanje prava na novčane podsticaje pod tačkom a), b), c) i d) imaju : 

-  fizička lica (ne registrovana i registrovana lica u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima ) koja imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo i koja su poljoprivrednu proizvodnju zasnovala  na području Općine Novi Grad Sarajevo, odnosno za oblast pčelarstva, voćarstva i stočarstva- uzgoj i držanje priplodnih ovaca na području Kantona Sarajevo, a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  u skladu sa Zakonom o poljoprivredi ( „Službene novine Federacije BiH“, br. 88/07 i 4/10) i Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, br.42/08) i

Pravo na apliciranje za ostvarivanje prava na novčane podsticaje pod tačkom e) imaju : 

-  fizička lica (ne registrovana i registrovana lica u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima) koja imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo i koja su poljoprivrednu proizvodnju zasnovala  na  području BiH ukoliko realizacijom Projekata ostvaruju održiv povratak kroz vid samozapošljavanja u poljoprivredi , nezaposlena lica koja su evidentirana na birou za zapošljavanje Općine Novi Grad Sarajevo ako dodjelom finansijskih sredstava registruju obrt u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  u skladu sa Zakonom o poljoprivredi

( „Službene novine Federacije BiH“, br. 88/07 i 4/10) i Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata («Službene novine Federacije BiH, br.42/08).

 

-fizička lica ( ne registrovana i registrovana lica u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima) koja imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo a koja su namjenski iskoristila i zatvorila  (uredno otplatila) kredite za poljoprivredu kod komercijalnih banaka (izuzev ne registrovanih i registrovanih lica u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima koji su ostvarili pravo na subvencije djela kamatne stope putem kreditne  linije Općine Novi Grad Sarajevo sa BBI bankom) u roku od najdalje godinu dana prije dana objave ovog Javnog poziva. 

Pravo na novčane podsticaje u skladu sa Odlukom za istu vrstu podsticaja, a na osnovu ovog Javnog poziva, nemaju kandidati koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj na osnovu Javnog poziva objavljenog 24.04.2016. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

 

III  VRSTE PODSTICAJA, NOVČANI  IZNOSI I NORMATIVI

            Podsticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruju se za :

 

R/B

VRSTA PODSTICAJA

IZNOS U KM/JEDINICI MJERE

(fizička ne registrovana lica)

IZNOS U KM/JEDINICI MJERE

(fizička registrovana lica)

NAJMANJE NORME I LIMITI ZA PODSTICAJ

 

 

1) ANIMALNA PROIZVODNJA

 

 

 

 

1.a)

Uzgoj i držanje matičnog stada muznih krava

100,00 KM/grlo

150,00 KM/grlo

3 -10 grla

1.b)

Podsticaj za uzgoj i držanje priplodnih junica

200,00 KM/grlo

250,00 KM/grlo

2 -5grla

1.c)

Uzgoj i držanje priplodnih ovaca

8,00 KM/grlo

10,00 KM/grlo

50-100 grla

1.d)

Uzgoj i držanje pčelinjih društava

5,00/pčelinje društvo KM/košnici

10,00 KM/pčelinje društvo

30 do 100 košnica

 

 

2)  BILJNA PROIZVODNJA     

 

 

 

 

2.a)

Zasnivanje novih zasada voćnjaka (krošnjasto voće: jabuka, kruška, šljiva,trešnja i orah)

150,00 KM/ o,1ha

250,00 KM/0,1 ha

 0,2ha-0,5 ha jedne vrste voća

2.b)

Zasnivanje novih zasada jagodastog voća (jagoda, kupina, malina, borovnica i ribizla)

150,00 KM/ 0,1 ha

250,00/0,1 ha

 0,2 ha- 0,5 jedne vrste voća

 

3) GLJIVARSKA PROIZVODNJA

-/-

30,00KM/tona komposta/po kvartalu

Min.10t-max.30t

 

4 ) INVESTIRANJE U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

 

 

 

4.a)

Nabavka nove mehanizacije i opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji

10 % od

vrijednosti po računu

15 % od

vrijednosti po računu

 

4.b)

Nabavka novog  plastenika

15% od vrijednosti računa

20% od vrijednosti računa

100-300m2

 

5) OSTALE VRSTE NOVČANIH PODSTICAJA

 

 

 

5.a)

(podrška kroz sufinansiranje zasnivanja kao i proširivanje uspostavljene poljoprivredne proizvodnje kroz oblik direkte podrške za nabavku repromaterijala, sredstava za rad i opreme, regresiranje djela kamatne stope maksimalno do 4% za odobrene kredite za poljoprivredu, certificiranja proizvodnje , učešće na sajmovima

 

     maximalno 1.000,00KM/projektu

     ( zahtjev)

maximalno

3.000,00KM/projektu

        (zahtjev)

Maximalno 1 projekat


            Ukoliko kandidat podnese više zahtjeva za novčane podsticaje maksimalan iznos koji se može isplatiti ukupno za sve podnesene zahtjeve je 2.000,00 KM, odnosno 3.000,00 KM za Ostale vrste novčanih podsticaja – tačka 5. a).

IV OSNOVNI USLOVI ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM POZIVU

Osnovni uslovi  za učestvovanje na Javnom pozivu su:

 

- da  kandidat ima prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo,

- da je poljoprivrednu proizvodnju zasnovao na području Općine Novi Grad Sarajevo, izuzev oblasti   

  pčelarstva, voćarstva i stočarstva- uzgoj i držanje priplodnih ovaca za koju poljoprivrednu proizvodnju može

  da je zasnovao i na području Kantona Sarajevo,

- da je poljoprivrednu proizvodnju zasnovao  na  području BiH (samo za podnosioce zahtjeva za ostvarivanje  

  prava na novčane podrške iz poglavlja I pod tačkom e) ovog Javnog poziva, odnosno za Ostale vrste

  novčanih podsticaja- tačka 5.a) poglavlja III ovog Javnog poziva).

V POSEBNI USLOVI ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODSTICAJA

Posebni uslovi za ostvarivanje novčanih podsticaja definisani su u Pravilniku o posebnim uslovima i načinu  ostvarivanje prava na novčane podsticaje  u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje - direktna podrška za tekuću poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/03-24- 10435/16  od 19.04.2016. godine  a koji je dostupan na web stranici Općine Novi  Sarajevo: www.novigradsarajevo.ba ,  oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo i oglasnim pločama mjesnih zajednica Općine Novi Grad Sarajevo. 

VI  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Obrazac prijave za ostvarivanje prava na novčane podsticaje  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva kao i druge dokaze i to ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:

  1. Opća dokumentacija koja se prilaže uz Obrasce prijava za sve vrste podsticaja navedene u poglavlju III ovog Javnog poziva:
  2. prijava o mjestu boravka,
  3. kopija transakcijskog računa (bankovne kartice ili potvrda iz banke o transakcijskom računu),
  4. dokaz o registrovanom obrtu u poljoprivredi -rješenje nadležne općinske službe o registrovanom

      obrtu (prilažu samo fizička lica ukoliko imaju registrovanu djelatnost u skladu sa Zakonom

      o obrtu i  srodnim djelatnostima).

 

  1. Posebna dokumentacija

 

Uz Obrasce prijave za ostvarivanje prava na novčane podsticaje iz oblasti animalne proizvodnje :

- potvrda o veterinarskom nadzoru stoke koju izdaje veterinarska organizacija sa područja Kantona Sarajevo ,

- potvrda o vještačkom osjemenjavanju junice izdata od nadležne veterinarske stanice( za podsticaj i uzgoj i držanje priplodnih junica) i

- potvrda o registraciji u jedinstvenom registru Udruženja  pčelara Kantona Sarajevo( za podsticaj za uzgoj i držanje pčelinjih društava),

Uz Obrasce prijave  za ostvarivanje prava na novčane podsticaje iz oblasti biljne proizvodnje:

- dokaz o vlasništvu zemlje (ZK izvadak ili posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci ili Ugovor o zakupu    

 zemljišta na period najmanje od 5 god. sa ZK izvadkom zakupodavca i sl.),

- dokaz da je sadni materijal nabavljen od registrovanog rasadnika sa područja BiH ( faktura i fisikalni   račun).

Uz Obrasce prijave  za ostvarivanje prava na novčane podsticaje iz oblasti gljivarske proizvodnje:

-faktura i fiskalni račun o kupovini komposta za svaki proizvodni ciklus ili izvod  iz banke da je izvršena  uplata (ukoliko je kupljen kompost van područja BiH) i

- dokaz o posjedovanju fitopatološkog nalaza za kompost od nadležne institucije.

Uz obrasce prijave za ostvarivanje prava na novčane podsticaje – investiranju u poljoprivredna gazdinstva:

-faktura i fiskalni račun o kupovini navedene opreme i saobračajna dozvola za mehanizaciju koja podliježe registraciji (nabavka nove mehanizacije i opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji),

- faktura i fiskalni račun o kupovini novog plastenika,

Uz Obrasce prijave za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - ostale vrste novčanih podsticaja a u  zavisnosti od vrste podsticaja za koji se podnosi prijava  :

-prijedlog Projekta sa finansijskom konstrukcijom, ovjerena izjava o namjenskom utrošku finansijskih   

 sredstava u roku 6 mjeseci od dana ostvarivanja prava na novčane podsticaje (šalter sala općine)

- dokaz o uplati učešća na sajmu,

- dokaz o uplati certificiranja proizvodnje,

- dokaz da su izmirene kreditne obaveze i namjenski utrošena finansijska sredstva (potvrda banke, faktura i         fisikalni račun o nabavci robe, dokaz o ulaganjima i sl.)

VII PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DOKUMENATA

 

Originalni obrasci prijave  na Javni poziv zainteresovani kandidati mogu preuzeti  na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo, svakim radnim danom od 8,00-18,00 h i na web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba.

Prijavu za ostvarivanje prava na novčani podsticaj u ime kandidata, porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, podnosi nosilac poljoprivrednog gazdinstva a za registrovano fizičko lice ovlašteno lice.

Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje kandidat je dužan podnijeti posebnu pojedinačnu prijavu za svaku vrstu novčanog podsticaja.

Tekst Javnog poziva objaviti će se u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo, na oglasnim pločama mjesnih zajednica Općine Novi Grad Sarajevo i web stranici Općine:www.novigradsarajevo.ba
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, soba  234 ili na tel. 033/291-184; kontakt osoba Katana Amna i e-mail : poljoprivreda@novigradsarajevo.ba.

 

VIII PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

 

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija za odobravanje novčanih podsticaja na području Općine Novi Grad Sarajevo.

Komisija za  odobravanje novčanih podsticaja na području Općine Novi Grad Sarajevo utvrđuje listu prijedloga kandidata za dodjelu novčanih podsticaja na području Općine Novi Grad Sarajevo.

Izbor kandidata vrši i Općinski načelnik, a na osnovu dostavljene liste Komisije za  odobravanje novčanih podsticaja na području Općine Novi Grad Sarajevo.

Konačna lista kandidata kojima su dodijeljeni novčani podsticaji za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo biće objavljena na oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo i web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba.

Svaki kandidat koji je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na novčane podsticaje na osnovu Javnog poziva može u roku od 8 dana od objavljivanja konačne liste podnijeti prigovor Općinskom načelniku koji donosi konačnu Odluku o prigovoru.

 

IX  NAPOMENA

- obavezno predavati fotokopije dokumenata ne starijih od 6 mjeseci koje moraju biti ovjerene   (original predati dokumenti neće biti vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva i

- nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.