JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Općine Novi Grad Sarajevo za privredna lica koja posluju na području Općine Novi Grad Sarajevo

Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2014.-2020. godine br.01-02-6030/14 usvojene od strane Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo od 31.03.2014. godine, Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu br. 01-02-2828/17 od 09.02.2017. godine, te Programa aktivne politike zapošljavanja i podrške privredi u Općini Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu, br. 02/03-14-2081/17 od 02.03.2017. godine,Općinski načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, o b j a v lj u j e:

 

 

 JAVNI POZIV

 

 

za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane

 Općine Novi Grad Sarajevo za privredna lica koja posluju na području

Općine Novi Grad Sarajevo

 

 

 

 1. OPĆI PODACI

                                                      

Kreditnu liniju za privredna lica koja posluju na području Općine Novi Grad Sarajevo provode Općina Novi Grad Sarajevo i banka koja bude odabrana za plasman kreditne linije.

Predmet Javnog poziva je odabir banke-partnera za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje kamata od strane Općine Novi Grad Sarajevo za privredna lica koja posluju na području Općine Novi Grad Sarajevo, a posebno će se cijeniti slijedeće:

 • 1. Visina kamatne stope i finansijskih sredstava za kreditnu liniju
 • 2. Reference banke sa 2016. godinom
 • 3. Iskustvo u implementaciji namjenskih kreditnih linija
 • 4. Dodatni prijedlog / projekat koji će doprinijeti pružanju kvalitetnije podrške privrednicima

           

Shodno Strategiji razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2014.-2020. i Programu aktivne politike zapošljavanja i podrške privredi u Općini Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu, prioritetno se želi podržati konkuretna privreda koja generiše nova radna mjesta, a izuzetno cijeneći proizvodnju, poljoprivredu, turizam, izvozne kompanije,  posebne kategorije (žene, mladi, demobilisani borci, invalidi i članovi šehidskih porodica) kao i BH iseljeništvo koje ima registrovano firmu na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo.

 

            Općina Novi Grad Sarajevo je za regresiranje/subvencioniranje kamatne stope u Budžetu za 2017. godinu utvrdila iznos od 400.000,00 KM.

 

 1. OBAVEZE BANKE

 

            Odabrana banka će putem javnog poziva pozvati sve firme koje imaju sjedište ili poslovnicu na općini Novi Grad Sarajevo da se prijave za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja. Proces obrade finansiranja kao i donošenje konačne odluke o odobravanju ili odbijanju klijenta bit će u skladu sa redovnim procedurama banke. Kamatna stopa koja će se odrediti klijentu bit će u skladu sa ponuđenom kamatnom stopom po ovom Javnom pozivu, s tim da će klijent imati mogućnost subvencioniranja kamatne stope od 4 % strane Općine. Banka će od klijenta naplaćivati i naknadu za obradu finansiranja prema važećim tarifama banke.          Banka će zaključiti Ugovor sa krajnim korisnikom kredita. Banka će voditi posebnu računovodstvenu evidenciju fanansiranja koja će biti odobravana iz ovih sredstava. Banka je obavezna vršiti kontinuirani monitoring o namjenskom trošenju sredstava u skladu sa Ugovorom između banke i klijenta. Banka je obavezna dostavljati mjesečne izvještaje Općini Novi Grad Sarajevo o namjenskom trošenju kredita kao i dinamici otplate kredita od strane korisnika istih. Banka snosi rizik naplate kredita ili njegovog dijela, osigurava redovnu i prinudnu naplatu kredita te obavlja sve ostale bankarske poslove vezano za ove plasmane u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i aktima banke.

 

 1. USLOVI ZA UČEŠĆE

 

            Banke su dužne, kao uslov za učešće u ovom Javnom pozivu dostaviti slijedeće dokumente:

            3.1. Naziv i tačna adresa

            3.2. Ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar

            3.3. Ovjerena fotokopija uvjerenja o PDV registraciji

            3.4. Ovjerena fotokopija dozvole izdate od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i licencu za obavljanje platnog prometa najmanje srednjeg rizika (ovjerena kopija)

            3.5. Ovjerena fotokopija certifikata Agencije za osiguranje depozita BiH

            3.6. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju nadležnog suda, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju

            3.7. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju nadležne porezne uprave, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza

            3.8. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju uvjerenja nadležne uprave za indirektno oporezivanje, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelog PDV-a

            3.9. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju uvjerenja nadležnog zavoda PIO/MIO, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje

            3.10. Ovjerenu fotokopiju finansijskog izvještaja za 2016. godinu

            3.11. Ovjerenu fotokopiju neovisnog revizorskog mišljenja o poslovanju banke za 2015. godinu

           3. 12. Referens listu banke

           3. 13. Popunjenu formu aplikacije (preuzima se na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo www.novigradsarajevo.ba u rubrici Aktuelnosti - “Javni pozivi”

 

 1. KRITERIJI ZA IZBOR BANKE

 

Ponude banaka će se cijeniti prema slijedećim kriterijima, u skladu sa dodjeljenim procentima:

 

4.1. Projekat implementacije – 55  %

 • Visina sredstava za kreditnu liniju
 • Visina kamatne stope za klijenta
 • Troškovi obrade kredita
 • Monitoring i izvještavanje  
 • Promocija i marketing

 

4.2. Reference banke sa 2016. godinom – 15 %

 • Dionički kapital banke min. KM 80 miliona
 • Volumen rasta aktive min. 10 % u 2016/2015 (kao opredjeljenost za podršku privredi novim finansiranjima)
 • Postojanje filijale / poslovnice banke na području Općine Novi Grad Sarajevo

 

4.3. Iskustvo u implementaciji namjenskih kreditnih linija – 15 %

 • Broj namjenskih linija
 • Ukupni portfolio banke po namjenskim linijama
 • Iskustvo u implementaciji namjenskih kreditnih linija iz budžeta lokalne samouprave

 

4.4. Prednost pri odabiru će imati banke koje, pored gore navedenih propisanih kriterija, ponude i dodatni prijedlog / projekat koji će doprinijeti pružanju kvalitetnije podrške privrednicima / korisnicima kreditne linije - 15%.  

Banke, učesnice ovog Javnog poziva dužne su dostaviti sve potrebne dokumente kojima će dokazati tražene podatke po kriterijima za izbor.    

           

Sa odabranom bankom Općina Novi Grad Sarajevo će zaključiti Ugovor o realizaciji projekta.

 

 1. PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti na protokol Općine Novi Grad Sarajevo ili preporučenom poštom na adresu Općina Novi Grad Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 97, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava za Javni poziva za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje kamata od strane Općine Novi Grad Sarajevo za privredna lica koja posluju na području Općine Novi Grad Sarajevo» - NE OTVARAJ, najkasnije u roku od 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Općine Novi Grad Sarajevo. Odabir banke izvršit će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika.

 

Napomene:

 

-Ukoliko Općina obezbjedi dodatna sredstva za ovu namjenu u toku 2017. godine, Banka se obavezuje da će pod istim uvjetima proširiti projekat proporcionalno visini iznosa dodatno obezbjeđenih sredstva.

 

 • - Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

 

prijavni obrazac