JAVNI POZIV

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

("Službene novine Federacije BiH " broj: 39/03, 22/06 i 43/10 ) i Odluke o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća ( " Službene novine Federcije BiH " broj 23/04 i 58/06 ), te Odluke  o kriterijima za subvencioniranje nabavke aparata za početno gašenje požara " S-6 " za građane u stambenim zgradama na području Općine Novi Grad Sarajevo ( " Službene novine Kantona Sarajevo" br; 30/09  ), Općinski Načelnik  objavljuje

                                  

 J A V N I      P O Z I V

 

svim  upravnicima i etažnim vlasnicima, koji prema Zakonu o upravljanju  zajedničkim dijelovima zgrade ( "Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), pružaju usluge u objektima kolektivnog stanovanja na području Općine Novi Grad Sarajevo, da apliciraju za dodjelu vatrogasnih aparata za početno gašenje požara tipa " S-6 ".

Služba civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za 2017 godinu, nabavila određenu količinu vatrogasnih aparata tipa "S-6". 

Princip subvencioniranja u skladu sa  Odlukom  o kriterijima za subvencioniranje nabavke aparata za početno gašenje požara " S-6 " za građane u stambenim zgradama na području Općine Novi Grad Sarajevo ( " Službene novine Kantona Sarajevo" br; 30/09  ) je:

 

  • 30 % učešće sa računa etažnih vlasnika, putem upravnika
  • 70 % učešće Općine Novi Grad Sarajevo

 

Prednost prema navedenoj  Općinskoj odluci, o broju i količini raspodjele aparata, pored ostalog, će imati sljedeći kriteriji:

 

  1. spratnost zgrada
  2. koeficijent izgrađenosti i požarne opterećenosti
  3. starost zgrada i sl.

 

Aplikacije po ovom pozivu u naznačenom roku dostaviti poštom ili lično na info punkt u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo za Službu civilne zaštite, Bulevar Meše Selimovića br. 97.  sa naznakom „ Aplikacija za vatrogasne aparate S-6 “.

Informacije vezane za Javni poziv se mogu dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 16,30 sati u Službi civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, putem telefona, na broj:  033 778-985.

Pravo učešća na Javni poziv imaju svi upravnici, koji svoju djelatnost obavljaju na području općine Novi Grad Sarajevo i apliciraju za aparate koji će biti raspoređeni po objektima kolektivnog stanovanja općine Novi Grad Sarajevo.

Poziv je u sredstvima javnog informisanja objevljan 23.09. 2017. godine, i otvoren je 8 dana, računajući prvi naredni dan od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.