J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini

A/. Pozivaju se nevladine i neprofitne organizacije humanitarnog karaktera koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) da podnesu prijedloge projekata koji će se finansirati i sufinansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini za sljedeće prioritetne oblasti djelovanja:

 

 1. Socijalna inkluzija za osobe treće životne dobi kroz realizaciju edukativnih i rekreativnih programa
 2. Briga o starim i iznemoglim
 3. Briga o osobama koje zbog fizičkog ili drugog hendikepa nisu u stanju same brinuti o sebi
 4. Socijalno uključivanje osoba sa posebnim potrebama i invaliditetom
 5. Briga o djeci bez jednog ili oba roditelja

 

B/. Uslovi

Nevladine i neprofitne organizacije koje apliciraju sa projektima moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

 1. da su osnovane i registrovane u Bosni i Hercegovini (dokaz – ovjerena kopija rješenje o registraciji i izvod iz registra ne straiji od 30 dana);
 2. da su vođene od strane državljanja Bosne i Hercegovine (dokaz – original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu ovlaštene osobe u organizaciji);
 3. da svoje aktivnosti razvijaju na području Općine te da su projekti namijenjeni građanima Općine (dokaz - opisni izvještaj o radu za prethodnu godinu ili program rada za 2017. godinu za novoosnovane organizacije i organizacije koje prvi put apliciraju na javni poziv);
 4. da se projekti odnose na oblasti opisane pod stavom A javnog poziva, da su u skladu sa misijom organizacije i da su namjenjeni stanovnicima Općine (dokaz – prijedlog projekta izrađen u predviđenoj formi sa svim predviđenim anexima i statut organizacije);
 5. da nemaju neizmirenih poreskih obaveza (dokaz: uvjerenje poreske uprave);
 6. završni finansijski izvještaj za 2016. godinu (dokaz: Bilans stanja i bilans uspjeha);
 7. da ne obavljaju bilo kakvu aktivnost u ime političke partije te da nisu ogranak bilo koje političke partije (dokaz – izjava data od strane ovlaštene osobe u organizaciji),
 8. da su organizacije čiji su projekti finansirani od strane Općine po prethodnom javnom pozivu ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni izvještaj (dokaz -službena provjera).

 

 

 

 

 

 

C/. Kriteriji

Vrednovanje apliciranih projekata vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

 • Finansijski i organizacioni kapacitet aplikanta,
 • Relevantnost, kvalitet i usklađenost projekta sa javnim pozivom i ciljevima definiranim strateškim dokumentima,
 • Metodologija pripreme i provođenja projekta,
 • Održivost i kontinuiranost projekta,
 • Budžet i racionalnost troškova projekta.

 

D/. Finansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog garaktera po ovom javnom pozivu vrši se sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM.

Aplicirani projekti koji budu ocijenjeni sa preko 50 bodova ući će u selekciju za finansiranje i sufinansiranje.

Finansirat će se projekti čiji zahtjevani budžeti iznose od od 1.000,00 do 12.000,00 KM.

Projekti čiji su zahtjevani budžeti preko 10.000,00 KM trebaju dobiti preko 75 bodova u procesu evaulacije da bi bili uzeti u razmatranje za finansiranje.

Za odobrene projekte finansiraju se aktivnosti koje će se implementirati do kraja 2017. godine.

 

E/. Dokumentacija za prijedlog projekta, aplikacioni obrazac i uputstvo za apliciranje mogu se preuzeti putem zvanične Web stranice općine: www.novigradsarajevo.ba – padajući meni Aktuelnosti - Javni pozivi ili u kancelariji Općine broj 409/IV.

Prijedlozi projekata sa pratećom dokumentacijom mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima informisanja u zatvorenoj koverti u jednom primjerku, putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom od 8 do 18 sati ili poštom preporučeno na adresu.

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Bulevar Meše Selimovića br. 97

sa naznakom „ZA JAVNI POZIV – Projekti NVO-a humanitarnog karaktera“ - NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se razmatrati.

F/. Vrednovanje projekata i donošenje odluke o odobravanju sredstava za finansiranje obavit će se u skladu sa članom 11. i članom 12. Odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo broj: 01-02-11268/17 od 25.05.2017. godine i Pravilnikom za vrednovanje prijedloga projekata  nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo.

O rezultatima odlučivanja po podnesenim aplikacijama učesnici će biti obavješteni pisanim putem, nakon čega će se zaključiti ugovori sa organizacijama čiji su projekti odobreni za finansiranje i sufinansiranje.

Kontakt osoba: Jasmina Kavazović, telefon broj: 033 291 270, e-mail: jasminakavazovic@novigradsarajevo.ba; soba 409 – četvrti sprat.

 

DOKUMENTI ZA PRIJAVU:

 1. Uputsvo NVO
 2. Lista za provjeru
 3. Projektni prijedlog
 4. Aneks 2 Logicki okvir rada
 5. Aneks 3 Plan aktivnosti i promocije
 6. Aneks 5 Administrativni podaci o aplikantu
 7. Aneks 6 Finansijska identifikaciona forma
 8. Aneks 7 Izjava o podobnosti
 9. Pregled budzeta i plan potrosnje