K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana 15. Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo, ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 18/15 i 27/15), člana 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 44/15), Pravilnika o stipendiranju učenika i sportista studenata sa područja Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/06-05-539/16 od  06.01.2016. godine i Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu, ekonomski kod 614200 - GCA06 - tekući transfer za stipendiranje učenika i studenata uključujući i sportske stipendije, Općinski načelnik raspisuje:

 
K O N K U R S

za stipendiranje učenika i studenata sportista

                                       sa područja Općine Novi Grad Sarajevo                                        
 

I - OPĆE ODREDBE

 

Pravo na prijavu na konkurs za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji ostvaruju vrhunske sportske rezultate, koji imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo, kao i oni koji se školuju izvan Općine Novi Grad Sarajevo a koji ispunjavaju sljedeće opće uslove:

  • da je državljanin BiH;
  • da ima prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo najmanje jednu godinu dana;
  • da ima navršenih 14 godina;
  • da je takmičar u kontinuitetu najmanje 3 godine i
  • da je član kluba koji je prijavljen u Sportskom savezu Kantona Sarajevo.
 

Stipendija se ne može dodijeliti učeniku/studentu koji prima stipendiju po drugom osnovu.

 

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu a isplaćivat će se za deset mjeseci u iznosu od 80,00 KM mjesečno, iz namjenski obezbijeđenih budžetskih sredstava Općine Novi Grad Sarajevo.

 

II – KRITERIJ ZA IZBOR KANDIDATA

   

Utvrđivanje rang liste kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu ostvarenih rezultata u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji na državnim prvenstvima i međunarodnim takmičenjima priznatim od svjetskih i evropskih federacija, a vrednuju se aktuelni rezultati, i to:

 
  • osvojeno 1., 2., i 3. mjesto na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama, Svjetskim prvenstvima i kupovima, Evropskim prvenstvima i kupovima, Evropskim i Mediteranskim igrama, Balkanijadi i međunarodno priznatim sportskim takmičenjima;
  • osvojeno 1., 2., i 3. mjesto na međunarodnim sportskim takmičenjima – minimalno osam država iz kalendara takmičenja;
  • ostvarena najmanje jedna pobjeda na evropskom, svjetskom i olimpijskom, odnosno paraolimpijskom takmičenju,
  • osvojeno 1., 2., i 3. mjesto na državnom prvenstvu.
 

Vrednovanje rezultata se vrši tako što se boduje najbolji aktuelni rezultat takmičara. Ukoliko je takmičar postigao više rezultata na jednom takmičenju vrednuje se samo jedan najbolji rezultat.

Ukoliko dva kandidata imaju isti broj bodova nakon bodovanja najboljeg aktuelnog rezultata, rangiranje se vrši na osnovu drugog postignutog rezultata, sve dok se ne utvrdi razlika u bodovima.

 

Takmičarima iz strukovnih saveza koji nemaju jedinstvenu međunarodnu sportsku federaciju broj bodova za plasmane na međunarodnim takmičenjima umanjuje se za 30%.

Rezultati u neolimpijskim sportovima vrednuju se sa 30% bodova manje u odnosu na olimpijske sportove.

Za takmičare iz jednog sporta može bidi dodjeljeno najviše 30% sredstava namjenjenih za stipendije. 
 

III – POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sljedeća dokumenta (original ili ovjerene fotokopije)

    - prijavu na konkurs sa tačnom adresom, brojem-kontakt telefona i ostalim kraćim podacima

       ( obrasci prijave na konkurs nalaze se na info-punktu Općine i na web stranici Općine

        www.novigradsarajevo.ba)

    - izjavu da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu

    - izvod iz matične knjige rođenih

    - uvjerenje o državljanstvu

    - prijavnicu mjesta prebivališta ne stariju od 30 dana

    - ovjerena kopija takmičarske knjižice,

    - potvrdu da je klub takmičara član matičnog saveza BiH

    - potvrdu od Sportskog saveza KS o upisu u Matičnu evidenciju u sportu

    - potvrdu matičnog sportskog saveza o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave ,

    - dokaz o ostvarenim rezultatima sa zvaničnih takmičenja priznatih od svjetskih i evropskih federacija  

IV- NAPOMENA

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se na šalteru Općine Novi Grad Sarajevo, adresa Bulevar Meše Selimovića broj 97, sa naznakom „Prijava za sportske stipendije“.

 

Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Konačna lista kandidata koji su dobili stipendiju će biti javno objavljena na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Novi Grad Sarajevo.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad Sarajevo (soba 412 ) ili na tel. broj: 033- 291- 276.