36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: Za sanaciju i rekonstrukciju trgova i lokalnih i nekategorisanih cesta Općina Novi Grad ove godine izdvojila 1,8 miliona maraka

Nakon što je Općinsko vijeće Općine Novi Grad Sarajevo usvojilo Urbanistički projekt „Kongresni centar Sarajeva“ i Odluku o njegovom provođenju, na jučerašnjoj sjednici Vijeća razmatrano je i usvojeno još 16 tačaka dnevnog reda.

Donesena je Odluka o pristupanju Općine Novi Grad Sarajevo Uniji općina i gradova turskog svijeta - Union of Turkish World Municipalities ( TDBB ). Općina Novi Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave želi postati članica Unije, s ciljem promovisanja i unapređenja djelatnosti lokalne samouprave, očuvanja bogate povjesne kulturne baštine, te razvoja saradnje u oblastima ekonomije i tehnologije. TDBB je međunarodna organizacija koja je osnovana odlukom Vlade Republike Turske, s ciljem jačanja saradnje i razmjene iskustava između lokalnih samouprava u turskim regijama, ali i zajednica koje imaju historijsku, kulturnu i geografsku vezu sa našom zemljom. Čini je 1.107 članica iz 28 zemalja, od kojih je 15 iz BiH.

Vijećnici su usvojili i program sanacije, rekonstrukcije i održavanja puteva i lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu, za čiju je realizaciju iz ovogodišnjeg budžeta izdvojeno 1.800.000 KM.

Ove godine, programom je obuhvaćen nešto manji broj ulica u padinskim dijelovima Novog Grada nego prethodnih godina, ali je više sredstava usmjereno u sanaciju trgova na Alipašinom Polju, Saraj-Polju i Dobrinji, koji su u jako lošem stanju.

Kako je pojasnio načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, radit će se temeljita rekonstrukcija centralnog trga u C fazi Alipašinog Polja, Trga sarajevske olimpijade, Teheranskog trga i popločanih površina u ulici Hasana Sućeske. Dijelovi trgova kojima prolaze vozila bit će asfaltirani, dok će se na pješačkim zonama postaviti nove ploče. Kako je istakao, u proteklom periodu je završen veliki broj ulica, a one koje nisu, završit će se u ovoj godini. Također, planirana je rekonstrukcija šetnice od zgrade Općine do Nedžarića, zatim izgradnja biciklističke staze od Nedžarića do kružnog toka na Dobrinji.

Kada je riječ o devetoj transverzali, načelnik Efendić je kazao da je sporazum o sufinansiranju potpisan sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo u iznosu od oko 900.000 KM, a da se priprema i tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova, za početak izgradnje transverzale. Radovi će početi od raskrsnice iz ulice Džemala Bijedića, kroz krug Tvornice dalekovodnih stubova - Energoinvest, kojoj je zemljište u potpunosti isplaćeno. U narednom periodu će se nastaviti aktivnosti na eksproprijaciji preostalog dijela zemljišta na dionici buduće devete transverzale.

Također, očekuje se i potpisivanje ugovora sa izvođačem radova za izgradnju LOT-a 2C Sarajevske zaobilaznice, a do kraja naredne sedmice trebala bi biti donesena rješenja o eksproprijaciji zemljišta na toj dionici. Isto tako, i A transferzala, saobraćajnica koja će Sarajevski aerodrom povezati sa gradom, trebala bi biti završena u ovoj godini.

Vijeće je donijelo Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po kvadratnom metru korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu, kao i Odluku o visini naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za ovu godinu i Odluku o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – rente za 2016. godinu.

Usvojen je i Plan naplate naknade za korištenje javnih površina na području Novog Grada za 2016. godinu, te Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za područje općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu.

Također, usvojen je i Program obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno – oslobodilačkog rata 92-95. godine i narodno – oslobodilačkog rata 1941 – 1945. godine za 2016. godinu, kao i Izvještaj o utrošku sredstava boračkih udruženja za odobrene projekte januar – decembar 2015. godine, sa mišljenjem Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo.

Vijeće je utvrdilo i Nacrt programa tradicionalne manifestacije „Novogradski dani 2016.“ koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Na dnevnom redu našla se i informacija o realizaciji inicijative Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo sa tematske sjednice, upućena prema Vladi Kantona Sarajevo, a koja se odnosila na donošenje odgovarajućih propisa o uređenju i načinu finansiranja, upravljanja i održavanja sportskih i dječijih igrališta.

Vijećnicima je data na znanje i informacija o realizaciji pomoći u plaćanju prevoza učenika sa poteškoćama u kretanju i njihovih pratilaca u 2015. godini, te Informacija o realizaciji Programa prehrane raseljenih lica, povratnika i socijalno ugroženih građana u 2015. godini.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE