Unaprjeđenje servisnih djelatnosti Općine

U skopu programa „POKRENIMO NOVI GRAD ZAJEDNO“ kao jedan od osnovnih ciljeva ističe se poboljšanje i unapređenje sistema javne uprave. U skladu sa tim, U Općini Novi Grad Sarajevo započet je proces koji će na direktan način olakšati građanima ostvarenje njihovih zahtjeva upućenih prema organu javne uprave u djelokrugu njegove nadležnosti kao i djelokrugu prenesenih nadležnosti sa viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Posebno bi istakli kako ćemo ovim poboljšanjem segmenta javne uprave početi zaokruživati sliku naše lokalne samouprave kao kvalitetnog i efikasnog servisa svim njenim građanima. 

Trenutno se u Općina Novi Grad Sarajevo provode aktivnosti na unapređuje sistem „e-government“ , drugim riječima, elektronska uprave koji se prije svega odnosi na uvođenje elektronske pisarnice i prelazak na novi proces kontrole upravljanja predmetima i dokumentima. Pomenuti sistem će omogućiti brže, kvalitetnije i ekspeditivnije zaprimanje zahtjeva građana i rješavanje predmeta upravnog postupka. Proces uvođenja elektrosnke uprave je prvoj fazi svoje realizacije koja treba biti okončana do sredine juna mjeseca 2014 godine kojim su obuhvaćeni svi predmeti predmeti upravng riješavanja. 

U fazi završne implementacije je i projkat zajedničkog Matičnog registara FBiH u koji je Općina Novi Grad išla skupa sa Federalnim ministarstvom policije a podrazumjeva umrežavanja svih matičnih ureda općina u, sa područja Federacije BiH. Prednosti ovoga sistema jeste da se sva uvjerenja i izvodi matičnih knjiga, bez obzira na mjesto rođenja, mogu preuzeti u općini po mjestu prebivališta. Građani će ovim sistemom biti oslobođeni pribavljanja dokaza u upravnim postupcima pomenute materije. 

U fazi planiranja je projekat uvezivanja mjesnih zajednica za općinom putem jedinstvene općinske Intranet veze. Ista bi trebala omogućiti kvalitetnije, jednostavnije i brže komuniciranje između 27 mejsnih zajednica i općine. Ista će prestvaljati veoma dobar osnov za uvođenje određenog broja servisa za građane direktno u mjesnim zajednicama čim bi smo povečali kvalitet i brzinu servisa prema našim građanima. 

Bitno je naglasiti kako je administracija Općine Novi Grad Sarajevo je ispunila sve uslove za prelazak na unapređenje pomenutih segmenata javne uprave. Općina je, u skladu sa zakonom i propisima obezbijedila prostor, opremu i materijale koji su bili neophodni kako bi se što kavlitetnije odgovorilo ciljevima organa uprave. 

U skladu sa strategijom razvoja i unaprijeđanja javene uprave općina nastavlja sa daljnim aktivnostima na razvoju i podizanju kvalitete iste, kroz planiranu drugu fazu uvođenja elektronske uprave za sve predmete i postupke koji se obavljaju u Općini, čiju realizaciju je moguće očekivati do kraja prve polovine 2015. godine. 

Ovim dijelom programa „POKRENIMO NOVI GRAD ZAJEDNO“ nadamo se da ćemo u veoma skoro vrijeme svi zajedno osjetiti direktnu korist kojom možemo priuštiti da našim građanima odgovorimo kao savremena i moderna lokalna samouprava.