Osnovne škole

Prema okvirnom zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju (“Službeni glasnik BiH”:18/03) svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi. Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za početak i nastavak daljeg obrazovanja. Odgovarajuće obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje u skladu s utvrđenim standardima osigurava djetetu da na najbolji način razvije svoje urođene i potencijalne umne, fizičke i moralne sposobnosti, na svim nivoima obrazovanja. Sve javne osnovne škole imaju upisno područje. Svi učenici u dobi obaveznog pohađanja nastave upisuju se u školu u upisnom području u kojem su nastanjeni.     

Pohađanje određene škole je obavezno, osim ako učenik ne pohađa privatnu školu ili je izuzet od pohađanja škole kao što je to predviđeno ovim zakonom.

Na području novogradske općine egzistira 14 osnovnih škola. Općina Novi Grad Sarajevo daje podršku  školskim projektima,obazbjeđuje stipendije za učenike osnovnih i srednjih škola i studente, zatim finansira đačke užine za socijalno ugrožene, te izdvaja sredstva za obnovu i izgradnju škola i nabavku opreme. 

 

A D R E S E   Š K O L A 

br.

NAZIV ŠKOLE

ULICA
TELEFON I FAX

WEB ADRESA

1.

"OSMAN NURI HADŽIĆ"

Lava Tolstoja 6

T: +387 (0) 33 460 362
T: +387 (0) 33 460 364

2.

"SKENDER KULENOVIĆ"

Bulevar Mimar Sinana bb
T:+387 (0) 33 464 288
F:+387 (0) 33 451 600
3.

"ĆAMIL SIJARIĆ"

Braće Mulić 16

T:+387 (0) 33 543 196
T:+387 (0) 33541 534
F:+387 (0) 33 544 301
4.

"ALEKSA ŠANTIĆ"

Branislava Nušića   95

T:+387 (0) 33 456 533
T:+387 (0) 33 461 300  

5.

"FATIMA GUNIĆ"

Nerkeza Smailagića 18

T:+387 (0) 33 545 181
T:+387 (0) 33 472 752
6.

"MEŠA SELIMOVIĆ"

Geteova 16

T:+387 (0) 33 542 899
T:+387 (0) 33 541 270
F:+387 (0) 33 543 113
7.

"DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ"

Prvomajska 24

T:+387 (0) 33 713 820
F:+387 (0) 33 611 651 
8.

"MEHMEDALIJA MAK DIZDAR"

Žrtava fašizma 14

T:+387 (0) 33 644 897
F:+387 (0) 33 650 807
9.

"OSMAN NAKAŠ"

Gradačačka 39
T:+387 (0) 33 641 287
F:+387 (0) 33 715-660
10.

"AVDO SMAILOVIĆ"

Adema Buče 151

T:+387 (0) 33 619 155
F:+387 (0) 33 640-654
11.

"UMIHANA ČUVIDINA"

Smaje Šikala 1

T:+387 (0) 33 766 410
F:+387 (0) 33 541 009
12.

"BEHAUDIN SELMANOVIĆ"

Viteška   4
T:+387 (0) 33 780-020
F:+387 (0) 33 674-376
13.
"DOBROŠEVIĆI"

Ahatovićka 41

T:+387 (0) 33 629 574
T:+387 (0) 33 637-155
14.
"SOKOLJE"

Numan Paše Ćuprilića 25

T:+387 (0) 33 778-962
T:+387 (0) 33 778-960
F:+387 (0) 33 778-964