Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj

 Služba djeluje putem dva odsjeka:

 1. Odsjek za privredu, poljoprivredu i poslovne prostore
 2. Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

 

U nadležnosti Službe su sljedeći poslovi: 

 • vrši upravno - pravne poslove i provodi utvrđenu politiku iz oblasti privrede,
 • vodi registar o izdatim odobrenjima za rad, predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti organizovanja i upravljanja poslovnim prostorima kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine,
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa za unapređenje stanja u ovoj oblasti,
 • sprovodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena lokalnog ekonomskog razvoja,
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira razradu projektnih prijedloga iz oblasti privrede i ekonomskog razvoja,
 • vrši analizu potreba privrednog sektora na teritoriji općine sa profilom radne snage i oblika podsticaja privrede i poduzetništva,
 • prati trendove i mogućnosti ponuda institucija za stručnu dokvalifikaciju odraslih u skladu sa stvarnim potrebama tržišta, odnosno realnog sektora,
 • analizira i planira mjere za podsticaj privredi, planira i realizira promociju općinskih mejra podsticaja privredi,
 • prikuplja programe i izvještaje o stepenu ralizacije sektorskih strategija i izvještava,
 • prikuplja akcione planove i programe rada službi i objedinjuje ih za potrebe općinskog načelnika,
 • organizuje i koordinira rad Centra za razvoj biznisa,
 • organizuje izradu cjelokupnih promotivnih materijala općine iz domena privrede, poduzetništva, lokalnog ekonomskog razvoja,
 • obezbjeđuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga Općine,
 • prati program uređenja građevinskog zemljišta, koordinira sa Službom za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina kod izdavanja odobrenja za građenje za privredne objekte,
 • priprema prezentacija i promocija projekata i općine potencijalnim inverstitorima i svim drugim zainteresovanim stranama,
 • prati javne pozive iz domena privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomnskog razvoja i drugih domena usko vezanih za navedene,
 • planira i provodi projekte sa eksternim partnerima i organizacijama iz domena privrede i lokalnog ekonomskog razvoja u interesu lokalne zajednice,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti privrede i lokalnog ekonomskog razvoja

Izdvojene aktivnosti Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj 

 • Razvijanje male privrede kroz izdavanje saglasnosti za rad, utvrđivanje namjene djelatnosti i provođenje politike poslovnih prostora u vlasništvu Općine
 • Aktivna politika podrške poljoprivredi, naročito proizvodnji hrane kroz agrobiznise i mjere podsticaja
 • Posebni edukativni programi i praktična nastava za postojeće i potencijalne poljoprivrednike
 • Podrška provedbi specifičnih projekata razvoja - Bosanska tržnica, saradnja sa dijasporom, razvijenje turističkih resursa i projekti od regionalnog značaja
 • Strateški pristup upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem (LER)
 • Nove strategije komunikacije sa poslovnom zajednicom
 • Promocija i provedba mjera podsticaja LER-u (Aktivna politika zapošljavanja, podrška malim i srednjim preduzećimakroz povoljne kreditne linije, podrška Start up biznisima, podrška u zapošljavanju pripravnika, organizacija poslovnih događaja i sl.)
 • Razvoj partnerstava u provedbi projekata LER-a
 • Certificiranje općinskih usluga po SEE BFC standardu
 • Podrška radu Privrednog/Poslovnog savjeta
   

Centar za razvoj biznisa 

 • Specifičan ured podrške poslovnom sektoru i nezaposlenim osobama
 • Kontinuirano informisanje poslovnog sektora i građana u oblasti poduzetništva
 • E-komunikacija sa privrednicima
 • Distribucija informativno promotivnih materijala
 • Savjetodavne i mentorske usluge

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj - LER

Centar za razvoj biznisa -CRB

Centar za razvoj biznisa Novi Grad Sarajevo se organizaciono vodi pri Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj, u okviru Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj (LER) i predstavlja specifičan ured podrške poslovnom sektoru i nezaposlenim osobama. Situiran je kao ured sa posebnom namjenom, pogodan za brzu neposrednu komunikaciju sa korisnicima usluga iz poslovnog sektora i zajednice, u sektoru lokalnog ekonomskog razvoja. Smješten je u novom uredu u rekonstruisanom prizemlju zgrade Općine, uređen prema unificiranom rješenju za neposredan rad sa strankama u vezi svih funkcija Općine Novi Grad Sarajevo, koristeći prednosti lakše razmjene informacija i korištenje informacionih tehnologija,  na podizanju ukupne efikasnosti rada. Centar je  stalno  na usluzi zainteresovanim klijentima, svim subjektima koji rade u vladinom, nevladinom i poslovnom sektoru na razvijanju poduzetništva, besplatno svaki radni dan. Centar informiše, prezentuje, vrši poslovno lobiranje...

Oblici rada: neposredna komunikacija (susreti i sastanci sa privrednicima, početnicima u biznisu i građanima), fizički uvid, koordinacija sa vezanim službama, naročito sa Službom za urbanizam , imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, Službom za investicije i komunalnu infrastrukturu,  prezentacija, vođenje evidencije klijenata kroz sve oblike rada elektronski i fizički.

Ključne usluge Centra:

 1. e-komunikacija sa privrednicima odvija se putem više od 800 email adresa, a podrazumijeva redovno prikupljanje i izdvajanje poslovnih informacija bitnih za uspješno poslovanje i slanje putem e mail adresa privatnih privrednih subjekata. Takođe, vrši se sedmično izdvajanje najznačajnijih informacija i njihovo objavljivanje na službenoj web stranici Općine Novi Grad Sarajevo. Uspostavljena višegodišnja praksa obuhvata širenje poslovnih informacija vezano za poslovno okruženje, informacije iz Općine, značajne poslovne događaje, javne pozive, edukativne programe... Raspoloživa kontaktna baza privrednih subjekata sačinjena je na bazi javno dostupnih podataka, postavljena na web stranicu Općine, u odjelu za privredu i redovno se vrši ažuriranje iste.

Pomenuta praksa je vrlo dobro prihvaćena kod velike većine privrednika i uvjereni smo da zajednički možemo raditi na poboljšanju ovog vida komunikacije. S tim u vezi, Centar za razvoj biznisa, u cilju ažuriranja kontakt podataka, obavještava i poziva sve zainteresovane kompanije koje posluju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo, a žele da budu uključene u redovno poslovno informisanje, da dostave kontakt podatke svojih firmi na e-mail adresu Centra za razvoj biznisa.

Traženi kontakt podaci su:

 1. Puni naziv firme
 2. Skraćeni naziv
 3. Djelatnost
 4. Odgovorno lice
 5. Adresa
 6. Telefon (fiksni)
 7. Mobitel (nije obavezno)
 8. Fax
 9. E-mail
 10. Web adresa

 

*Napomena: Traženi podaci će biti dopisani u već postojeći registar kontakata poslovnih subjekata koji je objavljen na službenoj stranici Općine Novi Grad Sarajevo u odjelu za privredu, a e-mail adrese privrednika na mailing listu i isti će se koristiti u svrhu poslovnog informisanja privrednika. Shodno dostavljenim podacima vršiće se ažuriranje registra koji će se kvartalno objavljivati na općinskoj web stranici. U slučaju eventualnih neslaganja podataka u objavljenom registru, molimo sve koji imaju informaciju o promjeni podataka da istu pošalju e-mailom na adresu Centra za razvoj biznisa crb@novigradsarajevo.ba ili crbng@bih.net.ba, kontakt osoba Elma Omerović, telefon 033 291 261.

 

 1. Distribucija informativno-promotivnih materijala - iz Općine i ostalih institucija (SERDA, Privredna komora kantona Sarajevo, Privredna Komora Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo...) prikupljaju se informativno edukativni materijali za početnike u biznisu, privrednike, ranjivu populaciju, mlade, žene itd., a koji su od značaja za lokalno ekonomski razvoj

 

 1. Savjetodavne i mentorske usluge - Centar predstavlja prvu tačku podrške lokalnom ekonomskom razvoju, mjesto neposrednih sastanaka sa privrednicima, početnicima u biznisu (startup) i svima onima koji uopšte razmišljaju o biznisu. Centar vrši ažuriranje sadržaja WEB stranice za privredu i LER, učestvuje u kreiranju promotivnih materijala, vrši distribuciju promotivnih materijala LER-a, učestvuje u organizaciji posebnih poslovnih događaja vezanih za promociju LER-a, usmjeravanje stranke, koordinaciju i vođenje evidencije o korisnicima usluga, koordinaciju sa ostalim službama u Općini. Takođe, rade se ankete privrednika iz oblasti LER-a, radi unapređenja pružanja usluga, poboljšanja informisanosti, a sve sa ciljem da se učini korak ka približavanju poslovnog sektora lokalnim vlastima i kreiranju i provedbi mjera koje podstiču poslovni razvoj. Očekujemo da kroz vanjske inicijative razvijamo zajedničku saradnju u budućnosti, te zajednički radimo na poboljšanju usluga za otpočinjanje i održavanje započetog biznisa.

 

Kontakt:

Elma Omerović, stručni saradnik u CRB Novi Grad Sarajevoi komunikaciju sa lokalnom privredom

Tel/fax: 033 / 291 - 261

E-mail:  crbng@bih.net.ba

crb@novigradsarajevo.ba