Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Održavanje softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obračun naknada vijećnicima, ugovora o djelu i autorskih honorara