Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka usluge štampanja materijala za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo - po LOT-ovima