Obavještenje za korosnike prava po osnovu Federalnog zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica

Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo Općine Novi Grad Sarajevo – Odsjek za boračka pitanja obavještava korisnike prava po osnovu Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica da se što prije jave u nadležnu općinsku Službu radi identifikacije prava po osnovu navedenog Zakona.

Korisnici porodične invalidnine, lične invalidnine, kao i korisnici novčanih primanja po osnovu ratnih priznanja po federalnim propisima dužni su dostaviti ovjerenu kopiju trajnog rodnog lista, kao i ličnu kartu na uvid.

Prijem korisnika će se vršiti u kancelarijama Odsjeka za boračka pitanja broj. 314, 317, 319, 321, 322, 323.

Ukoliko se korisnik ne odazove pozivu za identifikaciju prava, nadležna Služba će izvršiti zaključkom privremenu obustavu stečenih prava.