Obavještenje o pokretanju Javne rasprave o Nacrtu Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju

U prilogu ovog akta dostavlja se Nacrt Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriju Općine Novi Grad Sarajevo, usvojene na 13.sjednici Općinskog vijeća, radi objave na službenoj Web stranici Općine Novi Grad Sarajevo u trajanju od 15 dana javne rasprave .

Subjekti javne rasprave su: radna tijela Općinskog vijeća, općinske službe, mjesne zajednice, klubovi općinskih vijećnika, politički subjekti koji učestvuju u radu Općinskog vijeća i druge zainteresovane organizacije i zajednice.

Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj, kao nosioc javne rasprave obavještava zainteresovane učesnike u javnoj raspravi da svoje prijedloge i stavove dostave do 09.02.2018.godine, putem protokola Općine, odnosno e-maila: vijece@novigradsarajevo.ba, ngsa@novigradsarajevo.ba,  privreda1@novigradsarajevo.ba, razvoj@novigradsarajevo.ba

Nacrt Odluke se dostavlja na uvid putem službene Web stranice Općine Novi Grad Sarajevo www.novigradsarajevo.ba.

 

 

Nacrt Odluke o podsticajima