OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se građani i pravna lica, da se za potrebe izrade Regulacionog plana “Zabrđe” (Odluka o pristupanju izradi Plana – „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 32/16) provode aktivnosti na obezbjeđenju podloga za predmetni obuhvat odnosno izrada Elaborata “Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka” od strane pružatelja usluge kompanije “Geodet” d.o.o. Sarajevo, Elaborata “Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena” od strane pružatelja usluge kompanije “Winner Project” d.o.o. Sarajevo kao i izrada Revizije Projektnog zadatka i Elaborata za “Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena” od strane pružatelja usluge kompanije “Pigip” d.o.o. Sarajevo.

Pozivaju se građani i pravna lica na saradnju sa uposlenicima navedenih kompanija prilikom rada na terenu te omogućavanje nesmetanog pristupa u svrhu snimanja postojećeg stanja i pripreme navedenih Elaborata.