Obavještenje o javnoj raspravi na Nacrt Odluke o pristupanju izradi RP "Zabrđe"

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da se javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Zabrđe" utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, provesti u periodu od 10.06. do 21.06.2016. godine, te se u isti može izvršiti javni uvid u terminu od 8,30 do 15 sati, u MZ „Zabrđe“ ul. Avde Palića br. 64.

Pismene primjedbe i sugestije na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Zabrđe" se mogu dostaviti MZ „Zabrđe“ ul. Avde Palića br. 64, u navedenim terminima.

 

Općina Novi Grad Sarajevo
Služba za urbanizam, imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina