POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA / NVO

A/. Pozivaju se organizacije civilnog društva/NVO  da do utorka  27.6.2017. godine dostave prijedlog kandidata/kinju koji/a će biti imenovan/a u Komisija za ocjenjivanje i izbor projekata nevladinih i neprofitnih organizacija, a po Javnom pozivu za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini.

B/. Pozivaju se organizacije civilnog društva/NVO  da do utorka  27.6.2017. godine dostave prijedlog kandidata/kinju koji/a će biti imenovan/a u Komisija za ocjenjivanje i izbor projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera, a po Javnom pozivu za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija humanitarnog karaktera koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini.

C/. Jedan predloženi kandidat/kinja može bit čla/ica samo jedne od naprijed navedenih komisija.

D/. Organizacije mogu predložiti kandidate/kinje za obje komisije.

 E/. Za člana/icu komisije neće moći biti izabran/a predstavnik/ca OCD/NVO koje će aplicirati projekte po navedenim javnim pozivima.

 

Prijedloge dostaviti putem e-mail: novic.jasmina@gmail.com  ili putem fax-a: 033 291 278, sa slijedećim podacima:

  1. Ime i prezime kandidata/kinje,
  2. Naziv OCD/NVO iz koje je predložen kandidat/kinja
  3. Za koju komisiju se predlaže kandidat/kinja
  4. Kontakt telefon organizacije i predloženog kandidata/kinje

 

Odabir kandidata izvršit će se na zajedničkom sastanku zainteresovanih OCD/NVO, a o vremenu i mjestu održavanja sastanka zainteresovani će biti naknadno obaviješteni.

 

Broj:02/06-14-11592/17

Broj:02/06-05-12602/17

 

Sarajevo, 21.6.2017. godine

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za obrazovanje, kulturu i sport