JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je dodjela sadnica malina  stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo u cilju afirmisanja i podrške razvoju voćarske proizvodnje.

 

II PRAVO UČEŠĆA :

 

Pravo podnošenja prijava za dodjelu sadnica malina mogu ostvariti svi zainteresovani građani( fizička lica i fizička lica registrovana za obavljanje obrta –poljoprivredna djelatnost) koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana.

 

III USLOVI ZA DODJELU SADNICA

 

Pravo na dodjelu sadnica malina  mogu ostvariti svi zainteresovani građani ( fizička lica i fizička lica registrovana za obavljanje obrta –poljoprivredna djelatnost) koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana i koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 1. da je zakonski korisnik zemljišta na području Općine Novi Grad Sarajevo, Kantona Sarajevo a i šire na području BiH površine min. 0,5 duluma namjenjene za zasnivanje ili proširivanje zasada  pogodnog za uzgoj malina ( prihvatljivog nagiba, bez viška podzemne vode, pogodno za navodnjavanje, pogodnog hemijskog sastava itd.) (utvrđuje Komisija na licu mjesta),
 2. da stvori pretpostavke za zasnivanje ili proširivanja zasada ( pripremi zemljište za sadnju, nabavka drvene ili betonske kolce za potporu; žice za špalire, sistema za navodnjavanje, analizu tla, mineralnih đubriva i sredstva za zaštitu za prvu godinu),
 3. da će se baviti voćarstvom u periodu od najmanje 3 godine, prisustvovati edukacijama iz oblasti voćarstva a na osnovu Općinskog plana- kalendara održavanja edukacija iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, ukoliko nije upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata izvršiti upis u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli voćnih sadnica,
 4. Ukoliko je podnosioc zahtjeva fizičko lice- obrtnik – da ima izmirene poreske obaveze sa stanjem izmirenih poreskih obaveza ne starijim od 3 mjeseci.

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz Zahtjev za dodjelu sadnica malina potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju  uslova iz Javnog poziva kao i druge dokaze i to originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:

 

 1. a) obavezna dokumentacija:

 

 1. dokaz da je zakonski korisnik minimalno 0,5 duluma zemljišta: Zemljišno-knjižni izvadak ( ili posjedovni list)

na ime podnosioca zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o  poklonu,

Ugovor o zakupu (  korištenju) zemljišta sa regulisanim  poreskim obavezama, rješenje nadležnog  organa ili

sudska presuda i drugi dokazi da je zakonski korisnik – posjednik zemljišta,

 1. kućna lista,
 2. uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva,
 3. ovjerena Izjava da će stvoriti pretpostavke za zasnivanje i proširivanje zasada, da će se baviti voćarstvom u periodu od najmanje 3 godine, prisustvovati edukacijama iz oblasti voćarstva a na osnovu Općinskog plana- kalendara održavanja edukacija iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, ukoliko nije upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata izvršiti upis u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli voćnih sadnica ( Obrazac Izjave se preuzima na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo uz Zahtjev za dodjelu sadnica malina).
 4. rješenje nadležne Službe o registraciji obrta- poljoprivredna djelatnost, ( podnose samo podnosioci zahtjeva koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost- obrtnici),
 5. potvrdu nadležne Poreske uprave o uredno izmirenim poreskim obavezama sa stanjem izmirenih poreskih

obaveza ne starijim od 3 mjeseca ( podnose samo  podnosioci zahtjeva koji imaju registrovanu

poljoprivrednu djelatnost- obrtnici).

 

 1. neobavezna dokumentacija

 

Ukoliko podnosioc zahtjeva i članovi  porodičnog domaćinstva sa kućne liste posjeduju jedan (ili više) od dole navedenih dokaza potrebno je da isti priloži uz zahtjev:

 

 1. uvjerenje od Općinskog odjeljenja sektora za vojne evidencije Federalnog ministarstva za boračka pitanja o

    boračkom statusu,

 1. rješenje nadležne općinske službe o invalidnosti (RVI),
 2. rješenje nadležne općinske službe o pripadnosti porodici šehida ili porodici poginulih, umrlih ili nestalih

    boraca,

 1. potvrda od Udruženja logoraša,
 2. potvrda nadležne Službe o statusu civilne žrtve rata ili statusu neratnog invalida,

6.ček od penzije ukoliko je penzioner sa minimalnom penzijom,

 1. potvrda da se nalazi na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” - biro Općine Novi Grad

   Sarajevo,

8.certifikat o završenom kursu- edukaciji iz oblasti voćarstva.

 

Napomene:

 

Ukoliko nadležna služba provjerama koje čini po službenoj dužnosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke, zahtjev istog će biti odbijen.

 

V KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNESENIH ZAHTJEVA

 

 1. bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

 

 • podnosioc zahtjeva nezaposlen( nalazi se na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo-biro Općine Novi Grad Sarajevo...................................................................................................10 bodova
 • podnosioc zahtjeva fizičko lice- obrtnik, registrovana poljoprivredna djelatnost kao osnovna djelatnost.......................................................................................................................................15 bodova
 • podnosioc zahtjeva fizičko lice- obrtnik, registrovana poljoprivredna djelatnost kao dopunska djelatnost.........................................................................................................................................5 bodova
 • za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva.............................................   3 boda
 • borački status podnosioca zahtjeva (nezaposlen demobilisani borac,

demobilisni borac sa neriješenim radnim statusom)....................................................................   7 bodova

    - dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva.....................................................................    2 bod

 • porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih boraca.................................................    5 bodova
 • podnosioc zahtjeva ima priznat status RVI.................................................................................    5 bodova

-dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva...........................................................................   1 bod 

 • podnosioc zahtjeva ima status civilne žrtve rata, neratnih invalida

i u stanju je socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite,

zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom......................................................................3 boda

-dodatni  status člana porodičnog domaćinstva kao civilne žrtve rata, neratnih invalida

i lica u stanju je socijalne potrebe......................................................................................................   1 bod 

 • podnosioc zahtjeva ima priznat status logoraša…..………………………………....................    3 bodova

-dodatni  logoraški status člana porodičnog domaćinstva..................................................................   1 bod 

 • podnosilac zahtjeva penzioner sa utvrđenom minimalnom penzijom u FBiH....................................2 boda

-dodatni status člana porodičnog domaćinstva - penzioner sa utvrđenom minimalnom

 penzijom u FBiH..................................................................................................................................1 bod

 

 1. podnosioc zahtjeva ili član porodičnog domaćinstva posjeduje certifikat o završenom kursu- edukaciji iz oblasti voćarstva..............................................................................................................................5 bodova

 

Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost ima  podnosioc zahtjeva fizičko lice registrovano za obavljanje obrta –poljoprivredna djelatnost kao osnovno zanimanje, zatim podnosioc zahtjeva fizičko lice registrovano za obavljanje obrta –poljoprivredna djelatnost kao dopunska djelatnost, te podnosioc zahtjeva nezaposlen ( nalazi se na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo-biro Općine Novi Grad Sarajevo.

 

VI PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DOKUMENATA

 

Obrasci Zahtjeva za dodjelu sadnica malina  mogu se podići na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo i na web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba.

Zahtjevi za dodjelu sadnica malina  sa pratećom dokumentacijom predaju se putem pošte ili na protokolu  Općine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97 Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj  Općine Novi Grad Sarajevo, soba 234, kontakt osoba: Katana Amna , tel. 033/291-184, e-mail poljoprivreda@novigradsarajevo.ba
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

VII PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA 

 

- proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste izvršiće Komisija za dodjelu sadnog materijala- sadnica

  jagodastog voća i sadnica visokostablašica, a na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i

  postupaka za ostvarivanje prava na  dodjelu  sadnog materijala- sadnica jagodastog voća i sadnica

  visokostablašica broj: 02/03-24-22771/16 od 31.10.2016. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama

  Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na  dodjelu  sadnog materijala-

  sadnica jagodastog voća i sadnica visokostablašica broj: 02/03-24-2418/17 od 08.02.2017. godine

  - O rezultatima Javnog poziva  kandidati će biti obaviješteni  putem oglasne ploče Općine Novi Grad Sarajevo i

  web stranice.

- Kandidati koji nisu ostvarili pravo  na dodjelu  sadnica malina a na  osnovu ovog   Javnog poziva imaju pravo

  prigovora u  roku od 7  dana od dana  objavljivanja rezultata Javnog poziva.

- Izabrani kandidat potpisuje Ugovor o dodjeli  sadnica malina sa Općinskim načelnikom kojim će biti regulisana

  sva  dalja međusobna prava i obaveze.

- Broj sadnica malina   koji će se dodijeliti pojedinačno po kandidatu Komisija  će utvrditi zavisno od broja

  pristiglih zahtjeva kao i veličine - površine zemljišta  za koje Komisija utvrdi da je   pogodno  za zasnivanje ili 

  proširivanje zasada ( poglavlje III ovog javnog poziva).

 

VIII NAPOMENA:

- obavezno predavati fotokopije dokumenata ne starijih od 6 mjeseci koje moraju biti ovjerene (original

   predati dokumenti neće biti vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva,

- nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.