Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika

Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 2.  stav 1. tačka 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 14/2015 i 2/2016) i  člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na donaciju plastenika u cilju ekonomskog osnaživanja nezaposlenih, socijalno i materijalno ugroženih porodica, odnosno poboljšavanja životnih uslova domaćinstva i podsticaja plasteničkoj proizvodnji broj: 03-24-9149/2015.godine od 29.04.2015. godine Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu  plastenika

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je dodjela plastenika površine 50m2  u cilju ekonomskog osnaživanja nezaposlenih, socijalno i materijalno ugroženih porodica, odnosno poboljšavanja životnih uslova domaćinstva i podsticaja plasteničkoj proizvodnji.

 

 

 II PRAVO UČEŠĆA :

 

Pravo podnošenja prijava za dodjelu plastenika površine 50 m2 imaju svi zainteresovani građani (fizička lica) koji imaju  prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana.

Pravo na dodjelu ne mogu ostvariti  lica koja su u ranijem periodu  ostvarila pravo na donaciju - plastenik od općina,  Ministarstva, humanitarnih i drugih institucija.

 

III USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

 Pravo na dodjelu plastenika mogu ostvariti svi zainteresovani građani koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana i koji su zakonski  korisnici minimalno 500m2 poljoprivrednog zemljišta na području Općine Novi Grad Sarajevo, Kantona Sarajevo a i šire na području BiH.

 

 

IV KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNESENIH ZAHTJEVA

 

 1. bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

 

 • podnosioc zahtjeva nezaposlen( nalazi se na evidenciji JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo-biro Općine Novi Grad Sarajevo..................................................................................................10 bodova

    - za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva..............................................   3 boda

 • borački status podnosioca zahtjeva (nezaposlen demobilisani borac,

demobilisni borac sa neriješenim radnim statusom)...................................................................   7  bodova

    - dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva...................................................................    2 boda

 • porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih boraca.................................................    5 bodova
 • podnosioc zahtjeva ima priznat status RVI.................................................................................    5 bodova

-dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva.........................................................................   2 boda 

 • podnosioc zahtjeva ima status civilne žrtve rata, neratnih invalida

i u stanju je socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite,

zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom......................................................................3 boda

-dodatni  status člana porodičnog domaćinstva kao civilne žrtve rata, neratnih invalida

i lica u stanju  socijalne potrebe.........................................................................................................   1 bod 

 • podnosioc zahtjeva ima priznat status logoraša…………………………………………....…..    3 boda

-dodatni  logoraški status člana porodičnog domaćinstva..................................................................   1 bod 

 • podnosilac zahtjeva penzioner sa utvrđenom minimalnom penzijom u FBiH....................................2 boda

-dodatni status člana porodičnog domaćinstva - penzioner sa utvrđenom minimalnom

 penzijom u FBiH..................................................................................................................................1 bod

 

 1. b) posjedovanje certifikata o završenom kursu –edukaciji o plasteničkoj proizvodnji

     .................................................................................................................................................................5 bodova

 

Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati višečlano domaćinstvo kao i onaj kandidat čiji je porodični standard niži.

 

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz Zahtjev za dodjelu plastenika  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju  uslova iz Javnog poziva kao i druge dokaze i to originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:

 

 1. a) obavezna dokumentacija:

 

 1. dokaz da je zakonski korisnik zemljišta: Zemljišno-knjižni izvadak ( ili posjedovni list) na ime podnosioca zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva, ovjeren Kupoprodajni ugovor tj. Ugovor o poklonu ovjeren na Sudu i sa regulisanim poreskim obavezama, Ovjeren Ugovor o zakupu ( korištenju) zemljišta sa regulisanim poreskim obavezama, rješenje nadležnog organa ili sudska presuda i sl.,
 2. kućna lista,
 3. uvjerenje o kretanju na adresi za podnosioca zahtjeva, za sve punoljetne članove domaćinstva sa kućne liste prijava o mjestu boravka,
 4. dokaz o ukupnim primanjima domaćinstva -za podnosioca zahtjeva i za sve punoljetne članova domaćinstva priložiti dokaz o statusu ( za učenike i studente potvrda o redovnom školovanju, za nezaposlene potvrda sa biroa ili drugi dokazi o nezaposlenosti , uvjerenje PIO/MIO, ček od penzije, potvrda o mjesečnim primanjima od poslodavaca, potvrda o primanja po osnovu lične i porodične invalidnine, uvjerenje nadležne poreske uprave da nije poreski obveznik i sl.),
 5. ovjerena izjava da u ranijem periodu nije ostvareno pravo na donaciju ili sufinansiranje nabavke plastenika od općina, Ministarstva, humanitarnih i drugih institucija.

 

 

 1. Ukoliko podnosioc zahtjeva posjeduje jedan (ili više) od dole navedenih dokaza potrebno je da isti priloži uz zahtjev:

 

 1. uvjerenje od Općinskog odjeljenja sektora za vojne evidencije Federalnog ministarstva za boračka pitanja o boračkom statusu podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domačinstva ( za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva ukoliko imaju status boraca),
 2. rješenje nadležne općinske službe o invalidnosti (RVI), za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva ukoliko imaju status RVI),
 3. rješenje nadležne općinske službe o pripadnosti porodici šehida ili porodici poginulih, umrlih ili nestalih boraca,
 4. potvrda od Udruženja logoraša za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva ukoliko imaju status

logoraša),

 1. potvrda nadležne službe o statusu civilne žrtve rata, statusu neratnog invalida za podnosioca zahtjeva ili 

   članove porodičnog  domaćinstva  ukoliko imaju status civilne žrtve rata,

 1. certifikat o završenom kursu-edukaciji o plasteničkoj proizvodnji.

 

 

 

 

Napomene:

 

Ukoliko nadležna služba provjerama koje čini po službenoj dužnosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke, zahtjev istog će biti odbijen.

Općina zadržava pravo da, na slučajnom uzorku odabira korisnika, vrši kontrolu ispunjavanja uslova iz javnog poziv u smislu da li je plastenik postavljen na zemljištu u vlasništvu podnosioca zahtjeva  kao i kontrolu namjenske upotrebe plastenika.

 

 

VI PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DOKUMENATA

 

Obrasci Zahtjeva za dodjelu plastenika mogu se podići na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo i na web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba.

Zahtjevi za dodjelu plastenika  sa pratećom dokumentacijom predaju se putem pošte ili na protokolu  Općine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97 Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj  Općine Novi Grad Sarajevo, soba 234, kontakt osoba: Katana Amna , tel. 033/291-184, E-mail poljoprivreda@novigradsarajevo.ba
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

VII PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA 

 

- proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste izvršiće Komisija za dodjelu plastenika, a na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na donaciju plastenika u cilju ekonomskog osnaživanja nezaposlenih, socijalno i materijalno ugroženih porodica, odnosno poboljšavanja životnih uslova domaćinstva i podsticaja plasteničkoj proizvodnji  broj: 03-24-9149/ 2015.godine od 29.04.2015. godine.

 

VIII NAPOMENA:

 

- obavezno predavati fotokopije dokumenata ne starijih od 6 mjeseci koje moraju biti ovjerene (original

   predati dokumenti neće biti vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva,

- nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

 

Pravilnik

Zahtjev za dodjelu plastenika