JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 2.  stav 1.  tačka 2. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 14/2015 i 02/16) ,  člana 5. Pravilnika  o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu pod nazivom ˝ Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih porodica i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima˝ broj: 02/03-24- 7328 od 03.04. 2017. godine i člana 3. stav 1. alineja 1. Sporazuma o saradnji između “Muslim Aid” i Općine Novi Grad Sarajevo broj: 121/17 od 16.02.2017. godine, odnosno 13.03.2017. godine  Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine  100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

 

 1. PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo na učešće u projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe  koje imaju mjesto prebivališta na teritoriji  Općine Novi Grad Sarajevo  u kontinuitetu od najmanje tri godine, a koje posjeduju ili njihovi  članovi domaćinstva posjeduju  vlastito poljoprivredno zemljište kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravo na dodjelu ne mogu ostvariti  lica koja su u ranijem periodu  ostvarila pravo na donaciju - plastenik od općina,  Ministarstva, humanitarnih i drugih institucija niti da posjeduje plastenik veći od 50m2.

II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba čija primanja po članu domaćinstvu ne prelaze 350,00 KM,
 2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava Općine Novi Grad Sarajevo ili ukoliko nije dostavi ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
 3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice koji je u zajedničkom domaćinstvu vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta, da mu je zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup, u površini od najmanje 300m2 pogodnog za plasteničarsku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje ( utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika uviđajem na licu mjesta),
 4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. Da sufinansira 10 % od nabavne cijene (245,00 KM),
 6. Da prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana a koju realizuje „Muslim Aid“ u sklopu projekta.

 

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 

 1. a) Pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje

    Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta), 1-3 boda,

 

 • slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) ..........................................1 bod,
 • dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) .................................2 boda,
 • jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) ................................................3 boda.

 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, oblik i veličina parcele, blizina stambenog objekta susjednog domacinstva i sl.) kao i da  nemaju mogućnosti za navodnjavanje na zemljištu neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

 1. dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda,
 • od 0-3 godine.................................................................................................................1 bod,
 • od 3-6 godine...............................................................................................................2 boda,
 • od 6-10 godine.............................................................................................................3 boda,
 • više od 10 godine.........................................................................................................4 boda,
 • za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji

            nezaposlenih osoba JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo-

            biro Općine Novi Grad Sarajevo. .................................................................................1 bod,

 • za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze

            na evidenciji nezaposlenih osoba na JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo-

biro Općine Novi Grad Sarajevo djeca, učenici,  i sl.) ................................................ 1 bod,

 

 • mlade osobe životne starosti do 35 godina................................................................... 5 bodova,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj.................................................................. 2 boda,
 • socijalni aspekt - nema primanja................................................................................... 7 bodova,
 • socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM.............. 6 bodova,
 • socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM.............. 5 bodova,
 • socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM.................. 4 boda,
 • socijalni aspekt - minimalna primanja po članu domaćinstva do 350,00 KM ................. 3 boda,
 • socijalni aspekt- stanje na terenu: 0-4 boda.
 • lice u stanju socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.............................................................6 bodova

 

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe.  

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

 

 1. dokaz da je zakonski korisnik minimalno 0,3 duluma zemljišta: Zemljišno-knjižni izvadak ( ili posjedovni list) na ime podnosioca zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva sa kućne liste, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu, Ugovor o zakupu ( korištenju) zemljišta sa regulisanim  poreskim obavezama, rješenje nadležnog  organa ili sudska presuda i drugi dokazi da je zakonski korisnik – posjednik zemljišta,
 2. ovjerena kućna lista,
 3. uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva,
 4. dokaz o statusu i visini primanjima za sve članove domacinstva na kucnoj listi u zavisnosti kojoj kategoriji pripadaju priložiti jedan od dole navedenih dokaza:

 

-dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat JU  “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” - biro Općine Novi Grad  Sarajevo ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,

-dokaz o nezaposlenosti za  punoljetne članove porodice izdat od JU  “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” - biro Općine Novi Grad  Sarajevo,

-potvrde o redovnom školovanju ( srednja škola ili fakultet) za djecu/izdržavane članove domaćinstva,

-potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva, uvjerenje PIO/MIO, ček od penzije i sl.

-dokaz da je lice u  stanju socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,

 1. Ovjerene Izjave ( Obrasci Izjava se preuzimaju na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo uz Zahtjev za dodjelu plastenika):

 

-da će dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,

-da će prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana a koju  realizuje „Muslim Aid“ u sklopu projekta,

- da će ukoliko nije upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata izvršiti upis u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli plastenika,

- da ne posjeduje plastenik veći od 50m2 u svom vlasništvu,

- da podnosilac zahtjeva i članovi domacinstva sa kucne liste nisu u posljednih 10 godina  ostvarili pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od Općine Novi Grad Sarajevo, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

- da će sufinansirati 10 % od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (245,00 KM)

Napomene:

Ukoliko nadležna služba provjerama koje čini po službenoj dužnosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke, zahtjev istog će biti odbijen.

 

V PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DOKUMENATA

Obrasci  zahtjeva mogu se podići na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo i na web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba.

Zahtjevi za dodjelu plastenika  sa pratećom dokumentacijom predaju se putem pošte ili na protokolu  Općine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97 Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj  Općine Novi Grad Sarajevo, soba 234, kontakt osoba: Katana Amna , tel. 033/291-184, e-mail poljoprivreda@novigradsarajevo.ba


Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

VI PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA 

- proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste izvršiće Komisija za dodjelu plastenika a na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu pod nazivom ˝ Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih porodica i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ broj: 02/03-24- 7328 od 03.04.2017. godine.

  - O rezultatima Javnog poziva  kandidati će biti obaviješteni  putem oglasne ploče Općine Novi Grad Sarajevo i  web stranice.

- Kandidati koji nisu ostvarili pravo  na dodjelu  plastenika  a na  osnovu ovog   Javnog poziva imaju pravo  prigovora u  roku od 8  dana od dana  objavljivanja rezultata Javnog poziva Općinskom načelniku  koji donosi konačnu Odluku po prigovoru.

- Izabrani kandidat potpisuje Ugovor o dodjeli  sa Općinskim načelnikom kojim će biti regulisana

  sva  dalja međusobna prava i obaveze.

VII NAPOMENA:

- obavezno predavati fotokopije dokumenata ne starijih od 6 mjeseci koje moraju biti ovjerene (original   predati dokumenti neće biti vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva,

- nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

 

ZAHTJEV

IZJAVA

PRAVILNIK