Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu košnica pčelarima početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo

Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 2. stav 1. tačka 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 14/2015 i 2/2016) i  člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu košnica i pčelarske opreme pčelarima početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/03-24-22770/2016.godine od 31.10.2016. godine Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu košnica pčelarima početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je dodjela košnica pčelarima početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo

u cilju afirmisanja i podrške razvoju pčelarske proizvodnje.

 

 II PRAVO UČEŠĆA :

 

Pravo podnošenja prijava za dodjelu košnica imaju svi zainteresovani građani (fizička lica) koji imaju  prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana.

 

III USLOVI ZA DODJELU KOŠNICA

 

Pravo na dodjelu košnica  mogu ostvariti svi zainteresovani građani- fizička lica koji imaju mjesto prebivališta na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana i koji ispunjavaju opće uslove kako slijedi:

 

 1. da je zakonski korisnik zemljišta na području Općine Novi Grad Sarajevo, Kantona Sarajevo a i

    šire na području BiH na kojem će postaviti dodjeljene košnice,

 1. da se obavezuje da će se baviti pčelarstvom u periodu od najmanje 3 godine,
 2. da je upisan ili je podnio zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata
 3. da posjeduje certifikat o završenom kursu –edukaciji iz oblasti pčelarstva,
 4. da ne posjeduje ( podnosioc zahtjeva ili član domaćinstva) više od 5 košnica, odnosno pčelinjih

    društava.     

 

 

IV KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNESENIH ZAHTJEVA

 

 

 • podnosioc zahtjeva nezaposlen( nalazi se na evidenciji JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo-biro Općine Novi Grad Sarajevo..................................................................................................10 bodova

    - za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva..............................................   3 boda

 • borački status podnosioca zahtjeva (nezaposlen demobilisani borac,

demobilisni borac sa neriješenim radnim statusom)...................................................................   7  bodova

    - dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva...................................................................    2 boda

 • porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih boraca.................................................    5 bodova
 • podnosioc zahtjeva ima priznat status RVI.................................................................................    5 bodova

-dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva.........................................................................   1 boda 

 • podnosioc zahtjeva ima status civilne žrtve rata, neratnih invalida

i u stanju je socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite,

zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom......................................................................3 boda

-dodatni  status člana porodičnog domaćinstva kao civilne žrtve rata, neratnih invalida

i lica u stanju  socijalne potrebe.........................................................................................................   1 bod 

 • podnosioc zahtjeva ima priznat status logoraša…………………………………………....…..    3 boda

-dodatni  logoraški status člana porodičnog domaćinstva..................................................................   1 bod 

 • podnosilac zahtjeva penzioner sa utvrđenom minimalnom penzijom u FBiH....................................2 boda

-dodatni status člana porodičnog domaćinstva - penzioner sa utvrđenom minimalnom

 penzijom u FBiH..................................................................................................................................1 bod

 

Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati višečlano domaćinstvo kao i onaj kandidat čiji je porodični standard niži.

 

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz Zahtjev za dodjelu košnica  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju  uslova iz Javnog poziva kao i druge dokaze i to originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:

 

 1. a) obavezna dokumentacija:

 

 1. dokaz da je zakonski korisnik zemljišta: Zemljišno-knjižni izvadak ( ili posjedovni list) na ime podnosioca

    zahtjeva ili člana porodičnog domaćinstva, ovjeren Kupoprodajni ugovor tj. Ugovor o poklonu ovjeren na  

    Sudu i sa regulisanim poreskim obavezama, Ovjeren Ugovor o zakupu ( korištenju) zemljišta sa regulisanim

    poreskim obavezama, rješenje nadležnog organa ili sudska presuda i sl.,

 1. kućna lista,
 2. uvjerenje o kretanju na adresi za podnosioca zahtjeva, a za sve punoljetne članove domaćinstva sa kućne liste

    prijava o mjestu boravka,

 1. dokaz o ukupnim primanjima domaćinstva -za podnosioca zahtjeva i za sve punoljetne članova domaćinstva

    priložiti dokaz o statusu ( za učenike i studente potvrda o redovnom školovanju, za nezaposlene potvrda sa

    biroa ili drugi dokazi o nezaposlenosti , uvjerenje PIO/MIO, ček od penzije, potvrda o mjesečnim primanjima  

    od  poslodavaca, potvrda o primanja po osnovu lične i porodične invalidnine, uvjerenje nadležne poreske

    uprave da nije poreski obveznik i sl.),

 1. certifikat o završenom kursu-edukaciji o pčelarstvu,
 2. ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da će se baviti pčelarstvom u periodu od najmanje 3 godine i da

    podnosioc zahtjeva ili član domaćinstva ne posjeduju više od 5 košnica, odnosno pčelinjih društava,

 1. potvrdu da je podnesen zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata ( ukoliko

    podnosioc zahtjeva nije upisan u  Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata)

 

 1. Ukoliko podnosioc zahtjeva posjeduje jedan (ili više) od dole navedenih dokaza potrebno je da isti priloži uz zahtjev:

 

 1. uvjerenje od Općinskog odjeljenja sektora za vojne evidencije Federalnog ministarstva za boračka pitanja o

    boračkom statusu podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domačinstva ( za podnosioca zahtjeva i članove

    porodičnog domaćinstva ukoliko imaju status boraca),

 1. rješenje nadležne općinske službe o invalidnosti (RVI), za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog

    domaćinstva ukoliko imaju status RVI),

 1. rješenje nadležne općinske službe o pripadnosti porodici šehida ili porodici poginulih, umrlih ili nestalih

    boraca,

 1. potvrda od Udruženja logoraša za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva ukoliko imaju status

    logoraša),

 1. potvrda nadležne službe o statusu civilne žrtve rata, statusu neratnog invalida za podnosioca zahtjeva ili 

   članove porodičnog  domaćinstva  ukoliko imaju status civilne žrtve rata,

 

Ako prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati višečlano domaćinstvo kao i onaj kandidat čiji je porodični standard niži.

 

 

Napomene:

 

Ukoliko nadležna služba provjerama koje čini po službenoj dužnosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke, zahtjev istog će biti odbijen.

Izabrani kandidat potpisuje Ugovor o dodjeli košnica sa Općinskim načelnikom kojim će biti regulisana sva dalja međusobna prava i obaveze.

 

VI PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DOKUMENATA

 

Obrasci Zahtjeva za dodjelu košnica mogu se podići na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo i na web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba.

Zahtjevi za dodjelu košnica  sa pratećom dokumentacijom predaju se putem pošte ili na protokolu  Općine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97 Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj  Općine Novi Grad Sarajevo, soba 234, kontakt osoba: Katana Amna , tel. 033/291-184, E-mail poljoprivreda@novigradsarajevo.ba
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

VII PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA 

 

- proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste izvršiće Komisija za dodjelu košnica, a na osnovu Pravilnika o   

  utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu košnica i pčelarske opreme pčelarima

  početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo broj: 02/03-24-22770/2016.godine od 31.10.2016.

  godine.

 

VIII NAPOMENA:

 

- obavezno predavati fotokopije dokumenata ne starijih od 6 mjeseci koje moraju biti ovjerene (original

   predati dokumenti neće biti vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva,

- nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

 

Zahtjev