JAVNI POZIV za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2

JAVNI POZIV

 za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je dodjela plastenika površine 50m2  u cilju ekonomskog osnaživanja nezaposlenih, socijalno i materijalno ugroženih porodica, odnosno poboljšavanja životnih uslova domaćinstva i podsticaja plasteničkoj proizvodnji.

 

 

II PRAVO NA APLICIRANJE   I USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU

   PLASTENIKA  POVRŠINE 50m2

 

Pravo na apliciranje za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2 imaju svi zainteresovani građani - fizička lica (neregistrovana i registrovana lica u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima) upisana u Registar  poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  koji imaju  prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo u kontinuitetu od najmanje godinu dana i koji su vlasnici  poljoprivrednog zemljišta ili imaju u zakupu zemljište (dokaz: ZK izvadak ne stariji od 6 mjeseci ili Ugovor o zakupu zemljišta na period najmanje od 5 godina sa ZK izvadkom zakupodavca i dr.)  u površini od min. 500m2 na području Općine Novi Grad Sarajevo, Kantona Sarajevo a i šire na području BiH.

Pravo na dodjelu plastenika površine 50m2  ne mogu ostvariti  lica koja su u periodu unazad 10 godina od dana objavljivanja Javnog poziva za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2 ostvarila pravo na dodjelu  plastenika od općina,  ministarstava, humanitarnih i drugih institucija.

 

 

III USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

 

Pravo na dodjelu plastenika površine 50m2 mogu ostvariti podnosioci zahtjeva  koji imaju pravo apliciranja utvrđeno u poglavlju I ovog javnog poziva i ispunjavaju sljedeći uslov:

 

 • posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili zakup u površini od min. 500m2 na području Općine Novi Grad Sarajevo, Kantona Sarajevo a i šire na području BiH.

 

Pravo na dodjelu plastenika površine 50m2  ne mogu ostvariti  lica koja su u periodu unazad 10 godina od dana objavljivanja Javnog poziva za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2 ostvarila pravo na dodjelu  plastenika od općina,  Ministarstva, humanitarnih i drugih institucija.

 

 

 

III KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTE ZA DODJELU PLASTENIKA POVRŠINE

      50m2

 

 

 1. bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dolje navedenih kategorija:

 

 • podnosilac aplikacije nezaposlen (nalazi se na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo-biro Općine Novi Grad Sarajevo......................................................................10 bodova

    - za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva..................................3 boda

 • borački status podnosioca aplikacije (demobilisani borac)...............................................5 bodova
 • borački status podnosioca aplikacije (demobilisni borac sa neriješenim radnim statuso..7 bodova

    - dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva.........................................................2 boda

 • porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih boraca.......................................5 bodova
 • podnosilac aplikacije ima priznat status RVI....................................................................5 bodova

- dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva..............................................................1 bod 

 • podnosilac aplikacije ima status civilne žrtve rata, neratnih invalida  i u stanju je socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom................................................................................................................3 boda

- dodatni  status člana porodičnog domaćinstva kao civilne žrtve rata, neratnih invalida i lica u stanju je socijalne potrebe.......................................................................................................1 bod 

 • podnosilac aplikacije ima priznat status logoraša……………………………………….....3 boda

- dodatni  logoraški status člana porodičnog domaćinstva.....................................................1 bod 

 • podnosilac aplikacije penzioner sa utvrđenom minimalnom penzijom u FBiH...................2 boda

- dodatni status člana porodičnog domaćinstva - penzioner sa utvrđenom minimalnom

 penzijom u FBiH....................................................................................................................1 bod

 

 1. b) posjedovanje certifikata o završenom kursu – edukaciji o plasteničkoj proizvodnji

     ..................................................................................................................................................5 bodova

 

Kada prijavljeni podnosioci aplikacija za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2  pri bodovanju na osnovu utvrđenih kriterija u članu 7. ovog pravilnika imaju isti broj bodova, prednost će imati podnosilac zahtjeva sa višečlanim domaćinstvom kao i onaj podnosilac aplikacije čiji je ukupni porodični prihod niži, odnosno čija su primanja po članu domaćinstva manja.

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz aplikaciju (zahtjev) za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2   potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju   uslova iz Javnog poziva kao i druge dokaze i to originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:

 

 

 1. a) obavezna dokumentacija:

 

 1. dokaz da je zakonski korisnik zemljišta: Zemljišno-knjižni izvadak ( ili posjedovni list) na ime podnosioca zahtjeva, ovjeren Kupoprodajni ugovor tj. Ugovor o poklonu ovjeren na Sudu i sa regulisanim poreskim obavezama, Ovjeren Ugovor o zakupu ( korištenju) zemljišta sa regulisanim poreskim obavezama, rješenje nadležnog organa ili sudska presuda i sl.,

 

 

 

 1. kućna lista,
 2. uvjerenje o kretanju na adresi za podnosioca zahtjeva, za sve punoljetne članove domaćinstva sa kućne liste prijava o mjestu boravka,
 3. dokaz o ukupnim primanjima domaćinstva za podnosioca zahtjeva i za sve punoljetne članova domaćinstva sa kućne liste priložiti dokaz o primanjima, odnosno statusu u zavisnosti kojoj kategoriji pripadaju: ( za učenike i studente potvrda o redovnom školovanju, za nezaposlene osobe potvrda J.U.  “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” - biro Općine Novi Grad  Sarajevo ili potvrda nadležne poreske uprave da osoba nije poreski obveznik, uvjerenje PIO/MIO, ček od penzije, potvrda o mjesečnim primanjima od poslodavaca, potvrda o primanja po osnovu lične i porodične invalidnine i sl.
 4. ovjerena izjava ( šalter sala općine) da u periodu unazad 10 godina od dana objave ovog javnog poziva nije ostvario pravo na  donaciju ili sufinansiranje nabavke plastenika od općina, Ministarstva, humanitarnih i drugih institucija.
 5. ukoliko nije upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata potvrdu da je predao zahtjev za upis u navedene registre ( protokol općine)

 

Napomena: Provjera upisa  u navedene registre vrši Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj službenim putem

 

 

b)Ukoliko podnosilac aplikacije (zahtjev) ili član porodičnog domaćinstva sa kućne liste posjeduje jedan (ili više) od dolje navedenih dokaza potrebno je da isti priloži uz aplikaciju (zahtjev) za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2   :

 

 1. uvjerenje od Općinskog odjeljenja sektora za vojne evidencije Federalnog ministarstva za boračka pitanja o

    boračkom statusu,

 1. rješenje nadležne općinske službe o invalidnosti (RVI
 2. rješenje nadležne općinske službe o pripadnosti porodici šehida ili porodici poginulih, umrlih ili nestalih

    boraca,

 1. potvrda od registrovanog Udruženja logoraša,

5.potvrda nadležne službe da je lice u  stanju socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne  

   zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom,

6.certifikat o završenom kursu-edukaciji o plasteničkoj proizvodnji.

 

Napomene:

 

Ukoliko nadležna služba provjerama koje čini po službenoj dužnosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke, zahtjev istog će biti odbijen.

Općina zadržava pravo da, na slučajnom uzorku odabira korisnika, vrši kontrolu ispunjavanja uslova iz javnog poziva u smislu da li je plastenik postavljen na zemljištu u vlasništvu podnosioca zahtjeva  kao i kontrolu namjenske upotrebe plastenika.

 

 

V PODNOŠENJE APLIKACIJA

 

Originalni obrasci aplikacija (zahtjeva) za dodjelu plastenika površine 50m 2 mogu se podići na info punktu Općine Novi Grad Sarajevo i na web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba.

Aplikacija (zahtjev) za dodjelu plastenika površine 50m2  sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji za dodjelu plastenika površine 50m2 putem Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo   poštom preporučeno ili predajom na protokol  Općine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97 Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj  Općine Novi Grad Sarajevo, soba 234, kontakt osoba: Katana Amna , tel. 033/291-184, E-mail poljoprivreda@novigradsarajevo.ba
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA 

 

Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste za dodjelu plastenika površine 50m na osnovu kriterija utvrđenih u poglavlju III ovog javnog poziva izvršiće Komisija za dodjelu plastenika površine 50m2, odnosno na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova za apliciranje za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2, postupka raspisivanja Javnog poziva za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2, postupka apliciranja i kriteriji za utvrđivanje rang liste za dodjelu plastenika površine 50m2 a u cilju ekonomskog osnaživanja nezaposlenih, socijalno i materijalno ugroženih porodica, odnosno poboljšavanja životnih uslova domaćinstva i podsticaja plasteničkoj proizvodnji broj: 02/03-24-14629/ 2017.godine od 24.08.2017. godine.

O rezultatima Javnog poziva za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2  podnosioci aplikacija za dodjelu plastenika površine 50m2 će biti obaviješteni  putem oglasne ploče i web stranice Općine Novi Grad Sarajevo.

Podnosioci aplikacija  koji nisu ostvarili pravo na dodjelu plastenika površine 50m2 imaju pravo u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste za dodjelu plastenika površine 50m2 podnijeti prigovor Općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku po prigovoru.

Podnosioci aplikacija koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika površine 50m2 potpisuju Ugovor o dodjeli plastenika površine 50m2 sa Općinom Novi Grad Sarajevo kojim će biti regulisana sva dalja međusobna prava i obaveze.

 

VII NAPOMENA:

 

- fotokopije dokumenata ne starijih od 6 mjeseci  moraju biti ovjerene (original  predati dokumenti neće biti  

  vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva,

 • nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.