Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju

 

 

Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst),  člana 2.  stav 1. tačka 1. Odluke o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 14/2017) i člana 20. Pravilnika  o posebnim uslovima i načinu  ostvarivanje prava na novčane podsticaje  u oblasti  poljoprivredne proizvodnje – direktni novčani podsticaji  za tekuću poljoprivrednu proizvodnju broj: 02/03-24- 14530 od 27.09.2017. godine, Općinski načelnik na prijedlog Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj objavljuje:

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - direktni novčani podsticaji  za tekuću poljoprivrednu proizvodnju

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava  na novčane podsticaje iz člana 2. stav 1. tačka 1. Odluke o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/2017) – direktni novčani podsticaji  za tekuću poljoprivrednu proizvodnju (u daljem tekstu: Odluka)  i to za :    

 1. animalnu proizvodnju,
 2. biljnu proizvodnju,
 3. gljivarsku proizvodnju,
 4. cerificiranje proizvodnje,
 5. invenstiranje u poljoprivredna gazdinstva,
 6. ostale vrste novčanih podsticaja.

 

 

II PRAVO NA APLICIRANJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DIREKTNE NOVČANE PODSTICAJE

 

Pravo na apliciranje za ostvarivanje prava na direktne novčane  podsticaje  iz poglavlja I ovog Javnog poziva  imaju : 

-fizička lica (neregistrovana i registrovana lica u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima)  koja  imaju prebivalište na području općine Novi Grad Sarajevo, upisana su u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa Zakonom o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“, br. 88/07 i 4/10) (u daljem tekstu: kandidat) i koja su poljoprivrednu proizvodnju zasnovala:

 1. za vrste podsticaja navedene u tabeli datoj u poglavlju III ovog Javnog poziva pod tačkom 1a); 1b); 3) i 4) na području općine Novi Grad Sarajevo,
 2. za vrste podsticaja navedene u tabeli datoj u poglavlju III ovog Javnog poziva pod tačkom 2) na području Kantona Sarajevo,
 3. za vrste podsticaja navedene u tabeli datoj u poglavlju III ovog Javnog poziva pod tačkom 1c); 1d); 1e); 5) i 6) na području BiH.

 

 

III  VRSTE NOVČANIH  PODSTICAJA, NOVČANI  IZNOSI I NORMATIVI

Direktni novčani podsticaj za tekuću poljoprivrednu proizvodnju za 2017. godinu  ostvaruju se za :

 

 

R/B

VRSTA PODSTICAJA

IZNOS U KM/JEDINICI MJERE

(fizička neregistrovana lica)

IZNOS U KM/JEDINICI MJERE

(registrovana  fizička lica- dopunska djelatnost

IZNOS U KM/JEDINICI MJERE

(registrovana  fizička lica- osnovna djelatnost)

NAJMANJE NORME I LIMITI ZA PODSTICAJ

 

 

1)  ANIMALNA PROIZVODNJA

 

 

 

 

 

1.a)

Uzgoj i držanje matičnog stada muznih krava- farma mlječnih krava koja nije u sistemu  otkupa mlijeka

105,00 KM/grlo

120,00 KM/grlo

150,00 KM/grlo

  3-10 grla

1.b)

Podsticaj za uzgoj i držanje priplodnih junica

175,00 KM/grlo

200,00 KM/grlo

250,00 KM/grlo

 2-5 grla

1.c)

Farma ovaca ( sve kategorije starije od 6 mjeseci)

9,10 KM/grlo

10,40 KM/grlo

13,00 KM/grlo

40-100 grla

1.d)

Farma koza samo u stajskom uzgoju ili pod nadzorom u ograđenim prostorima 

9,10 KM/grlo

10,40 KM/grlo

13,00 KM/grlo

25-100 grla

1.e)

Uzgoj i držanje pčelinjih društava

8,40 M/pčelinje društvo

9,60KM/pčelinje društvo

12,00KM/pčelinje društvo

30 do 100 pčelinjih društava

 

 

2)  BILJNA PROIZVODNJA     

 

 

 

 

 

2.a)

Zasnivanje novih zasada krošnjastog voća

175,00 KM/ o,1ha

 

200,00KM/0,1ha

250,00 KM/0,1ha

 0,2ha-0,5 ha jedne vrste voća sa prosječnom normom sadnje za određenu vrstu ( jedna parcela min. 0,1 ha)

2.b)

Zasnivanje novih zasada jagodastog voća

175,00 KM/ 0,1ha

200,00KM/0,1ha

250,00KM/0,1ha

 0,2 ha- 0,5 jedne vrste voća sa prosječnom normom sadnje za određenu vrstu( jedna parcela min 0,1ha)

2.c)

Plastenička proizvodnja

1,00KM/m2

1,25KM/m2

1,43KM/m2

min.200m2-1000m2 ( min. 200m2 jedne kulture koja može biti zastupljena u više plastenika)

 

3) GLJIVARSKA PROIZVODNJA- proizvodnja u zatvorenom prostoru

-/-

28,00KM/tona komposta po kvartalu

35,00KM/tona komposta po kvartalu

Min.10t-max.30t

 

4) CERTIFICIRANJE PROIZVODNJE

( organska proizvodnja, halal, HACCP certificiranje i dr.)

25%  od računa za certificiranje

28 %od računa za certificiranje

35% od računa za certificiranje

 

 

5 ) INVESTIRANJE U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

 

 

 

 

5.a)

Nabavka nove poljoprivredne mehanizacije i  priključnih sredstava, nove opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji

25 % od

vrijednosti računa

28% od vrijednosti računa

35 % od

Od vrijednosti  računu

 

5.b)

Nabavka novog  plastenika

25% od vrijednosti računa

28% od vrijednosti računa

35% od vrijednosti računa

min.100m2 –500m2

 

5c)

Nabavka priplodnih junica

297,00KM/ junica

340,00 KM /junica

425, 00 KM/junica

Min. 1-max 5

 

6) MODEL OSTALIH VRSTA NOVČANIH PODSTICAJA- u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava

 

 

 

 

 

6a)

podsticaj kroz sufinansiranje realizacije pojedinačnih Projekata za zasnivanja kao i proširivanju uspostavljene poljoprivredne proizvodnje kroz oblik direktnih podsticaja za nabavku repromaterijala, sredstava za rad i opreme, i sl.)

 

Maximalno 1.400 KM/projekat

Maximalno 1.600,00 KM

maximalno 2.000 KM/projektu

 maximalno 1 projekat


Ukoliko kandidat podnese više zahtjeva za novčane podsticaje po raznim osnovama maksimalni iznos koji se može ostvariti - isplatiti za sve podnesene zahtjeve je 2.000,00KM.

Pravo na direktni novčani podsticaj iz oblasti animalne proizvodnje  može ostvariti kandidat koji drži stoku na području  na kojem je dozvoljeno držanje stoke u skladu sa Odlukom o držanju stoke na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 17/16),  Odlukom o držanju domaćih životinja na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo – dozvoljeno područje, uslovi i način držanja („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/15) odnosno u skladu sa materijalnim propisima koji regulišu navedeno  na teritorijama drugih općina na području BiH.

Kandidat koji ostvari pravo na direktni novčani podsticaj iz oblasti animalne proizvodnje  dužan je da drži stoku u skladu sa Zakonom o stočarstvu („Službene novine FBiH“, broj 66/13)  i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

IV POSEBNI USLOVI – KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE PODSTICJE

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - direktni novčani podsticaji  za tekuću poljoprivrednu proizvodnju definisani su  Pravilnikom  o posebnim uslovima i načinu  ostvarivanje prava na novčane podsticaje  u oblasti  poljoprivredne proizvodnje – direktni novčani podsticaji  za tekuću poljoprivrednu proizvodnju broj: 02/03-24- 14530  od 27.09.2017. godine  a koji je dostupan na web stranici Općine Novi  Grad Sarajevo: www.novigradsarajevo.ba i oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo.

V  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za dodjelu  direktnih novčanih podsticaja  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uslova utvrđenih u poglavlju II ovog  Javnog poziva kao i druge dokaze i to ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:

 1. Opća dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu direktnih novčanih podsticaja  za sve vrste podsticaja navedene u tabeli datoj u poglavlju III ovog Javnog poziva:
 2. prijava o mjestu boravka,
 3. kopija transakcijskog računa (bankovne kartice ili potvrda iz banke o transakcijskom računu ili ugovor o transakcijskom računu),
 4. dokaz o registrovanom obrtu u poljoprivredi -rješenje nadležne općinske službe o registrovanom

      obrtu (prilažu samo fizička lica ukoliko imaju registrovanu djelatnost (osnovnu ili dopunsku) u

      skladu sa Zakonom o obrtu i  srodnim djelatnostima),

 1. potvrdu o izmirenim poreskim obavezama za prethodnu godinu, a novo registrovano fizičko lice potvrdu sa  stanjem izmirenih poreskih obaveza ne starijim od 3 mjeseca (prilažu samo fizička lica ukoliko imaju registrovanu djelatnost (osnovnu ili dopunsku) u skladu sa Zakonom o obrtu i  srodnim djelatnostima),
 2. ukoliko kandidat nije upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata potvrdu da je predao zahtjev za upis u navedene registre (protokol općine).

 

 Napomena: Provjeru upisa u navedene registre vrši Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj službenim putem.

 

 1. Posebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu direktnih novčanih podsticaja navedene u tabeli u poglavlju III ovog javnog poziva za novčane podsticaje iz oblasti:

 

1) Animalne proizvodnje

 

- potvrda o veterinarskom nadzoru stoke i provedenim mjerama utvrđenim propisima iz oblasti veterinarsko   

  zdravstvene zaštite koju izdaje ovlaštena nadležna veterinarska organizacija ( prilaže se uz zahtjeve za sve  

  vrste podsticaja),

- potvrda od nadležne općinske službe o lokaciji objekta, odnosno potvrdu da se objekat za držanje stoke  

nalazi na području na kojem je dozvoljenom držanju stoke ( prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za podsticaj za farmu ovca i farmu koza  koji su proizvodnju zasnovali  van područja Kantona Sarajevo),

- potvrda (uvjerenje) od nadležne općinske službe o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za podsticaj za farmu ovca, farmu koza i uzgoj i držanje pčelinjih društava koji su proizvodnju zasnovali  van područja Kantona Sarajevo),

- mlječni karton za krave (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za posticaj uzgoja i držanja matičnog stada muznih krava),

- potvrda o vještačkom osjemenjavanju junice izdata od ovlaštene nadležne veterinarske stanice (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za podsticaj i uzgoj i držanje priplodnih junica) ,

- izjava ovjerena u općini da će grla junica držati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za podsticaj i uzgoj i držanje priplodnih junica),

- potvrda o članstvu u  registrovanom udruženju  pčelara na području Kantona Sarajevo (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za podsticaj za uzgoj i držanje pčelinjih društava),

- ZK izvadak ili posjedovni list za parcele na kojim je postavljen pčelinjak ili ugovor o zakupu zemljišta sa ZK izvadkom ili posjedovnim listom zakupodavca (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za podsticaj za uzgoj i držanje pčelinjih društava).

 

2) Biljne proizvodnje

 

- ZK izvadak ili  prepis posjedovnog  lista ili Ugovor o zakupu  zemljišta na period najmanje od 5 godina sa  

  ZK izvadkom zakupodavca,

- faktura i fiskalni   račun o kupovini sadnog materijala od registrovanog rasadnika (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za zasnivanje novih zasada jagodastog i krošnjastog voća).

 

3) Gljivarske proizvodnje

 

-faktura i fiskalni račun o kupovini komposta za svaki proizvodni ciklus ukoliko se radi o kupovini na području BiH  ili dokaz o izvršenoj  uplati po računu  (ukoliko je kupljen kompost van područja BiH),

- fitopatološki nalaz za kompost izdat od nadležne institucije.

 

4) Certificiranje proizvodnje

 

-  potvrda o završenom certificiranju organske proizvodnje, halal certificiranju, HACCP certificiranju  u tekućoj godini izdatom od međunarodno priznate certifikacijske kuće,

- faktura i fiskalni račun o plaćenom certificiranju proizvodnje, a ukoliko se radi o certifikacijskoj kući koja nije sa područja BiH fakturom i virmanom.

 

5) Investiranju u poljoprivredna gazdinstva

 

-faktura i fiskalni račun o kupovini nove mehanizacije i priključnih sredstava i nove opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za podsticaj za nabavku nove mehanizacije i priključnih sredstava i nove opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji),

- saobračajna dozvola za mehanizaciju koja podliježe registraciji (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za podsticaj za nabavku nove mehanizacije i priključnih sredstava i nove opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji),

- faktura i fiskalni račun o kupovini novog plastenika (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za nabavku novih plastenika),

- izjava ovjerena u općini da će plastenik  postaviti na poljoprivrednom zemljištu za koji je zakonit korisnik

( vlasnik ili posjednik) ili na zakupljenom poljoprivrednom zemljištu za period ne manji od pet godina, da će plastenik koristiti isključivo porodično poljoprivredno gazdinstvo i da isti neće prodati ili dati u zakup trećim licima u narednih pet godine od dana kupovine plastenika (prilažu podnosioci zahtjeva  uz zahtjev za nabavku novih plastenika).

- pasoše i obrasce o kretanju (C Obrazac) za kupljene junice na području BiH ili  carinska deklaracija, pedigre,potvrda o provedenom karantinu i pasoše za uvezne junice,

- uvjerenje o vještačkom osjemenjavanju i utvrđenoj gravidnosti od najmanje četiri mjeseca za kupljene junice na području BiH;

- izjava ovjerena u općini da će navedene junice držati u vlastitom uzgoju najmanje tri godine.

 

6) Ostale vrste novčanih podsticaja:

 

- Projekat zasnivanja ili proširivanja postojeće poljoprivredne proizvodnje  sa finansijskom konstrukcijom,

- ovjerena izjava da će namjenski utrošiti dodjeljena finansijska sredstva i dostaviti dokaze o namjenskom utrošku finansijskih  sredstava u roku 6 mjeseci od dana ostvarivanja prava na novčane podsticaje (šalter sala općine).

 

VI  PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

Zahtjevi za dodjelu direktnih novčanih  podsticaja  podnose se  Komisiji za odobravanje direktnih novčanih podsticaja putem Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj  na originalnom obrascu koji se preuzima na Info-punktu općine kao i web stranici općine www.novigradsarajevo.ba.

Zahtjevi  za dodjelu direktnih novčanih  podsticaja  u ime kandidata porodičnog poljoprivrednog gazdinstva podnosi nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a za registrovano fizičko lice ovlašteno lice.

Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje kandidat je dužan podnijeti poseban pojedinačni zahtjev za svaku vrstu novačanog podsticaja.

Tekst Javnog poziva objaviti će se u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo, na oglasnim pločama mjesnih zajednica Općine Novi Grad Sarajevo i web stranici Općine:www.novigradsarajevo.ba.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo, soba  234 ili na tel. 033/291-184; kontakt osoba Katana Amna i e-mail : poljoprivreda@novigradsarajevo.ba.

 

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja

 

VII  PROCEDURA IZBORA KANDIDATA ZA DODJELU NOVČANIH PODSTICAJA- DIREKTNI NOVČANI PODSTICAJI ZA TEKUĆU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

 

Proceduru utvrđivanja  liste - prijedlog kandidata za dodjelu finansijskih sredstava  po objavljenom Javnom pozivu provodi Komisija za odobravanje novčanih podsticaja   a na osnovu utvrđenih kriterija utvrđenih u  Pravilniku  o posebnim uslovima i načinu  ostvarivanje prava na novčane podsticaje  u oblasti  poljoprivredne proizvodnje – direktni novčani podsticaji  za tekuću poljoprivrednu proizvodnju broj: 02/03-24- 14530  od 27.09.2017. godine 

Utvrđena  lista – prijedlog kandidata za dodjelu finansijskih sredstava se dostavlja Općinskom načelniku.

Svaki kandidat koji je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na novčane podsticaje na osnovu Javnog poziva može u roku od 8 dana od dana objavljivanja konačne liste podnijeti prigovor Općinskom načelniku koji donosi konačnu Odluku o prigovoru.

Konačna lista kandidata kojima su dodijeljena finansijska sredstva biće objavljena na web stranici i oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo.

Kandidati koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj potpisuju Ugovor sa Općinom Novi Grad Sarajevo  kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

Nadležna služba za poslove poljoprivrede vrši monitoring nad realizacijom Ugovora u periodu od  1

(slovima: jedne ) godine od dana dodjele finansijskih sredstava.

 

VIII  NAPOMENA

- fotokopije dokumenata ne starije od 6 mjeseci  moraju biti ovjerene   (original predati dokumenti neće biti vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva,

 • nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

 

___________________________________________________________________________________________