JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 i 51/09), člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:30/09-novi prečišćeni tekst i 2/17), člana 5. Odluke o subvencioniranju kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:14/17), člana 10. Pravilnika o posebnim uslovima, kriterijima i načinu subvencioniranja kamate stambenih kredita mladima sa području Općine Novi Grad Sarajevo, broj:02/02-05-17260/17 od 25.8.2017. godine, i Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 8/17) - Tekući transfer za refundiranje kamatne stope mladima pri rješavanju stambenog pitanja - ekonomski kod 614200/GCA17, a na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu i sport, općinski načelnik Općine Novi Grad Sarajevo objavljuje

 

 

 

 JAVNI POZIV

 

za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela

 kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo

 

 

 1. OPĆI PODACI  

                              

Predmet javnog poziva: Odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo.

 

Odabir banke: Prilikom odabira banke posebno će se cijeniti:

 • Visina kamatne stope i finansijskih sredstava za kreditnu liniju
 • Reference banke sa 2016. godinom
 • Iskustvo u implementaciji namjenskih kreditnih linija.

 

Partnerstvo: Kreditnu liniju za mlade koji prvi put rješavaju stambeno pitanje provode Općina Novi Grad Sarajevo i banka koja bude odabrana za plasman kreditne linije, a međusobna prava i obaveze uređuju ugovorom.

 

Sredstva: Općina Novi Grad Sarajevo je za subvencioniranje kamatne stope za pomoć mladima pri rješavanju stambenog pitanja u Budžetu za 2017. godinu utvrdila iznos od 100.000,00 KM.

Općina Novi Gard Sarajevo subvencionirat će kamate za stambeni kredit čiji iznos ne prelazi 120.000,00 KM, prvih pet godina njegove otplate u iznosu do 3% kamatne stope na godišnjem nivou.

 

Odabir korisnika: Odabir korisnika za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo izvršit će zajednička komisija koju imenuje Općinski načelnik i odabrana banka u skladu odredbama Pravilnika o posebnim uslovima, kriterijima i načinu subvencioniranja kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo.

 

 1. UVJETI ZA UČEŠĆE

 

Banke su dužne, kao uslov za učešće u ovom javnom pozivu dostaviti slijedeće dokumente:

2.1. Naziv i tačna adresa

2.2. Ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar

2.3. Ovjerena fotokopija uvjerenja o PDV registraciji

2.4. Ovjerena fotokopija dozvole izdate od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i licencu za obavljanje platnog prometa najmanje srednjeg rizika (ovjerena kopija)

2.5. Ovjerena fotokopija certifikata Agencije za osiguranje depozita BiH

2.6. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju nadležnog suda, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju

2.7. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju nadležne institucije, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza i doprinosa za zaposlene

2.8. Uvjerenje ili ovjerenu kopiju uvjerenja nadležne uprave za indirektno oporezivanje, ne stariju od šest mjeseci, da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelog PDV-a

2.9. Ovjerenu fotokopiju finansijskog izvještaja za 2016. godinu

2.10. Ovjerenu fotokopiju neovisnog revizorskog mišljenja o poslovanju banke za 2015. godinu

2.11. Referens listu banke

2.12. Popunjenu formu aplikacije (preuzima se na web stranici Općine Novi Grad Sarajevo www.novigradsarajevo.ba, padajući meni Aktuelnosti - Javni pozivi).

 

 

 1. KRITERIJI ZA IZBOR BANKE

 

 Ponude banaka će se cijeniti prema slijedećim kriterijima, u skladu sa dodjeljenim procentima:

 

3.1. Projekat implementacije – 60  %

 • Visina sredstava za kreditnu liniju
 • Visina kamatne stope za klijenta
 • Troškovi obrade kredita
 • Monitoring i izvještavanje
 • Promocija i marketing.

 

 • Reference banke sa 2016. godinom 20 %
  • Dionički kapital banke minimalno 80 miliona KM
  • Postojanje filijale / poslovnice banke na području Općine Novi Grad Sarajevo.

 

 • Iskustvo u implementaciji namjenskih kreditnih linija20 %
  • Broj namjenskih linija
  • Ukupni portfolio banke po namjenskim linijama
  • Iskustvo u implementaciji namjenskih kreditnih linija iz budžeta lokalne samouprave.

 

Banke, učesnice ovog javnog poziva dužne su dostaviti sve potrebne dokumente kojima će dokazati tražene podatke po kriterijima za izbor.      

Sa odabranom bankom Općina Novi Grad Sarajevo će zaključiti ugovor o realizaciji programa.

 

 1. OBAVEZE BANKE

             Odabrana banka će raspisati javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, te u skladu sa redovnim procedurama potencijalnim korisnicima izvršiti obradu zahtjeva za kredit, a odabir korisnika za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo izvršit će zajednička komisija koju imenuje Općinski načelnik i odabrana banka u skladu odredbama Pravilnika o posebnim uslovima, kriterijima i načinu subvencioniranja kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo. Kamatna stopa koja će se odrediti klijentu bit će u skladu sa ponuđenom kamatnom stopom po ovom javnom pozivu, s tim da će klijent imati mogućnost subvencioniranja kamatne stope do 3 % od strane Općine. Banka će od klijenta naplaćivati i naknadu za obradu finansiranja prema važećim tarifama banke.  Banka će zaključiti ugovor sa krajnim korisnikom kredita. Banka će voditi posebnu računovodstvenu evidenciju fanansiranja koja će biti odobravana iz ovih sredstava. Banka je obavezna dostavljati mjesečne izvještaje Općini Novi Grad Sarajevo o dinamici otplate kredita od strane korisnika istih. Banka snosi rizik naplate kredita ili njegovog dijela, osigurava redovnu i prinudnu naplatu kredita te obavlja sve ostale bankarske poslove vezano za ove plasmane u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i aktima banke.

 

 1. PODNOŠENJE PRIJAVA

Zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti na protokol Općine Novi Grad Sarajevo ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za obrazovanje, kulturu i sport

 1. Bulevar Meše Selimovića broj 97

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Javni poziva za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo” - NE OTVARAJ, najkasnije u roku od 8 dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Općine Novi Grad Sarajevo. Odabir banke izvršit će komisija imenovana od strane Općinskog načelnika.

 

 Napomene:

-Ukoliko Općina obezbjedi dodatna sredstva za ovu namjenu u toku 2017. godine, Banka se obavezuje da će pod istim uvjetima proširiti projekat proporcionalno visini iznosa dodatno obezbjeđenih sredstva.

- Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

 

OBRAZAC