JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene  novine Kantona Sarajevo”, br. 2 / 16 )  Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

 

 

r/b

 

Adresa

poslovnog prostora

Površina

u m2

Zona

 

Namjena

 

Početna cijena

u KM/m2

 

1.

 

Kasima Hadžića do br. 6

( suterenski prostor )

 

237,49

 

III

slobodan odabir

(osim ugostiteljstva i priređivanja igara na sreću – djelatnost klađenja)

 

4,00

 

2.

 

Nurije Pozderca br. 6

( Bulevar Branioca Dobrinje br. 13 )

260

(60 prolaz

+ 200 podrum)

 

II

slobodan odabir

(osim ugostiteljstva i priređivanja igara na sreću – djelatnost klađenja)

prizemlje

12,00 KM

podrum 50% od cijene prizemlja

 

3.

 

Teheranski trg br. 13

( suterenski prostor )

 

83,44

 

II

slobodan odabir

(osim ugostiteljstva i priređivanja igara na sreću – djelatnost klađenja)

 

6,00

 

4.

 

Omladinskih radnih brigada

br. 3

116,08

( 39,59 prizemlje + 76,49 podrum )

 

II

slobodan odabir

(osim ugostiteljstva i priređivanja igara na sreću – djelatnost klađenja)

prizemlje

8,00 KM

podrum 50% od cijene prizemlja

 

5.

 

Safeta Hadžića

do br. 110

 

 

86,22

 

II

slobodan odabir

(osim ugostiteljstva i priređivanja igara na sreću – djelatnost klađenja)

 

8,00

 

6.

 

Olimpijska bb

 

 

840,00

 

II

magacinski prostor ili sportski klub

2,00

 

Napomena :

 1. za poslovne prostore pod rednim brojem 1. 2. i 7. gore navedene tabele koji su bili predmet više javnih oglasa u proteklom periodu, u skladu sa članom 27. stav 1. i 4. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo, zbog njihove građevinske neuslovnosti, može se odrediti i niža cijena zakupa a najviše u iznosu od 50 % od utvrđene početne cijene zakupa, a najduže na period do 1 ( jedne ) godine od dana potpisivanja Ugovora o zakupu. Nakon isteka navedenog perioda primjenjivat će se početna cijena određena po ovom Javnom oglasu.

 

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja sredstva u iznosu od 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka) polože na blagajni Općine Novi Grad Sarajevo - soba 202/II, kao osiguranje za ozbiljnost ponude.

 

Dokaz o pologu dostavlja se uz prijavu. Ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija, iznos osiguranja će se uračunavati u cijenu zakupnine, a u slučaju odustajanja od poslovnog prostora, sredstva osiguranja se ne vraćaju.Ponuđaču čije ponude nisu ocijenjene kao najpovoljnije, položeni iznos osiguranja se vraća u roku od osam dana od dana konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno zaključivanja ugovora o zakupu predmetnog prostora.  

 

Na izlicitiranu cijenu zakupa zakupac je dužan, uz mjesečnu zakupninu, plaćati na ime poreza na dodanu vrijednost i iznos određen važećim propisima.

Ugovor o zakupu zaključit će se na period od dvije godine s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza.

Poslovni prostor zakupac preuzima u postojećem stanju, uz obavezu da u ugovorom određenom roku izvrši sanaciju ( ukoliko je potrebna ) bez prava potraživanja prema Općini sredstava uloženih u isti .

 

            Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži:

 1. čitko naznačen naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i broj telefona ponuđača ,
 2. redni broj i adresa poslovnog prostora sa tabele, za koji se ponuda podnosi,
 3. visinu ponuđene zakupnine po m2 izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola novčane jedinice,
 4. namjena, odnosno djelatnost koju ponuđač ima namjeru obavljati u prostoru,

 

            Potrebna dokumentacija koju su ponuđači dužni priložiti uz prijavu na oglas:

 • dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijava mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti, identifikacioni broj (ovjerene kopije) za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost,
 • uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ,
 • dokaz o izmirenim ugovorenim i drugim obavezama prema Općini (potvrda Općinske službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj ),
 • izjavu da su spremni prije potpisivanja ugovora o zakupu dati garanciju o plaćanju zakupnine najmanje u visini jednogodišnje zakupnine ( bankovna garancija ili uplata jednogodišnje zakupnine unaprijed- mogućnost uplate u dva dijela šest + šest mjeseci),
 • dokaz o pologu sredstava za ozbiljnost ponude,
 • eventualno, ostalu dokumentaciju u skladu sa zakonom ,
 • dokaz o uplati sredstava u iznosu od 50,00 KM na ime troškova oglasa, koja se prilaže uz kovertu.

 

Sredstva uplaćena na ime troškova oglasa se ne vraćaju.

Uplate se vrše na račun otvoren kod UniCredit banke d.d. – Sarajevo br. 338-000-221003-2552, vrsta prihoda 722631, šifra općine 108, u korist Općine Novi Grad Sarajevo.

Kovertirane prijave sa potrebnom dokumentacijom, potpisom podnosioca i brojem telefona, dostavljaju se neposredno  na Protokol Općine – Prijem podnesaka – Šalter sala prizemlje Općine Novi Grad Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića br. 97, sa naznakom – "Javni oglas za poslovne prostore".

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u jednom od dnevnih listova sa područja FBiH, zaključno do 1400 časova posljednjeg dana trajanja oglasa. Javni oglas bit će objavljen i na web-stranici i oglasnoj tabli Općine Novi Grad Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Visina ponuđene zakupnine je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine po m2, Komisija  za provođenje Javnog oglasa će u daljem postupku cijeniti referense ponuđača, ( poslovno sjedište na teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo, saradnju u realizaciji razvojih i drugih projekata sa Općinom Novi Grad Sarajevo, namjenu koja je ponuđena za obavljanje u prostoru i dr. ), vrstu djelatnosti, broj zaposlenih radnika i sl. što će se, na zahtjev iste, utvrđivati odgovarajućim uvjerenjima.

 

Kontakt  telefoni :  033 / 291 – 235 ili 033 / 291 - 219 ili neposredno, soba 235, II sprat zgrade Općine Novi Grad Sarajevo.

OBAVIJEST

 

Općina Novi Grad Sarajevo raspolaže sa određenim brojem slobodnih garaža u Gradačačkoj ulici , ukupne površine 12,50 m2 ( 5,00 x 2,50 m ) i isti mogu biti predmet dodjele zainteresiranim licima po jedinstvenoj cijeni od 50,00 KM + PDV . Pozivaju se svi zainteresirani da se lično jave u kancelariju soba 235/II sprat zgrade Općine Novi Grad Sarajevo ili na telefon 033 / 291 – 235 ili 033 / 291 – 219.

 

Oglas ostaje otvoren do 11.10.2017. 14 sati