Javni oglas za prijavu projekata nevladinih i neprofitnih udruženja koja okupljaju boračku populaciju u 2017. godini

 

J A V N I   O G L A S

za prijavu projekata nevladinih i neprofitnih udruženja koja okupljaju boračku populaciju

u 2017.  godini

 

A/. Pozivaju se nevladina i neprofitna udruženja, registrovana u skladu sa važećim propisima, sa sjedištem na području Općine  Novi Grad Sarajevo da podnesu projekat, koji će se finansirati sredstvima Općine Novi Grad Sarajevo.

  Dodijeljena  sredstva  udruženja  će  koristiti  za  finansiranje  projekata,  koji  se  odnose:

 1. Za odobrene sadržaje projekata koji se odnose na aktivnosti obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95 godina i NOR-a 1941-1945 godina, datumima obilježavanja po programima udruženja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 godine i perioda iz NOR-a 1941-1945 godine, pisanje monografija, organizovanje akademija i sl. u skladu sa Odlukom o finansiranju projekata nevladinih i neprofitnih udruženja koja okupljaju boračku populaciju („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 2/14)
 2. Za stručnu i pravnu pomoć članstvu u ostvarivanju njihovih statusnih pitanja(administrativno tehničko lice, troškovi prostora, režijski troškovi, kancelarijski materijal i dr.).

 

B/.  Raspored sredstava, vršit će se na osnovu sljedećih kriterija: 

 • značaj aktivnosti pripremljenog projekta za Općinu (Kalendar obilježavanja i dr.)
 • namjensko korištenje budžetskih sredstava (Izvještaj Komisije za nadzor i koordinaciju)
 • redovno izvještavanje o korištenju budžetskih sredstava udruženja (Komisija za nadzor i koordinaciju)
 • usvojen program obilježavanja (od strane nosioca aktivnosti značajnih datuma, događaja i ličnosti u skladu sa Kalendarom)
 • usvojen izvještaj o radu Udruženja za predhodnu godinu (usvojen od strane Skupštine)
 • efekti projekta sa aspekta koji su evidentni i mjerljiviji na populaciji koju zastupa (analize i izvještaji udruženja, zadovoljstvo korisnika i sl.)
 • program rada Udruženja za narednu godinu sa obrazloženjem (usvojen od strane Skupštine)
 • način finansiranja udruženja (dokaz-akti koji to reguliraju, statut, plan rada i sl.)
 • iznos sredstava za aplicirani projekat udruženja ili obezbijeđenih iz drugih izvora
 • ukupni prihodi udruženja (ako ima prihoda iz drugih izvora)
 • broj članova udruženja (ažurirani spiskovi iz predhodne godine ovjereni od strane predsjednika udruženja)
 • reference, mišljenja, pohvale i efekti od ranije realizovanih projekata (Izvještaji Komisije za nadzor i koordinaciju)
 • da nema finansijskih dugovanja prema Općini (uvjerenje od nadležne Službe)
 • broj direktnih i indirektnih korisnika predviđenih u projektu, 

C/.  Prijava na javni poziv treba da sadrži:

 

           -  naziv udruženja (dokaz- rješenje Ministarstva pravde)

           -  rješenje o registraciji (dokaz- rješenje Ministarstva pravde)

           -  sjedište udruženja (dokaz-rješenje Ministarstva pravde)

           -  broj članova (dokaz-revidirani spisak članova ne stariji od godinu dana)

           -  način finansiranja udruženja (dokaz-akti koji to reguliraju (Statut udruženja, Plan rada za

               2017.godinu)

           - kratak opis djelovanja i realizacije ranijih  projekata, (dokaz-opisni izvještaji)

           -  sadržaj aplikacionog projekta, njegovi ciljevi i očekivani rezultati sa specifikacijom troškova 

              (dokaz-obrazac preuzet u Službi)

           -  ime osobe odgovorne za realizaciju projekta (dokaz-odluka ili rješenje)

 

D/. Komisija će izvršiti bodovanje projekta po svakom kriteriju iz javnog oglasa.

 

E/. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekta obezbjeđena su  u  Budžetu Općine Novi Grad Sarajevo  za 2017. godinu u iznosu od 180.000,00 KM.

 

F/.  Zahtjevi po javnom oglasu sa prijedlogom projekata i pratećom dokumentacijom (zatvorenu u koverti adresiranu na Službu za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo) mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u  sredstvima informisanja putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo na aplikacionom obrascu koji se može preuzeti u Službi za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo.

 

     Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće se uzeti u razmatranje.

 

G/.  Općinsko Vijeće će donijeti Odluku o finansiranju projekata, na osnovu prijedloga Komisije sastavljene od predstavnika: Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, Službe za finansije i zajedničke poslove, Komisije za budžet Općinskog vijeća, Komisije za boračka pitanja Općinskog vijeća (2 predstavnika), Komisije za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti i Koordinacionog odbora boračkih udruženja.

 

    O rezultatima odlučivanja po podnesenim aplikacijama učesnici će biti obaviješteni pismenim putem, nakon čega će se zaključiti ugovori sa udruženjima,  čiji su projekti odobreni za finansiranje.

 

Kontakt osoba: Rabija Marković, soba 322  III sprat, telefon. 291-334