J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini

A/. Pozivaju se nevladine i neprofitne organizacije koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) da podnesu prijedloge projekata koji će se finansirati i sufinansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini za sljedeće prioritetne oblasti djelovanja:

 

 1. Kultura i umjetnost

1.1. Razvijanje tolerancije i poštovanja u multikulturnim društvima

1.2. Urbana umjetnost u 3D tehnici

1.3. Očuvanje tradicije i promocija kulture naroda i nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine

1.4. Afirmacija i promocija književnog, muzičkog, folklornog i likovnog stvaralaštva

1.5. Mapiranje kulturno-historijskog naslijeđa na području Općine Novi Grad Sarajevo

 1. Sport i rekreacija

2.1. Organizovanje takmičenja osnovnoškolske djece za dječake i djevojčice

2.2. Bavljenje sportskim aktivnostima građana svake životne dobi

2.3. Podrška sportskim aktivnostima žena

2.4. Takmičarski sport i rekreacija invalida

2.5. Pripreme vrhunskih sportista  sa prebivalištem na području Općine Novi Grad Sarajevo

2.6. Sport i zdravlje

 1. Obrazovanje

3.1.Neformalno obrazovanje za potrebe tržišta rada

3.2.Stjecnja vještina za samozapošljavanje

4.Promocija prava i istraživanje potreba pripanika nacionalnih manjina

4.1.Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

4.2.Utvrđivanje potreba pripadnika romske nacionalne manjine za rješavanjem stambenog pitanja

3.3.Prezentacija prava pripadnika nacionalnih manjina

5.Okoliš

Podizanje svijesti za očuvanje i zaštitu životne sredine kroz konkretne akcije (čišćenje, eko ostrva i sl.)

6.Gender

6.1.Mapiranje potreba u službi ravnopravnosti spolova

6.2.Ekonomsko osnaživanje žena

7.Mladi i volonterizam

7.1.Mladi u humanitarnim akcijama

7.2.Susreti mladih različitih nacionalnosti i konfesija

3.3.Volonterski rad

 

 

 

 

B/. Uslovi

Nevladine i neprofitne organizacije koje apliciraju sa projektima moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

1.da su osnovane i registrovane u Bosni i Hercegovini (dokaz – ovjerena kopija rješenje o registraciji i izvod iz registra ne straiji od 30 dana);

2.da su vođene od strane državljanja Bosne i Hercegovine (dokaz – original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu ovlaštene osobe u organizaciji);

3.da svoje aktivnosti razvijaju na području Općine te da su projekti namijenjeni građanima Općine (dokaz - opisni izvještaj o radu za prethodnu godinu  ili program rada za 2017. godinu za novoosnovane organizacije i organizacije koje prvi put apliciraju na javni poziv);

4.da se projekti odnose na oblasti opisane pod stavom A javnog poziva, da su u skladu sa misijom organizacije i da su namjenjeni stanovnicima Općine (dokaz – prijedlog projekta izrađen u predviđenoj formi sa svim predviđenim anexima i statut organizacije);

5.da nemaju neizmirenih poreskih obaveza (dokaz: uvjerenje poreske uprave);

6.završni finansijski izvještaj za 2016. godinu (dokaz: Bilans stanja i bilans uspjeha);

7.da ne obavljaju bilo kakvu aktivnost u ime političke partije te da nisu ogranak bilo koje političke partije (dokaz – izjava data od strane ovlaštene osobe u organizaciji),

 1. da su organizacije čiji su projekti finansirani od strane Općine po prethodnom javnom pozivu ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni izvještaj (dokaz -službena provjera).

 

C/. Kriteriji

Vrednovanje apliciranih projekata vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

 • Finansijski i organizacioni kapacitet aplikanta,
 • Relevantnost, kvalitet i usklađenost projekta sa javnim pozivom i ciljevima definiranim strateškim dokumentima,
 • Metodologija pripreme i provođenja projekta,
 • Održivost i kontinuiranost projekta,
 • Budžet i racionalnost troškova projekta.

 

D/. Finansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija po ovom javnom pozivu vrši se sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 130.000,00 KM.

Aplicirani projekti koji budu ocijenjeni sa preko 50 bodova ući će u selekciju za finansiranje i sufinansiranje.

Finansirat će se projekti čiji zahtjevani budžeti iznose od od 1.000,00 do 12.000,00 KM.

Projekti čiji su zahtjevani budžeti preko 10.000,00 KM trebaju dobiti preko 75 bodova u procesu evaulacije da bi bili uzeti u razmatranje za finansiranje.

Za odobrene projekte finansiraju se aktivnosti koje će se implementirati do kraja 2017. godine.

 

E/. Dokumentacija za prijedlog projekta, aplikcioni obrazac i uputstvo za apliciranje mogu se preuzeti putem zvanične Web stranice općine: www.novigradsarajevo.ba – padajući meni Aktuelnosti - Javni pozivi ili u kancelariji općine broj 409/IV.

Prijedlozi projekata sa pratećom dokumentacijom mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima informisanja u zatvorenoj koverti u jednom primjerku, putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom od 8 do 18 sati, ili poštom preporučeno na adresu.

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Bulevar Meše Selimovića br. 97

sa naznakom „ZA JAVNI POZIV – Projekti NVO-a“ - NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se razmatrati.

F/. Vrednovanje projekata i donošenje odluke o odobravanju sredstava za finansiranje obavit će se u skladu sa članom 11. i članom 12. Odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo broj: 01-02-11268/17 od 25.05.2017. godine i Pravilnikom za vrednovanje prijedloga projekata  nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo.

O rezultatima odlučivanja po podnesenim aplikacijama učesnici će biti obavješteni pisanim putem, nakon čega će se zaključiti ugovori sa organizacijama čiji su projekti odobreni za finansiranje i sufinansiranje.

Kontakt osoba: Jasmina Kavazović, telefon broj: 033 291 270 E-mail: jasminakavazovic@novigradsarajevo.ba; soba 409 – četvrti sprat.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU:

 1. Uputsvo NVO
 2. Lista za provjeru
 3. Projektni prijedlog
 4. Aneks 2 Logicki okvir rada
 5. Aneks 3 Plan aktivnosti i promocije
 6. Aneks 5 Administrativni podaci o aplikantu
 7. Aneks 6 Finansijska identifikaciona forma
 8. Aneks 7 Izjava o podobnosti
 9. Pregled budzeta i plan potrosnje