J A V N I P O Z I V udruženjima nacionalnih manjina sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/09-novi prečišćeni tekst i 2/17), člana 9. i 14.  Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 6/17) i člana 2. Pravilnika o vođenju registra udruženja nacionalnih manjina na području Općine Novi Grad Sarajevo, broj:02/06-05-2586/17 od 02.3.2017. godine,  a na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu i sport, Općinski načelnik upućuje

 

 J A V N I   P O Z I V

udruženjima nacionalnih manjina sa sjedištem

na području Općine Novi Grad Sarajevo

 

 

Pozivaju se udruženja nacionalnih manjina registrirana na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, a koja imaju sjedište ili jedan od registriranih ureda na području Općine Novi Grad Sarajevo, da podnesu zahtjev za upis u registar udruženja nacionalnih manjina kojeg vodi Služba za obrazovanje, kulturu i sport.

 

Zahtjev za upis u registar udruženja nacionalnih manjina vrši se isključivo putem propisanog obrasca (Obrazac 1.).

 

Uz popunjen Obrazac 1. udruženje nacionalne manjine je dužno dostaviti:

  • rješenje o prvoj registraciji
  • rješenje o posljednjem izmjenama i dopunama (ako postoji)
  • osnivački akt
  • statut udruženja
  • izjavu o saglasnosti za korištenje podataka udruženja.

 

Rok za podnošenje zahtjeva: Javni poziv je stalnog karaktera.

 

Dodatne informacije: O postupku i načinu upisa u registar udruženja nacionalnih manjina  koja imaju sjedište ili registriran ured na području Općine Novi Grad Sarajevo, načinu podnošenja zahtjeva za upis u registar udruženja nacionalnih manjina, potrebnim obrascima, te drugim pitanjima od značaja za vođenje registra udruženja nacionalnih manjina, može se informirati putem zvanične web stranice općine: www.novigradsarajevo.ba – padajući meni: Službe - Služba za obrazovanje, kulturu i sport - Dokumenti.

 

Podnošenje zahtjeva:  Zahtjev za upis u registar udruženja nacionalnih manjina  sa navedenom dokumentacijom – dokazima udruženja nacionalnih manjina trebaju dostaviti u zatvorenoj koverti putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom od 8 do 18 sati, ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Bulevar Meše Selimovića br. 97

sa naznakom „ZA JAVNI POZIV – Registar udruženja nacionalnih manjina“ - NE OTVARAJ

 

Kontakt osoba: Esad Baždar, tel.: 033 291 255, e-mail: esad@novigradsarajevo.ba

  

Prilog: - Obrazac 1.

           - Obrazac 2.

 

zahtjev za upis u spisak 1

izjava o saglasnosti za korištenje podataka udruzenja